Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Výsledky v oblasti rastu a zamestnanosti: Komisia predkladá odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2011

Brusel 7. júna 2011 – Komisia prijala 27 súborov odporúčaní pre jednotlivé krajiny, plus jedno navyše pre eurozónu ako celok, s cieľom pomôcť členským štátom pripraviť ich hospodárske a sociálne politiky na plnenie záväzkov týkajúcich sa rastu, zamestnanosti a verejných financií.

Členské štáty a Komisia začiatkom tohto roku schválili 10 kľúčových priorít na riešenie súčasnej krízy, pričom by sa zároveň pripravila pôda pre udržateľnejšie hospodárstvo. Keďže sa situácia mení v závislosti od krajiny, Komisia dnes odporúča cielené opatrenia pre každý členský štát. Každej krajine by to v nasledujúcich 12 až 18 mesiacoch malo pomôcť zamerať sa na strategické páky a povzbudiť tak hospodárstvo EÚ ako celok.

„Hospodárstvo EÚ sa nachádza v kritickom bode. Proces oživenia napreduje, naprieč kontinentom je však veľmi nerovnomerný, pričom zostávajú mnohé otázniky“, vyhlásil predseda Komisie José Manuel Barroso. „Členské štáty v marci schválili dôležitý súbor záväzkov na ďalších 12 až 18 mesiacov. Teraz musia zaistiť, aby ich všetky realizovali primeraným spôsobom na vnútroštátnej úrovni. S dnešnými odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, ktoré sú cielené a merateľné, Komisia odovzdáva členským štátom svoje hodnotenie ich národných plánov. Vieme, že plnenie cieľov, ktoré sme si spoločne stanovili, niekedy znamená prijímanie ťažkých rozhodnutí. Ak však toto úsilie bude rozhodné a ak ho vyvinú všetci, bude môcť Európa prekonať krízu a zabezpečiť si blahobyt do budúcnosti.“

Tieto súbory odporúčaní sú súčasťou európskeho semestra, ktorým tento rok členské štáty a Komisia po prvýkrát dôraznejšie koordinovali svoje hospodárske a rozpočtové politiky. Po tom, ako boli na úrovni EÚ schválené priority, členské štáty predložili svoje národné programy, ktoré Komisia kompletne vyhodnotila prostredníctvom týchto cielených a merateľných odporúčaní zodpovedajúcich danej situácii v každom štáte.

Celkove sa členské štáty snažili, aby ich programy odzrkadľovali schválené priority EÚ a ich makroekonomické predpoklady sú v zásade realistické. Národné programy však v mnohých prípadoch nie sú dostatočne ambiciózne ani konkrétne. Mnohé členské štáty musia prijať ambicióznejšie kroky v oblasti fiškálnej konsolidácie, pričom musia zachovať opatrenia na podporu rastu (výskum a inovácie, podnikateľské prostredie, hospodárska súťaž v sektore služieb). Na trhoch práce treba vyvinúť väčšie úsilie na zvýšenie účasti pracovnej sily, na boj proti štrukturálnej nezamestnanosti, zníženie miery nezamestnanosti mladých a predčasného ukončovania školskej dochádzky a treba zaistiť, aby mzdy odzrkadľovali produktivitu.

Kontext

Prijatie odporúčaní pre jednotlivé krajiny predstavuje predposledný krok v šesťmesačnom období intenzívnej koordinácie hospodárskej politiky medzi EÚ a členskými štátmi, nazvanom európsky semester. Začína sa v januári, keď Komisia predkladá svoj ročný prieskum rastu, v ktorom stanovuje priority hospodárskej politiky pre EÚ na nadchádzajúci rok. Hlavy štátov a vlád schválili tieto priority na marcovom zasadnutí Európskej rady. V apríli a máji členské štáty predkladajú program stability alebo konvergenčný program (týkajúci sa verejných financií) a národné programy reforiem (týkajúce sa štrukturálnych reforiem a opatrení na podporu rastu), na ktoré odporúčania pre jednotlivé krajiny predstavujú odpoveď Komisie. Záväzky 23 členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na Pakte Euro Plus, Komisia takisto vyhodnotila ako súčasť tohto procesu a začlenila ich do svojich odporúčaní.

Odporúčania sú formulované tak, aby ich členské štáty zaviedli v lehote 12 až 18 mesiacov. Vyzýva sa v nich k tomu, aby sa ako prvé uskutočnili opatrenia, ktoré povedú k napredovaniu pri dosahovaní cieľov dlhodobej hospodárskej stratégie EÚ Európa 2020 a jej ambicióznych úloh pre celú EÚ aj jednotlivé krajiny v celej EÚ, ktoré treba splniť do konca tohto desaťročia v oblasti zamestnanosti, inovácie, vzdelania, energetiky a sociálneho začlenenia.

Odporúčania poskytujú príspevok EÚ k tvorbe vnútroštátnej politiky. Členské štáty naďalej zodpovedajú za plánovanie svojej hospodárskej politiky a svojho štátneho rozpočtu. Dnes sa však v zásade uznáva existencia našej vzájomnej závislosti, a to v EÚ vo všeobecnosti a v eurozóne osobitne. Členské štáty sa preto zaviazali k spoločnému súboru hospodárskych priorít pre EÚ, ktoré členské štáty majú zaviesť na vnútroštátnej úrovni.

Hlavy štátov a vlád schvália tieto odporúčania, v ktorých sa odzrkadľuje spoločné hospodárske riadenie EÚ, ako aj skutočnosť, že EÚ je jednotný hospodársky priestor, a nielen súhrn 27 samostatných hospodárstiev. Realizáciou tohto prvého európskeho semestra EÚ uznáva existenciu vzájomnej závislosti a každému členskému štátu poskytuje spoločné usmernenia týkajúce sa jeho budúcich rozpočtových, hospodárskych a sociálnych politík.

Každý súbor odporúčaní je založený na hĺbkovej analýze hospodárskej situácie každého členského štátu uvedenej v pracovných dokumentoch útvarov Komisie, ktoré sa takisto uverejňujú dnes. Makroekonomické predpoklady boli posúdené vzhľadom na vlastné prognózy Komisie z jari. Vnútroštátne opatrenia uvedené v programoch sa preskúmali, aby sa zistilo, či poskytujú primeranú odpoveď na príslušné osobitné výzvy.

Ďalšie kroky

Európska rada bude o odporúčaniach rokovať a schváli ich 23. a 24. júna po diskusiách na zasadnutí Rady ECOFIN a EPSCO. Komisia a členské štáty budú v priebehu nadchádzajúceho roka monitorovať ich plnenie v rámci dôkladného a prebiehajúceho procesu partnerského hodnotenia. Komisia vyhodnotí dosiahnutý pokrok na úrovni EÚ vo svojom ďalšom ročnom prieskume rastu v januári 2012 a pokrok každého členského štátu vo svojom ďalšom súbore odporúčaní pre jednotlivé krajiny v júni 2012.

Ďalšie informácie

Často kladené otázky MEMO/11/382

MEMO/11/364: Hospodárske riadenie EÚ

Webová stránka venovaná stratégii Európa 2020

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70) +32 4 98 953 070

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59) - +32 4 607 67 359

Amadeu Altafaj (+32 2 295 26 58) - +32 4 989 52 658

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99) - +32 4 989 82 118


Side Bar