Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Európska komisia zaručí podozrivým právo na rozhovor s právnym zástupcom a na informovanie príbuzných o zadržaní

Brusel, 8. júna 2011 Dvadsaťdva ročný muž sa vybral na dovolenku do zahraničia, kde sa mal zúčastniť na futbalovom zápase. Po zápase sa aj s priateľmi išiel zabaviť do baru. V podniku vypukla bitka a muža zatkla polícia. Na polícii ho vypočúvali niekoľko hodín bez prítomnosti právnika. Podľa opatrenia, ktoré dnes navrhla Európska komisia, by malo byť každému podozrivému zaručené právo na rozhovor s právnym zástupcom od okamihu zatknutia až po ukončenie konania, a to bez ohľadu na to, v ktorom štáte EÚ sa práve nachádza. Opatrenie zaručí podozrivým právo na rozhovor s rodinnými príslušníkmi alebo so zamestnávateľom s cieľom informovať ich o zadržaní. Ak sa budú nachádzať mimo územia svojho štátu, mali by mať právo kontaktovať príslušné konzulárne úrady.

„Právo na spravodlivý proces je kľúčové pri budovaní dôvery občanov v súdny systém“, uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka pre spravodlivosť, Viviane Redingová. „Po zatknutí musí byť občanom zabezpečený rozhovor s právnikom bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ sa práve nachádzajú. Ak sú vo väzbe mimo domovskej krajiny, mali by mať možnosť sa obrátiť na svoj konzulát alebo veľvyslanectvo. Opatrenie, ktoré dnes Komisia navrhla, zabezpečí, aby sa so všetkými podozrivými zaobchádzalo podľa minimálnych procesných noriem platných pre celú Európsku úniu, čím sa posilní vzájomná dôvera medzi našimi vnútroštátnymi súdnymi systémami.“

V záujme budovania dôvery v jednotný priestor spravodlivosti v rámci Európskej Únie je nevyhnutné zabezpečiť prístup k právnym zástupcom, najmä ak boli podozriví zadržaní na základe európskeho zatykača (IP/11/454). Dnešný návrh smernice týkajúci sa práva na právneho zástupcu je v poradí už tretím z radu návrhov, ktoré majú zaručiť minimálne práva na spravodlivý proces kdekoľvek v Európskej únii. Ďalšie dve smernice sa týkajú práva na preklad a tlmočenie v trestnom konaní (pozri IP/10/1305MEMO/10/351) a práva na informácie v trestnom konaní (pozri IP/10/1652). Tieto opatrenia majú za úlohu jasne stanoviť práva platné pre celú EÚ a zaručiť dodržiavanie základných ľudských práv na spravodlivý súdny proces a na obhajobu. Skôr než sa návrhy opatrení stanú záväzné, musí ich schváliť Európsky parlament a Rada ministrov.

Každý rok prebieha v EÚ viac než 8 miliónov trestných konaní. Právo na obhajobu, ktoré môže využiť každý podozrivý z trestného činu, sa všeobecne považuje za základ spravodlivého procesu. Podmienky, za ktorých sa môže podozrivý obrátiť na právneho zástupcu sa však od štátu k štátu rôznia. V niektorých štátoch sa napríklad osoba obvinená z trestného činu nemôže obrátiť na právneho zástupcu počas policajného vypočúvania. Dôkazy získané za neprítomnosti právneho zástupcu majú v každom členskom štáte inú váhu. Navyše, osobám hľadaným na základe európskeho zatykača nemusí byť v súčasnosti zabezpečený prístup k právnemu zástupcovi v štáte, kde bol zatykač vydaný, až do chvíle ich vydania do príslušného štátu.

Podobné rozdiely možno badať aj v uplatňovaní práva na komunikáciu s príbuznými alebo zamestnávateľom za účelom ich oboznámenia so zatknutím. Nie je vždy pravidlom, že sú jednotlivci poučení o tomto práve. Často sú s ním oboznámení až v neskoršej fáze trestného konania alebo s ním nie sú oboznámení vôbec, ak už boli príbuzní o väzbe upovedomení.

Návrh Komisie zaručí uplatňovanie týchto práv v praxi tým, že:

  • zaručí prístup k právnemu zástupcovi od začiatku policajného vypočúvania a počas celého trvania trestného konania,

  • zaručí dôverné stretnutia podozrivého s právnym zástupcom na primeranej úrovni s cieľom zabezpečiť skutočné vykonávanie práva na obhajobu,

  • umožní právnemu zástupcovi aktívne sa podieľať na vypočúvaní a dozerať na primeranosť podmienok vo vyšetrovacej väzbe,

  • zabezpečí, aby sa mohol podozrivý spojiť aspoň s jedným rodinným príslušníkom alebo so zamestnávateľom, aby ich oboznámil so zadržaním,

  • zaručí, aby sa podozriví, ktorí boli zadržaní v zahraničí, mohli spojiť s veľvyslanectvom alebo konzulárnym úradom, a aby mohli prijímať návštevy,

  • poskytne osobám, na ktoré bol vydaný európsky zatykač, možnosť právneho poradenstva v štáte výkonu väzby aj v štáte, kde bol vydaný zatykač.

Kontext

Lisabonská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009, umožňuje EÚ prijímať v oblasti trestného práva opatrenia na posilnenie práv občanov v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, a to najmä práv jednotlivcov v trestnom konaní.

Právo na spravodlivý proces a právo na obhajobu sa ustanovujú v článkoch 47 a 48 Charty základných práv EÚ, ako aj v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Právo na komunikáciu s treťou stranou je jednou zo základných záruk proti neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu, ktoré zakazuje článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Smernica o práve na právneho zástupcu a na oznámenie o väzbe je tretím krokom v sérii opatrení, ktoré Komisia predkladá s cieľom stanoviť spoločné normy EÚ v trestných veciach.

Prvé opatrenie týkajúce sa práva na preklad a tlmočenie schválili Ministri spravodlivosti EÚ v októbri 2010 (IP/10/1305). V júli 2010 Komisia navrhla druhé opatrenie – listinu práv (IP/10/989). V decembri 2010 vlády členských štátov EÚ schválili navrhované opatrenie (IP/10/1652) a v súčasnosti sa prejednáva v Európskom parlamente, ktorý ho musí definitívne schváliť skôr, než sa stane záväzným právnym predpisom.

Ďalšie informácie

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar