Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Onze belofte waarmaken inzake groei en werkgelegenheid: Commissie stelt landenspecifieke aanbevelingen voor 2011 voor

Brussel, 7 juni 2011 – De Commissie heeft 27 reeksen landenspecifieke aanbevelingen aangenomen – plus een voor het eurogebied als geheel – om de lidstaten te helpen hun economisch en sociaal beleid op zodanige wijze bij te sturen dat de beoogde resultaten op het vlak van de groei, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën worden behaald.

Eerder dit jaar kwamen de lidstaten en de Commissie tot een akkoord over 10 sleutelprioriteiten om de huidige crisis het hoofd te bieden en tegelijkertijd het pad te effenen voor een meer duurzame economie. Aangezien de situatie van land tot land kan verschillen, beveelt de Commissie vandaag op elke lidstaat toegesneden maatregelen aan. Dit zou elk land moeten helpen om zich in de volgende 12 tot 18 maanden op strategische groeihefbomen te richten en zo de EU‑economie in haar geheel te stimuleren.

"De EU‑economie bevindt zich in een kritieke fase. Het herstel wint weliswaar terrein, maar is erg ongelijkmatig verdeeld over het hele continent – en blijft met vele onzekerheden omgeven," aldus voorzitter José Manuel Barroso. "In maart kwamen de lidstaten een belangrijke reeks toezeggingen voor de volgende 12 tot 18 maanden overeen. Zij moeten er nu zorg voor dragen dat zij al deze toezeggingen op een op het nationale niveau toegesneden wijze uitvoeren. Met de vandaag gedane landenspecifieke aanbevelingen, die doelgericht en meetbaar zijn, geeft de Commissie de lidstaten haar oordeel over hun nationale plannen. We weten dat voor het realiseren van de doelstellingen die we onszelf samen hebben opgelegd, soms harde keuzes zullen moeten worden gemaakt. Maar als deze inspanningen op ernstige wijze en door ons allen worden geleverd, zal Europa de crisis achter zich kunnen laten en zal onze toekomstige welvaart veilig kunnen worden gesteld."

Deze reeksen aanbevelingen vormen een onderdeel van het Europees Semester, een proces dat dit jaar voor de eerste maal plaatsvindt en dat de lidstaten en de Commissie de gelegenheid biedt hun economisch en begrotingsbeleid te coördineren. Zodra de prioriteiten op EU‑niveau waren vastgelegd, hebben de lidstaten hun nationale programma's voorgesteld. Deze programma's zijn nu volledig doorgelicht door de Commissie, hetgeen resulteerde in op elke lidstaat toegesneden, doelgerichte en meetbare aanbevelingen.

Globaal gezien hebben de lidstaten getracht de overeengekomen EU‑prioriteiten in hun programma's weer te geven en zijn hun macro-economische veronderstellingen over het algemeen realistisch. De nationale programma's zijn echter vaak niet ambitieus of gedetailleerd genoeg. Diverse lidstaten moeten meer blijk geven van ambitie op het vlak van begrotingsconsolidatie en tegelijkertijd groeibevorderende maatregelen blijven nemen (op gebieden zoals onderzoek en innovatie, het ondernemersklimaat, de concurrentie in de dienstensector). Op de arbeidsmarkt zijn er meer inspanningen nodig om de arbeidsparticipatie te vergroten, de structurele werkloosheid te bestrijden, jeugdwerkloosheid en schooluitval te verminderen en ervoor te zorgen dat de lonen de productiviteit weerspiegelen.

Achtergrond

De goedkeuring van de landenspecifieke aanbevelingen vormt de op één na laatste stap in de zes maanden durende periode van intensieve coördinatie van het economisch beleid tussen de EU en de lidstaten, die het Europees Semester wordt genoemd. Het Europees Semester gaat in januari van start, met de presentatie door de Commissie van haar jaarlijkse groeianalyse, waarin de economische beleidsprioriteiten voor de EU voor het komende jaar worden vastgesteld. Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad in maart worden deze prioriteiten door de staatshoofden en regeringsleiders goedgekeurd. In april-mei dienen de lidstaten stabiliteits- of convergentieprogramma's in (met betrekking tot de overheidsfinanciën) en nationale hervormingsprogramma's (met betrekking tot structurele hervormingen en groeibevorderende maatregelen), waarop de Commissie reageert met landenspecifieke aanbevelingen. In het kader van dit proces zijn ook de door de 23 aan het Euro Plus‑pact deelnemende lidstaten gedane toezeggingen door de Commissie beoordeeld en in haar aanbevelingen opgenomen.

Het is de bedoeling dat de lidstaten de aanbevelingen binnen een tijdsbestek van 12 tot 18 maanden uitvoeren. Eerst en vooral dienen de maatregelen te worden genomen die de doelstellingen zoals vervat in de langetermijnstrategie van de EU voor de economie, Europa 2020, naderbij zullen brengen. Deze strategie stelt ambitieuze doelstellingen voorop voor de EU als geheel, alsook nationale doelstellingen die tegen het einde van dit decennium in de hele EU moeten worden verwezenlijkt en die betrekking hebben op werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, energie en sociale insluiting.

De aanbevelingen zorgen voor een EU-inbreng in de nationale beleidsvorming. De lidstaten blijven verantwoordelijk voor de vormgeving van hun economisch beleid en hun nationale begroting. Vandaag geven we ons echter rekenschap van onze onderlinge afhankelijkheid, in de EU in het algemeen en in het eurogebied in het bijzonder. Daarom hebben de lidstaten de reeks gemeenschappelijke economische prioriteiten voor de EU onderschreven en zich ertoe verbonden deze op nationaal niveau uit te voeren.

De aanbevelingen zullen door de staatshoofden en regeringsleiders worden goedgekeurd, hetgeen een weerspiegeling vormt van de collectieve economische governance van de EU alsook van het feit dat de EU een gezamenlijke economische ruimte is en zoveel meer dan alleen de som van 27 aparte economieën. Met dit eerste Europees Semester, erkent de EU haar economische verwevenheid en verschaft zij elke lidstaat collectieve leidraden aangaande zijn toekomstige begroting en zijn economisch en sociaal beleid.

Elke reeks aanbevelingen is gebaseerd op een diepgaande analyse van de economische situatie in elke lidstaat, zoals beschreven in de eveneens vandaag gepubliceerde werkdocumenten van de diensten van de Commissie. De macro‑economische veronderstellingen zijn in het licht van de eigen voorjaarsprognoses van de Commissie geëvalueerd. De in de programma's vermelde nationale maatregelen zijn kritisch onderzocht om na te gaan of zij een adequaat antwoord bieden op de specifieke uitdagingen waarmee de lidstaat in kwestie wordt geconfronteerd.

Volgende stappen

Op 23-24 juni zullen de aanbevelingen door de Europese Raad worden besproken en goedgekeurd, na bespreking ervan in de Raden ECOFIN en EPSCO. Op de uitvoering ervan zal in de loop van het komende jaar door de Commissie en de lidstaten worden toegezien via een strikt en doorlopend proces van collegiale toetsing. De Commissie zal de vooruitgang op EU‑niveau in januari 2012 in haar volgende jaarlijkse groeianalyse beoordelen en voor elke lidstaat afzonderlijk in juni 2012 in de volgende reeks landenspecifieke aanbevelingen.

Verdere informatie

Veel gestelde vragen MEMO/11/382

MEMO/11/364: Economische governance in de EU: een belangrijke stap voorwaarts

Webpagina Europa 2020

Contactpersonen :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70) +32 4 98 953 070

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59) - +32 4 607 67 359

Amadeu Altafaj (+32 2 295 26 58) - +32 4 989 52 658

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99) - +32 4 989 82 118


Side Bar