Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – pressemeddelelse

Europa-Kommissionen vil sikre mistænktes ret til at tale med en advokat og underrette familien om arrestationen

Bruxelles den 8. juni 2011 – en 22-årig mand tager på ferie i udlandet for at se en fodboldkamp. Efter kampen tager han på bar med nogle venner. Der opstår et slagsmål, og han bliver arresteret. Politiet afhører ham i adskillige timer, uden at der er en advokat til stede. Ifølge det forslag, som Europa-Kommissionen fremsatte i dag, skal alle mistænkte – uanset hvor i EU de befinder sig – sikres retten til advokatbistand fra det øjeblik, de arresteres, indtil sagen er afsluttet. Mistænkte skal også kunne tale med et familiemedlem eller sin arbejdsgiver og underrette dem om arrestationen. Hvis vedkommende ikke befinder sig i sit hjemland, skal han have ret til at kontakte sit lands konsulat.

"En retfærdig rettergang er afgørende for borgernes tillid til retssystemet", udtalte næstformand Viviane Reding, som er EU's kommissær for retlige anliggender. "Ved en arrestation skal borgerne sikres retten til at se en advokat, uanset hvor i EU de befinder sig. Hvis de varetægtsfængsles uden for deres hjemland, skal de modtage hjælp fra deres konsulat eller ambassade. Det forslag, der fremsættes i dag, vil styrke den gensidige tillid til retssystemerne ved at sikre, at mistænkte sikres samme rimelige minimumsstandarder i hele EU."

Retten til advokatbistand er afgørende for at fremme tilliden i Den Europæiske Unions område med retfærdighed, især hvis mistænkte arresteres som følge af den europæiske arrestordre (IP/11/454). Det forslag om retten til advokatbistand, der fremsættes i dag, er det tredje direktiv i en række forslag, som skal sikre minimumsrettigheder til en retfærdig rettergang over alt i EU. De andre vedrører retten til oversættelse og tolkning (se IP/10/1305 og MEMO/10/351) og retten til information under straffesager (se IP/10/1652). Disse foranstaltninger skal fastlægge klare rettigheder i hele EU og sikre borgernes grundlæggende ret til en retfærdig rettergang og retten til et forsvar. Forslagene skal godkendes af Europa-Parlamentet og ministerrådet, før de bliver til lovgivning.

Der er over otte millioner straffesager i EU hvert år. Retten til et forsvar for enhver, der mistænkes for at have begået en forbrydelse, er et grundlæggende element i en retfærdig rettergang. Der er dog forskel på, under hvilke betingelser mistænkte kan konsultere en advokat i medlemsstaterne. En person, som er anklaget for en forbrydelse, har f.eks. ikke altid mulighed for at få advokatbistand under politiets afhøring. Bevismateriale afgivet uden tilstedeværelsen af en advokat har heller ikke samme status i de forskellige lande. Det kan i dag ske, at personer, der er eftersøgte som følge af en europæisk arrestordre, ikke har adgang til advokatbistand i det land, hvor arrestordren er udstedt, før de er overgivet til dette land.

Der er lignende forskelle med hensyn til mistænktes ret til at underrette et familiemedlem eller en arbejdsgiver om, at de er blevet arresteret. Personer indrømmes ikke systematisk denne rettighed eller indrømmes den først på et meget sent tidspunkt i processen, eller de får måske ikke besked, når deres familie er blevet kontaktet.

Kommissionens forslag vil sikre disse rettigheder i praksis ved at:

  • sikre adgang til advokatbistand fra starten af politiets afhøring og under straffesagen

  • tillade tilstrækkelige, fortrolige møder med advokaten til, at den mistænkte reelt kan udøve sin ret til et forsvar

  • give advokaten mulighed for at spille en aktiv rolle under afhøringer og for at kontrollere forholdene under frihedsberøvelsen

  • sikre, at den mistænkte kan kommunikere med mindst ét familiemedlem eller med sin arbejdsgiver for at underrette dem om arrestationen og varetægtsfængslingen

  • give mistænkte i udlandet mulighed for at kontakte deres lands ambassade eller konsulat og få besøg

  • tilbyde personer, som er eftersøgt som følge af en europæisk arrestordre, mulighed for juridisk bistand både i det land, hvor arrestationen fuldbyrdes, og i det land, hvor den er udstedt.

Baggrund

Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, giver EU mulighed for at vedtage foranstaltninger på det strafferetlige område for at styrke EU-borgernes rettigheder i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder, især privatpersoners rettigheder under straffesager.

Retten til en retfærdig rettergang og til et forsvar er fastlagt i artikel 47 og 48 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og i artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Retten til at underrette tredjemand er en af de vigtigste garantier mod behandling i strid med artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Direktivet om adgang til advokatbistand og underretning af tredjemand om frihedsberøvelse er tredje skridt i en række foranstaltninger, der skal fastlægge fælles EU-standarder i straffesager.

Den første foranstaltning, som vedrørte mistænktes ret til oversættelse og tolkning, blev godkendt af Rådet (retlige anliggender) i oktober 2010 (IP/10/1305). Den anden foranstaltning i rækken – meddelelse om rettigheder – fremlagde Kommissionen forslag om i juli (IP/10/989). Den blev godkendt af Rådet (retlige anliggender) i december 2010 (IP/10/1652), og er nu til forhandling i Europa-Parlamentet, som skal give sin endelige godkendelse, inden den bliver til lovgivning.

Yderligere oplysninger:

Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hjemmeside for Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar