Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská komise zaručí právo podezřelých hovořit s obhájcem a podat zprávu rodině o zatčení

V Bruselu dne 8. června 2011 – Dvaadvacetiletý muž vyrazil na dovolenou, aby navštívil fotbalový zápas. Po zápase šel se svými přáteli do baru. Strhla se rvačka a on byl zatčen. Policie jej pak vyslýchala několik hodin, aniž by byl přítomen advokát. Podle dnes navrženého opatření Evropské komise by všichni podezřelí, ať už se nalézají kdekoli v Evropské unii, měli zaručené právo hovořit s advokátem od chvíle zadržení policií až do uzavření řízení. Podezřelí by rovněž mohli hovořit se členem rodiny nebo zaměstnavatelem a vyrozumět je o svém zatčení. Pokud by se nalézali mimo svou zemi, měli by právo obrátit se na její konzulát.

„Právo na spravedlivý proces je zásadní pro důvěru občanů v soudní systém," řekla místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová. „Po zatčení musí mít občané zaručeno, že se budou moci setkat s advokátem, ať už by se nalézali kdekoli v Evropské unii. Pokud by se ocitli ve vazbě mimo svou zemi, mělo by se jim dostat pomoci od jejího konzulátu nebo velvyslanectví. Dnes navržené opatření posílí vzájemnou důvěru mezi našimi soudními systémy, neboť podle něj musí být s podezřelými zacházeno všude v Evropské unii stejným způsobem za plnění minimálních standardů spravedlnosti.

Zajištění práva na přístup k obhájci je nezbytné pro budování důvěry v rámci jednotného prostoru práva Evropské unie, především pak v případech, kdy jsou podezřelí zatčeni na základě evropského zatýkacího rozkazu (IP/11/454). Dnes navržené opatření o právu na přístup k obhájci je třetí směrnicí ze série návrhů zaměřujících se na zaručení minimálních práv na spravedlivý proces kdekoli v Evropské unii. Ostatní se týkají práva na překlad a tlumočení (viz IP/10/1305MEMO/10/351) a práva na informace v trestních řízeních (IP/10/1652). Tato opatření mají za cíl jasně stanovit práva pro celou EU a chránit základní práva lidí na spravedlivý proces a právo na obhajobu. Aby se tyto návrhy mohly stát zákonnou normou, musí být nejprve schváleny Evropským parlamentem a Radou ministrů.

Každým rokem probíhá v Evropské unii více než 8 milionů trestních řízení. Právo na obhajobu jakékoli osoby podezřelé ze spáchání trestného činu je všeobecně uznávaným základním prvkem spravedlivého procesu. Nicméně podmínky, za kterých mohou podezřelí hovořit se svým obhájcem, se mezi členskými státy liší. Například v průběhu policejního výslechu se osobě obviněné z trestného činu vůbec nemusí podařit vidět se svým obhájcem. Důkazní prostředky získané za nepřítomnosti obhájce mají v každé zemi rozdílný status. A osoby stíhané v rámci evropského zatýkacího rozkazu nemusí mít v současnosti zajištěno právo na přístup k obhájci v zemi, kde byl rozkaz vydán, až do momentu jejich vydání do této země.

V souvislosti s právem podezřelých vyrozumět příbuzné nebo zaměstnavatele o svém zatčení existují také podobné odlišnosti. Toto právo nemusí být dotyčným osobám systematicky poskytnuto. Může se tak stát až v pozdějších fázích řízení nebo ani nemusí být zpraveni o tom, že byla kontaktována jejich rodina.

Návrh Komise by v praxi zaručil tato práva prostřednictvím:

  • poskytnutí práva na přístup k obhájci od počátku policejního výslechu a po celou dobu trestního řízení;

  • umožnění podezřelému se důvěrně a odpovídajícím způsobem setkat s obhájcem, aby mohl využít svého práva na obhajobu;

  • umožnění obhájci aktivně zasahovat do výslechu a ověřit vazební podmínky;

  • umožnění podezřelému být v kontaktu s alespoň jedním členem rodiny nebo zaměstnavatelem a vyrozumět je o svém zatčení a vzetí do vazby;

  • umožnění podezřelým nalézajícím se v zahraničí kontaktovat velvyslanectví či konzulát své země a přijímat návštěvy;

  • poskytnutí lidem, na něž se vztahuje evropský zatýkací rozkaz, možnost právního poradenství, a to jak v zemi, kde byl rozkaz vykonán, tak v zemi, kde byl vydán.

Souvislosti

Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, umožňuje EU v oblasti trestního práva přijmout opatření na posílení práv občanů EU v souladu s Listinou základních práv EU, zejména práv jednotlivců v trestních řízeních.

Právo na spravedlivý proces a na obhajobu je stanoveno v článku 47 a 48 Listiny základních práv EU stejně jako v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP). Právo komunikovat s třetí stranou je jednou z důležitých záruk proti špatnému zacházení, které je zakázáno článkem 3 EÚLP.

Směrnice o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a právu na komunikaci po zatčení je třetím krokem v řadě opatření, která stanovují standardy EU v trestních věcech.

V říjnu 2010 ministři spravedlnosti EU schválili první opatření, které představuje právo podezřelých osob na překlad a tlumočení (IP/10/1305). V červenci 2010 Komise navrhla druhé opatření – písemné poučení o právech (IP/10/989). V prosinci 2010 vlády EU podpořily opatření (IP/10/1652), jež je v současné době projednáváno s Evropským parlamentem, který k němu musí dát svůj finální souhlas, aby se mohlo stát právním předpisem.

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontatky:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar