Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija garantēs aizdomās turēto personu tiesības sazināties ar advokātu un informēt ģimeni par aizturēšanu

Briselē, 2011. gada 8. jūnijā – Divdesmit divus gadus vecs vīrietis brīvdienās devās uz ārzemēm, lai noskatītos futbola spēli. Pēc spēles viņš kopā ar draugiem apmeklēja bāru. Tur izcēlās kautiņš, un viņš tika aizturēts. Policija viņu vairākas stundas pratināja bez advokāta klātbūtnes. Saskaņā ar šodien ierosināto Eiropas Komisijas pasākumu visiem aizdomās turētajiem, neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienībā viņi atrodas, tiktu garantētas tiesības sazināties ar advokātu, sākot no brīža, kad viņus aiztur policija, līdz pat procesa beigām. Aizdomās turētās personas varētu arī sazināties ar ģimenes locekļiem vai darba devēju, lai tos informētu par savu aizturēšanu. Atrodoties ārpus savas valsts, viņiem būtu tiesības sazināties ar savas valsts konsulātu.

"Tiesībām uz taisnīgu tiesu ir būtiska loma, lai panāktu pilsoņu uzticību tiesību sistēmai," sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES komisāre tieslietu jomā Viviāna Redinga. "Pēc aizturēšanas pilsoņiem ir jānodrošina iespēja sazināties ar advokātu neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienībā viņi atrodas. Ja viņiem brīvība ir atņemta ārpus viņu valsts, viņiem būtu jāsaņem savas valsts konsulāta vai vēstniecības atbalsts. Šodien ierosinātais pasākums stiprinās savstarpējo uzticību starp mūsu tiesību sistēmām, nodrošinot, ka attieksmē pret aizdomās turētajām personām visā Eiropas Savienībā tiek ievēroti vienādi, taisnīgi minimuma standarti."

Tiesībām uz piekļuvi advokātam ir būtiska loma, veidojot uzticību Eiropas Savienības vienotajai tiesiskuma telpai, jo īpaši tad, ja aizdomās turētās personas tiek aizturētas uz Eiropas apcietināšanas ordera (IP/11/454) pamata. Šodien ierosinātās tiesības uz piekļuvi advokātam ir trešā direktīva priekšlikumu kopumā, kas paredzēts, lai garantētu minimuma tiesības uz taisnīgu tiesu visā Eiropas Savienībā. Abas pārējās ir tiesības uz rakstisku un mutisku tulkojumu (skatīt IP/10/1305 un MEMO/10/351) un tiesības uz informāciju kriminālprocesā (skatīt IP/10/1652). Šo pasākumu mērķis ir iedibināt skaidri noteiktas tiesības visā ES un nodrošināt cilvēku pamattiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības uz aizstāvību. Lai priekšlikumi stātos spēkā, tie jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Ministru Padomei.

Eiropas Savienībā katru gadu notiek vairāk nekā 8 miljoni kriminālprocesu. Ikvienas par noziedzīgu nodarījumu aizdomās turētas personas tiesības uz aizstāvību tiek plaši atzītas par vienu no taisnīgas tiesas pamatelementiem. Taču nosacījumi, ar kādiem aizdomās turētās personas var sazināties ar advokātu, dalībvalstīs atšķiras. Piemēram, personai, kas tiek apsūdzēta noziedzīgā nodarījumā, var nebūt iespēju sazināties ar advokātu policijas pratināšanas laikā. Pierādījumiem, kas iegūti bez advokāta klātbūtnes, dažādas valstīs ir dažāds statuss. Savukārt cilvēkiem, kurus meklē uz Eiropas apcietināšanas ordera pamata, pašlaik var nebūt piekļuves advokātam valstī, kurā orderis ir izsniegts, iekams viņi nav nodoti šai valstij.

Līdzīgas atšķirības ir vērojamas attiecībā uz aizdomās turēto personu tiesībām par savu aizturēšanu informēt radinieku vai darba devēju. Šīs tiesības indivīdiem var netikt sniegtas sistemātiski, var būt tā, ka tās tiek iegūtas vienīgi procesa vēlīnā posmā, vai arī indivīdi var nesaņemt informāciju par sazināšanos ar viņu ģimeni.

Ar Eiropas Komisijas priekšlikumu šīs tiesības tiktu garantētas praksē,

  • sniedzot piekļuvi advokātam, sākot no pirmā policijas pratināšanas posma līdz pat kriminālprocesa beigām;

  • atļaujot attiecīgas konfidenciālas tikšanās ar advokātu, lai aizdomās turētā persona varētu efektīvi īstenot savas tiesības uz aizstāvību;

  • atļaujot advokātam aktīvi piedalīties pratināšanas laikā un pārbaudīt apcietināšanas apstākļus;

  • nodrošinot, ka aizdomās turētā persona var sazināties vismaz ar vienu ģimenes locekli vai darba devēju, informējot tos par aizturēšanu un turēšanu apcietinājumā;

  • ļaujot aizdomās turētām personām, atrodoties citā valstī, sazināties ar savas valsts vēstniecību vai konsulātu un saņemt apmeklējumus;

  • piedāvājot cilvēkiem, uz kuriem attiecas Eiropas apcietināšanas orderis, iespēju saņemt juridisku konsultāciju gan valstī, kurā tiek veikta aizturēšana, gan valstī, kurā orderis ir izsniegts.

Pamatinformācija

Saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, ES var pieņemt pasākumus krimināltiesību jomā, kuri atbilstoši ES Pamattiesību hartai stiprina ES pilsoņu tiesības, īpaši personu tiesības kriminālprocesā.

Tiesības uz taisnīgu tiesu un aizstāvību ir paredzētas ES Pamattiesību hartas 47. un 48. pantā, kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā. Tiesības sazināties ar trešo pusi ir viena no būtiskākajām garantijām, lai nepieļautu sliktu apiešanos, kas ir aizliegta ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3. pantu.

Direktīva par piekļuvi advokātam un paziņošanu par brīvības atņemšanu ir trešais posms pasākumu kopumā, kura mērķis ir noteikt vienotus ES standartus krimināllietās.

ES tieslietu ministri 2010. gada oktobrī apstiprināja pirmo pasākumu, ar ko aizdomās turētajiem tika piešķirtas tiesības uz rakstisku un mutisku tulkojumu (IP/10/1305). Komisija 2010. gada jūlijā ierosināja otro pasākumu – Paziņojumu par tiesībām (IP/10/989). ES valstu valdības 2010. gada decembrī atbalstīja šo pasākumu (IP/10/1652), kuru pašlaik apspriež ar Eiropas Parlamentu, kam jādod sava galīgā piekrišana, pirms pasākums iegūst likuma spēku.

Sīkāka informācija

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar