Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Att infria åtaganden om tillväxt och sysselsättning: EU-kommissionen lägger fram landsspecifika rekommendationer för 2011

Bryssel 7 juni 2011 – EU-kommissionen har antagit 27 landsspecifika rekommendationer – samt en rekommendation för euroområdet som helhet – för att hjälpa medlemsstaterna att lägga i en högre växel i sin ekonomiska politik och socialpolitik för att uppnå resultat med avseende på tillväxt, sysselsättning och offentliga finanser.

Tidigare i år enades medlemsstaterna och kommissionen om tio huvudprioriteringar för att hantera den aktuella krisen och samtidigt lägga grunden till en mer hållbar ekonomi. Eftersom situationen varierar från land till land rekommenderar kommissionen idag riktade åtgärder för varje medlemsstat. Detta bör göra det lättare för varje land att inrikta sig på strategiska prioriterade åtgärder med mesta möjliga hävstångseffekt under de kommande 12-18 månaderna och för att på så sätt lyfta hela EU:s ekonomi.

”EU:s ekonomi är i ett kritiskt skede. Återhämtningen sker i en allt snabbare takt, men den är väldig ojämn när man ser till hela Europa – och många osäkra faktorer kvarstår!” säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso. ”Medlemsstaterna enades i mars om ett antal viktiga åtaganden för de kommande 12-18 månaderna. De måste nu se till att de uppfyller dessa på ett sätt som är anpassat till respektive lands situation. Med dagens landsspecifika rekommendationer, som är målinriktade och mätbara, ger kommissionen medlemsstaterna sin bedömning av deras nationella planer. Vi vet att det ibland kommer att innebära svåra val när dessa mål som vi själva fastställt tillsammans ska uppnås. Men om dessa ansträngningar görs seriöst och målmedvetet och av alla, kommer det att bli möjligt för Europa att lämna krisen bakom sig och slå vakt om kommande välstånd.”

Denna uppsättning av rekommendationer utgör en del av den europeiska planeringsterminen genom vilken - för första gången någonsin - medlemsstaterna och kommissionen har samordnat sin ekonomiska politik och budgetpolitik. Efter att ha enats om prioriteringarna på EU-nivå överlämnade medlemsstaterna sina nationella program till kommissionen som nu har färdigställt sin bedömning av programmen genom att lämna anpassade, målinriktade och mätbara rekommendationer.

Totalt sett har medlemsstaterna strävat efter att återspegla de överenskomna EU-prioriteringarna i sina program och deras makroekonomiska antaganden är i huvudsak realistiska. I de nationella programmen saknas emellertid ofta ambition och konkretisering. Många medlemsstater måste konsolidera de offentliga finanserna i en mycket högre grad och samtidigt bibehålla tillväxtfrämjande åtgärder (avseende forskning och innovation, villkoren för näringslivet och konkurrensen inom tjänstesektorn). På arbetsmarknaderna krävs ytterligare ansträngningar för att öka sysselsättningsgraden, bekämpa strukturell arbetslöshet, minska ungdomsarbetslösheten och få ned andelen ungdomar som lämnar skolan i förtid samt för att se till att lönerna avspeglar produktivitetsutvecklingen.

Bakgrund

Antagandet av de landsspecifika rekommendationerna är det näst sista steget i den halvårsperiod med intensiv samordning av den ekonomiska politiken mellan EU och medlemsstaterna som benämns den europeiska planeringsterminen. Denna inleds i januari när kommissionen lägger fram sin årliga tillväxtöversikt, där prioriteringarna för den ekonomiska politiken i EU anges för det kommande året. Dessa prioriteringar godkänns av stats- och regeringscheferna på Europeiska rådets möte i mars. I april och maj lägger medlemsstaterna fram stabilitets- eller konvergensprogrammen (angående offentliga finanser) och de nationella reformprogrammen (angående strukturreformer och tillväxtfrämjande åtgärder), som kommissionen utvärderar genom att utforma de landsspecifika rekommendationerna. De åtaganden som har gjorts av de 23 medlemsstater som deltar i Euro plus-pakten har också bedömts av kommissionen som en del av denna process i rekommendationerna.

Rekommendationerna har utformats så att de kan genomföras av medlemsstaterna inom loppet av 12-18 månader. I rekommendationerna uppmanas till att tidigt i planeringsperioden prioritera åtgärder som kommer att driva på utvecklingen mot de mål som fastställs i EU:s långfristiga ekonomiska strategi, Europa 2020-strategin, som innehåller ambitiösa EU-omfattande mål som ska ha uppnåtts vid decenniets utgång när det gäller sysselsättning, innovation, utbildning, energi och social delaktighet.

Rekommendationerna är EU:s bidrag till det nationella beslutsfattandet. Medlemsstaterna förblir ansvariga för utformningen av sin ekonomiska politik och sina nationella budgetar. Vårt ömsesidiga beroende i EU och särskilt i euroområdet är idag ett allmänt erkänt faktum. Detta är också anledningen till varför medlemsstaterna har gått med på den gemensamma uppsättningen av ekonomiska prioriteringar för EU som de har åtagit sig att genomföra på nationell nivå.

Rekommendationerna kommer att godkännas av stats- och regeringscheferna och återspegla den gemensamma ekonomiska styrningen i EU och det faktum att EU är ett enda ekonomiskt område, som är mycket mer än summan av de 27 enskilda ekonomierna. Genom att föra fram denna första europeiska planeringstermin bekräftar EU sitt ömsesidiga ekonomiska beroende och ger varje medlemsstat gemensam vägledning med avseende på kommande budgetpolitik, ekonomiska politik och socialpolitik.

Alla rekommendationer baseras på en djupgående analys av den ekonomiska situationen i respektive medlemsstat, som beskrivs i de arbetsdokument från kommissionen som också offentliggörs i dag. De makroekonomiska antagandena har granskats mot bakgrund av kommissionens egna ekonomiska vårprognoser. De nationella åtgärder som beskrivs i programmen har granskats för att se om de är tillräckliga för att lösa de specifika problemen.

Kommande åtgärder

Rekommendationerna kommer att diskuteras och godkännas på Europeiska rådets möte den 23–24 juni efter diskussioner vid mötena i Ekofinrådet och rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) . Kommissionen och medlemsstaterna kommer att övervaka genomförandet under det kommande året genom en strikt och kontinuerlig kollegial granskning. Kommissionen kommer att bedöma framstegen på EU-nivå i sin nästa årliga tillväxtöversikt i januari 2012 och för respektive medlemsstat i nästa samling av landsspecifika rekommendationer i juni 2012.

Närmare upplysningar

Vanliga frågor MEMO/11/382

MEMO/11/364: Ny ekonomisk styrning i EU

Webbplatsen Europe 2020

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070 +32 498953070

Simon O'Connor +32 22967359 - +32 460767359

Amadeu Altafaj +32 22952658 - +32 498952658

Cristina Arigho +32 22985399 - +32 498982118


Side Bar