Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за пресата

Европейската комисия ще гарантира правото на заподозрените да говорят с адвокат и да съобщят на семейството си, че са арестувани

Брюксел, 8 юни 2011 г.: 22-годишен мъж заминава на ваканция в чужбина, за да присъства на футболен мач. След мача отива заедно с приятелите си в бар. Там възниква сбиване и мъжът е задържан. След това полицията го разпитва в продължение на няколко часа без присъствието на адвокат. Съгласно предложената днес мярка на Европейската комисия на всички заподозрени, без значение къде се намират в Европейския съюз, ще се гарантира правото да говорят с адвокат от момента на своето задържане от полицията до приключване на производството. Освен това заподозрените ще могат да разговарят с член на семейството си или с работодател и да ги информират за задържането си. Ако се намират извън държавата си, ще имат право да се свържат с консулството на своята държава.

„Правото на справедлив съдебен процес е от съществено значение за доверието на гражданите в системата на правосъдието“, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „На гражданите трябва да се гарантира, че след задържане ще могат да се срещнат с адвокат без значение къде се намират в Европейския съюз. Ако са задържани извън своята държава, следва да получат подкрепа от съответното консулство или посолство. Днешната мярка ще укрепи взаимното доверие между правосъдните ни системи, като гарантира на заподозрените еднакъв минимум от справедливи стандарти в целия Европейски съюз.“

Правото на достъп до адвокат е от основно значение за създаване на доверие в единното пространство на правосъдие на Европейския съюз, особено когато заподозрените са задържани в резултат на Европейска заповед за арест (IP/11/454). Предложеното днес право на достъп до адвокат е третата директива от серия предложения за гарантиране на минимални права за справедливо съдебно производство в Европейския съюз. Останалите предложения са за правото на писмен и устен превод (вж. IP/10/1305 и MEMO/10/351) и правото на информация в наказателното производство (вж. IP/10/1652). С тези мерки се цели установяването на ясни права в целия ЕС и гарантирането на основни човешки права като правото на справедливо съдебно производство и правото на защита. Предложенията трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и от Съвета на министрите преди да се превърнат в закон.

Всяка година в Европейския съюз се водят повече от 8 милиона наказателни производства. Правото на защита за всеки заподозрян в престъпление е широко признато като основен елемент на справедливия съдебен процес. Но условията, съгласно които заподозрените могат да се съветват с адвокат, се различават в отделните държави-членки. Например, лице, обвинено в престъпление, може да не бъде в състояние да се срещне с адвокат по време на полицейския разпит. Доказателствата, получени в отсъствие на адвокат, имат различен статут в отделните държави. А понастоящем лицата, издирвани съгласно Европейска заповед за арест, може да нямат достъп до адвокат в държавата, където заповедта е издадена, до момента в който не бъдат предадени на тази държава.

Подобни различия съществуват и по отношение на правото на заподозрените да съобщят на роднина или работодател, че са били арестувани. На задържаните лица не се предлага системно това право, то може да им се предоставя на по-късен етап от процеса или те не са информирани за това, че е установена връзка със семейството им.

С предложението на Комисията тези права ще се гарантират на практика като:

  • се предостави достъп до адвокат от първия етап на полицейския разпит и по време на цялото наказателно производство;

  • на заподозрения се позволи да провежда съответните поверителни срещи с адвокат с цел правата на защита да бъдат упражнени ефективно;

  • се позволи на адвоката да играе активна роля в разпитите и да провери условията на задържане;

  • се осигури възможност на заподозрения да се свърже с поне един член на семейството си или с работодател, за да ги информира за арестуването и задържането си;

  • се позволи на задържаните зад граница да се свържат с посолството или консулството на своята държава и да имат посещения;

  • се предложи на лицата, подлежащи на Европейска заповед за арест, възможността за правна консултация както в страната, където арестът е извършен, така и в страната, където заповедта за него е издадена.

Контекст

С Договора от Лисабон, който влезе в сила на 1 декември 2009 г., се позволява на ЕС да приема мерки в областта на наказателното право за укрепване на правата на гражданите на ЕС в съответствие с Хартата за основните права на ЕС, особено на правата на лицата в наказателни производства.

Правото на справедлив съдебен процес и правото на защита са посочени в членове 47 и 48 на Хартата за основните права на ЕС, както и в чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека. Правото на общуване с трета страна е важна мярка срещу лошото третиране, което е забранено с член 3 от Европейската конвенция за правата на човека.

Директивата относно достъпа до адвокат и съобщаването за задържане е третата от поредица мерки за определяне на общи стандарти на ЕС в наказателните производства.

Първата мярка, която предоставя на заподозрените правото на устен и писмен превод, вече получи одобрението на министрите на правосъдието на ЕС през октомври 2010 г. (IP/10/1305). През юли 2010 г. Комисията предложи втора мярка — писмена декларация за правата на задържаните (IP/10/989). Правителствата на ЕС подкрепиха тази мярка през декември 2010 г. (IP/10/1652) и тя понастоящем се обсъжда с Европейския парламент, който трябва да даде окончателното си одобрение, преди тя да се превърне в закон.

За повече информация:

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar