Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija: Sporočilo za medije

Zaveza rasti in ustvarjanju delovnih mest se izpolnjuje: Komisija predstavila priporočila za države članice za leto 2011

Bruselj, 7. junija 2011 – Da bi državam članicam pomagala pri izboljšanju njihovih gospodarskih in socialnih politik za izpolnjevanje zavez glede rasti, delovnih mest in javnih financ, je Evropska komisija sprejela 27 svežnjev priporočil za posamezne države članice, eno pa za celotno evroobmočje.

Na začetku tega leta so se države članice in Komisija sporazumele o 10 ključnih prednostnih nalogah za odpravo trenutne krize in razvoj, usmerjen v trajnejše gospodarstvo. Položaj v državah članicah je različen, Komisija pa bo danes priporočila ciljno usmerjene ukrepe za vsako državo članico, ki naj bi jim pomagali pri osredotočanju na strateške vzvode v naslednjih 12 do 18 mesecih in tako pripomogli k rasti gospodarstva celotne EU.

„Gospodarstvo EU je v kritičnem položaju. Sicer je v procesu okrevanja, vendar je ta po celini zelo neenakomeren, ostaja pa tudi veliko negotovosti,“ je izjavil predsednik Evropske unije José Manuel Barroso. „Države članice so se marca dogovorile za vrsto pomembnih zavez za naslednjih 12 do 18 mesecev. Zdaj morajo zagotoviti, da jih vse tudi ustrezno izvedejo na nacionalni ravni. V današnjih priporočilih za države članice, ki so ciljno usmerjena in merljiva, Komisija ocenjuje njihove nacionalne načrte. Zavedamo se, da je doseganje skupnih ciljev, ki smo si jih zadali, včasih povezano s težkimi odločitvami. Vendar lahko s skupnimi in resnimi prizadevanji dosežemo, da Evropa premaga krizo in zavaruje svojo prihodnost.“

Ti svežnji priporočil so del evropskega semestra, v okviru katerega države članice in Komisija letos prvič tesneje usklajujejo gospodarsko in proračunsko politiko. Po sprejetju prednostnih nalog na ravni EU so države članice predstavile svoje nacionalne programe, Komisija pa jih je zdaj v celoti ocenila in za vsako državo članico izdala prilagojena, ciljno usmerjena in merljiva priporočila.

Programi držav članic na splošno izražajo dogovorjene prednostne naloge EU, večinoma pa so realistične tudi njihove makroekonomske napovedi. Vendar nacionalni programi pogosto niso dovolj ambiciozni in konkretni. Številne države članice morajo biti bolj ambiciozne na področju fiskalne konsolidacije in pri tem ohranjati ukrepe na področjih, ki spodbujajo rast (raziskave in inovacije, poslovno okolje, konkurenčnost v storitvenem sektorju). Na trgih dela si je treba bolj prizadevati za povečanje udeležbe aktivnega prebivalstva, odpravljanje strukturne brezposelnosti ter zmanjšanje brezposelnosti mladih in osipa, pa tudi zagotoviti, da bodo plače skladne s produktivnostjo.

Ozadje

Sprejetje priporočil za države članice predstavlja predzadnji korak obdobja intenzivnega šestmesečnega usklajevanja gospodarske politike EU in držav članic, imenovanega evropski semester. Ta se je začel januarja, ko je Komisija predstavila letni pregled rasti, v katerem so bile določene prednostne gospodarske naloge EU za naslednje leto. Te prednostne naloge so na marčnem zasedanju Evropskega sveta podprli voditelji držav in vlad. Države članice so aprila in maja predložile programe stabilnosti ali konvergenčne programe (za javne finance) ter nacionalne reformne programe (za strukturne reforme in ukrepe za spodbujanje rasti), Komisija pa je na njihovi podlagi izdala priporočila za države članice. Komisija je v tem procesu ocenila tudi zaveze 23 držav članic, ki sodelujejo v Paktu evro plus, in jih vključila kot priporočila.

Priporočila morajo države članice izvesti v 12 do 18 mesecih. Zahtevajo prednostno izvedbo ukrepov za napredek proti ciljem Evrope 2020, dolgoročne gospodarske strategije EU. Njene ambiciozne cilje za celotno EU in nacionalne cilje na področju zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, energetike in socialnega vključevanja je treba doseči do konca tega desetletja.

S priporočili EU vpliva na oblikovanje nacionalnih politik, države članice pa ohranjajo pristojnost za svoje gospodarske politike in pripravo proračunov. Vendar se v EU na splošno, zlasti pa v evroobmočju, danes močno zavedamo, da smo močno odvisni drug od drugega. Zato so se države članice dogovorile za skupni sveženj prednostnih gospodarskih nalog EU in se zavezale njegovemu izpolnjevanju na nacionalni ravni.

Priporočila bodo podprli voditelji držav in vlad. Izražajo skupno gospodarsko upravljanje EU in dejstvo, da je EU en sam gospodarski prostor, ki je mnogo več od vsote 27 ločenih gospodarstev. Pri izvajanju tega prvega evropskega semestra se EU zaveda svoje gospodarske soodvisnosti in za vsako državo določa skupne smernice glede njenega prihodnjega proračuna ter gospodarske in socialne politike.

Vsak sveženj priporočil temelji na poglobljeni analizi gospodarskega stanja vsake države članice, predstavljeni v delovnih dokumentih služb Komisije, ki so bili prav tako objavljeni danes. Predvidevanja glede rasti in javnih financ so bila ocenjena na podlagi primerjave s spomladanskimi gospodarskimi napovedmi Komisije. Nacionalni ukrepi iz programov so bili preučeni glede verodostojnosti in stopnje ambicioznosti pri reševanju posebnih izzivov, s katerimi se soočamo.

Prihodnji ukrepi

Razprava o priporočilih in njihovo sprejemanje bosta potekala 23. in 24. junija v Evropskem svetu po razpravah Sveta za ekonomske in finančne zadeve in Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov. Izvajanje bodo v prihodnjem letu spremljale Komisija in države članice s strogimi in sprotnimi medsebojnimi pregledi. Komisija bo napredek na ravni EU ocenila v naslednjem letnem pregledu rasti januarja 2012, za vsako državo članico posebej pa v naslednjih svežnjih priporočil junija 2012.

Več informacij

FAQ MEMO/11/382

MEMO/11/364: Gospodarsko upravljanje EU: velik korak naprej

Spletna stran Evropa 2020

Kontaktne osebe:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070) +32 498953070

Simon O'Connor (+32 2 2967359) +32 460767359

Amadeu Altafaj (+32 22952658) +32 498952658

Cristina Arigho (+32 22985399) +32 498982118


Side Bar