Navigation path

Left navigation

Additional tools

ευρωπαϊκη επιτροπη – δελτιο τυπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγγυάται το δικαίωμα των υπόπτων να συνεννοηθούν με δικηγόρο και να ενημερώσουν την οικογένειά τους σχετικά με τη σύλληψή τους

Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2011 – Ένας νεαρός 22 ετών ταξίδεψε στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ένα αγώνα ποδοσφαίρου. Μετά τον αγώνα, μπήκε σε ένα μπαρ με τους φίλους του. Σε συμπλοκή που ξέσπασε στο μπαρ ο νεαρός συνελήφθη από την αστυνομία και ανακρίθηκε επί ώρες χωρίς την παρουσία δικηγόρου. Στο πλαίσιο μέτρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προτείνεται σήμερα, κάθε ύποπτος – ανεξάρτητα από την χώρα που ευρίσκεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση – έχει εξασφαλισμένο το δικαίωμα συνεννόησης με τον δικηγόρο του από τη στιγμή που συλλαμβάνεται από την αστυνομία έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο ύποπτος θα μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με μέλος της οικογένειάς του ή τον εργοδότη του και να τους ενημερώσει σχετικά με τη σύλληψή του. Αν ευρίσκεται εκτός της χώρας του, ο ύποπτος θα έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το προξενείο της χώρας του.

"Το δικαίωμα της αμερόληπτης δίκης είναι ουσιαστικό προκειμένου οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα", δήλωσε η Αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης. "Μετά από σύλληψη πρέπει να υπάρχει εγγύηση για τους πολίτες ότι θα μπορέσουν να δουν ένα δικηγόρο, ανεξάρτητα από το πού ευρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κρατούνται σε χώρα άλλη από την δική τους, θα πρέπει να τύχουν της στήριξης της προξενικής αρχής ή της πρεσβείας της χώρας τους. Τα σημερινά μέτρα θα ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη στα δικαστικά μας συστήματα εξασφαλίζοντας ότι οι ύποπτοι τυγχάνουν μεταχείρισης σύμφωνα με ταυτόσημες δίκαιες ελάχιστες προδιαγραφές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση."

Το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο είναι καθοριστικό στοιχείο για την απόκτηση εμπιστοσύνης μέσα σε έναν ενιαίο χώρο δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα στις περιπτώσεις που οι ύποπτοι συλλαμβάνονται μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης European Arrest Warrant (IP/11/454). Το προτεινόμενο σήμερα δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες δικηγόρου συνιστά την τρίτη οδηγία που αποτελεί μέρος σειράς προτάσεων που στοχεύουν να κατοχυρώσουν ελάχιστα δικαιώματα σε αμερόληπτη δίκη οπουδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άλλα δικαιώματα είναι το δικαίωμα σε μετάφραση και διερμηνεία (βλ. IP/10/1305 και MEMO/10/351) και το δικαίωμα πληροφόρησης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (βλ. IP/10/1652). Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην καθιέρωση σαφών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ και στη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών σε δίκαιη δίκη και των δικαιωμάτων υπεράσπισης. Οι προτάσεις πρέπει να τύχουν της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών πριν να αποκτήσουν νομοθετική ισχύ.

Κάθε χρόνο διεξάγονται πάνω από 8 εκατομμύρια ποινικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικαίωμα υπεράσπισης για κάθε ύποπτο ποινικής πράξης αναγνωρίζεται ευρέως ως βασικό στοιχείο κάθε αμερόληπτης δίκης. Οι προϋποθέσεις όμως υπό τις οποίες ο ύποπτος μπορεί να συμβουλευτεί δικηγόρο ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών. Για παράδειγμα, είναι πιθανό να απαγορεύεται σε άτομο που κατηγορείται για ποινικό αδίκημα να δει δικηγόρο κατά την αστυνομική προανάκριση. Αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται χωρίς την παρουσία δικηγόρου έχουν διαφορετική βαρύτητα από τη μια χώρα στην άλλη. Και πολίτες που καταζητούνται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ενδέχεται σήμερα να μην έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες δικηγόρου στην χώρα που εκδόθηκε το ένταλμα μέχρις ότου παραδοθούν στις αρχές αυτής της χώρας

Παρόμοιες είναι και οι αποκλίσεις όσον αφορά το δικαίωμα του υπόπτου να ενημερώσει συγγενή ή τον εργοδότη του σχετικά με τη σύλληψή του. Το δικαίωμα μπορεί να μην προσφέρεται συστηματικά στους υπόπτους, μπορεί να χορηγείται μόνο σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας ή τα εν λόγω άτομα μπορεί να μην ενημερώνονται ότι ειδοποιήθηκε η οικογένειά τους.

Η πρόταση της Επιτροπής θα κατοχυρώσει στην πράξη αυτά τα δικαιώματα :

  • παρέχοντας πρόσβαση σε δικηγόρο από το πρώτο στάδιο της αστυνομικής προανάκρισης και καθόλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας,

  • επιτρέποντας κατάλληλες, εμπιστευτικές συναντήσεις με τον δικηγόρο προκειμένου ο ύποπτος να ασκεί ουσιαστικά τα δικαιώματά του υπεράσπισης,

  • επιτρέποντας στον δικηγόρο να διαδραματίζει ενεργό ρόλο κατά τις ανακρίσεις και να ελέγχει τις συνθήκες κράτησης του υπόπτου,

  • φροντίζοντας ώστε ο ύποπτος να μπορεί να επικοινωνήσει με ένα τουλάχιστον μέλος της οικογένειάς του ή τον εργοδότη του για να τους πληροφορήσει για τη σύλληψη και την κράτησή του,

  • επιτρέποντας στους υπόπτους να επικοινωνήσουν με την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας τους και να δεχτούν επισκέψεις,

  • προσφέροντας τη δυνατότητα στα άτομα για τα οποία έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης να λάβουν νομικές συμβουλές τόσο στη χώρα που έγινε η σύλληψη όσο και στη χώρα που εκδόθηκε το ένταλμα.

Ιστορικό

Η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, παρέχει τη δυνατότητα στην ΕΕ να θεσπίζει μέτρα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ιδίως των δικαιωμάτων των προσώπων στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τα δικαιώματα υπεράσπισης διατυπώνονται στα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτον αποτελεί μια σημαντική ρήτρα διασφάλισης κατά της κακής μεταχείρισης την οποία απαγορεύει το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ.

Η οδηγία σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και την γνωστοποίηση της κράτησης συνιστά το τρίτο βήμα στο πλαίσιο σειράς μέτρων με σκοπό τη θέσπιση κοινών ευρωπαϊκών προδιαγραφών στον χώρο του ποινικού δικαίου.

Οι υπουργοί δικαιοσύνης της ΕΕ ενέκριναν, τον Οκτώβριο 2010, το πρώτο μέτρο, το οποίο παρέχει στους υπόπτους το δικαίωμα σε μετάφραση και διερμηνεία (IP/10/1305). Η Επιτροπή πρότεινε το δεύτερο μέτρο, το Έγγραφο Δικαιωμάτων, τον Ιούλιο 2010 (IP/10/989). Τον Δεκέμβριο 2010 οι κυβερνήσεις ενέκριναν το μέτρο (IP/10/1652), το οποίο τώρα ευρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του προκειμένου το μέτρο να αποκτήσει κανονιστική ισχύ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Contacts :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar