Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Talouskasvu ja työllisyyden paraneminen – Komissio antaa maakohtaiset suositukset vuodeksi 2011

Bryssel 7. kesäkuuta 2011 – Komissio on antanut EU:n 27 jäsenvaltiolle maakohtaiset suositukset – ja lisäksi koko euroalueen kattavan suosituksen – auttaakseen jäsenvaltioita tehostamaan talous- ja sosiaalipolitiikkaansa siten, että ne voivat pitää kiinni kasvua, työllisyyttä ja julkista taloutta koskevista sitoumuksistaan.

Jäsenvaltiot ja komissio sopivat aiemmin tänä vuonna kymmenestä keskeisestä painopisteestä nykyisen kriisin saamiseksi hallintaan ja talouden saamiseksi kestävämmälle pohjalle. Koska jäsenvaltioiden tilanteissa on eroja, komissio suosittaa tänään kullekin jäsenvaltiolle kohdennettuja toimenpiteitä. Kutakin maata autetaan keskittymään strategisiin vipuvälineisiin seuraavien 12–18 kuukauden aikana koko EU:n talouden vauhdittamiseksi.

EU:n talous on kriittisessä taitekohdassa. Elpyminen on pääsemässä vauhtiin, mutta se on erittäin epätasaista eri puolilla Eurooppaa ja siihen liittyy edelleen monia epävarmuustekijöitä”, komission puheenjohtaja José Manuel Barroso sanoo. Jäsenvaltiot sopivat maaliskuussa kattavista sitoumuksista seuraavien 12–18 kuukauden jaksolle. Jäsenvaltioiden on nyt huolehdittava siitä, että ne panevat kaikki sitoumukset täytäntöön kansallisella tasolla tilanteeseensa sopivalla tavalla. Komissio esittää tänään annettavissa kohdennetuissa, mitattavissa olevissa maakohtaisissa suosituksissa jäsenvaltioille arviointinsa niiden kansallisista ohjelmista. On selvää, että jäsenvaltioiden on toisinaan tehtävä vaikeita valintoja päästääkseen näihin yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin Tämä tarjoaa kuitenkin keinon selviytyä kriisistä ja turvata EU:lle vauras tulevaisuus – edellyttäen, että kaikki osallistuvat ponnisteluihin riittävällä vakavuudella, José Manuel Barroso jatkaa.

Nyt annettavat suositukset ovat osa tänä vuonna kautta aikojen ensimmäistä kertaa järjestettyä EU-ohjausjaksoa, jonka kuluessa jäsenvaltiot ja komissio ovat koordinoineet talous- ja finanssipolitiikkaansa. Kun painopisteistä oli päästy sopimukseen EU:n tasolla, jäsenvaltiot esittelivät kansalliset ohjelmansa, jotka komissio on nyt arvioinut antaakseen kullekin jäsenvaltiolle räätälöityjä, kohdennettuja ja mitattavissa olevia suosituksia.

Jäsenvaltiot ovat yleisesti ottaen pyrkineet ottamaan huomioon EU:n tasolla sovitut painopisteet, ja niiden makrotaloudellisia taustaoletukset ovat pääosin realistisia. Kansalliset ohjelmat eivät kuitenkaan aina ole riittävän kunnianhimoisia ja yksityiskohtaisia. Monien jäsenvaltioiden on tehostettava julkisen talouden vakauttamistoimiaan ja jatkettava samaan aikaan kasvua edistäviä toimenpiteitä (tutkimuksen ja kehityksen, liiketoimintaympäristön ja palvelusektorilla käytävän kilpailun aloilla). Työmarkkinoilla tarvitaan lisäponnisteluja työvoimaosuuden parantamiseksi, rakennetyöttömyyden torjumiseksi, nuorisotyöttömyyden ja koulunsa keskeyttäneiden lukumäärän vähentämiseksi ja sen varmistamiseksi, että palkkakehitys on linjassa tuottavuuden kasvun kanssa.

Tausta

Maakohtaiset suositukset annetaan kuusi kuukautta jatkuneen ensimmäisen EU-ohjausjakson – EU:n ja jäsenvaltioiden välisen talouspolitiikan tiiviin koordinointiprosessin – loppuvaiheessa. Jakso käynnistyy tammikuussa, jolloin komissio esittelee vuotuisen kasvuselvityksensä, jossa vahvistetaan EU:n vuotuiset talouspoliittiset painopisteet seuraavalle vuodelle. Valtion- ja hallitusten päämiehet vahvistavat painopisteet maaliskuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Jäsenvaltiot antavat huhti- ja toukokuun kuluessa vakaus- tai lähentymisohjelmansa (jotka koskevat julkista taloutta) ja kansalliset uudistusohjelmansa (jotka koskevat rakenteellisia uudistuksia ja kasvua vauhdittavia toimenpiteitä). Komissio laatii sen jälkeen maakohtaiset suositukset näiden ohjelmien pohjalta. Komissio on arvioinut samalla myös Euro Plus ‑sopimukseen osallistuvien 23 jäsenvaltion antamat sitoumukset ja ottanut ne huomioon suosituksissa.

Jäsenvaltioiden odotetaan panevan suositukset täytäntöön 12–18 kuukauden kuluessa. Suosituksissa jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan ohjelmakauden alkupuolella toimenpiteitä, jotka edistävät EU:n pitkän aikavälin talouspoliittiseen strategiaan – nk. Eurooppa 2020 -strategiaan – sisältyvien tavoitteiden saavuttamista. Strategiassa asetetaan koko EU:lle ja eri jäsenvaltioille kunnianhimoisia tavoitteita, jotka on tarkoitus saavuttaa kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Tavoitteilla edistetään työllisyyttä, innovointia, koulutusta, energia-alaa ja sosiaalista osallisuutta.

Suosituksissa annetaan EU:n tason panos kansalliseen päätöksentekoon. Jäsenvaltiot ovat edelleen vastuussa talouspolitiikkansa suunnittelusta ja kansallisten talousarvioiden laatimisesta. Nykyisin vallitsee kuitenkin laaja yksimielisyys siitä, että olemme EU:ssa yleisesti ottaen ja erityisesti euroalueella kaikki riippuvaisia toisistamme. Sen vuoksi jäsenvaltiot ovat sopineet EU:lle yhteiset talouspoliittiset painopisteet, jotka jäsenvaltiot ovat sitoutuneet panemaan täytäntöön kansallisella tasolla.

Suositukset saatetaan vielä valtion- ja hallitusten päämiesten hyväksyttäviksi. Tämä perustuu EU:n yhteiseen talouden ohjaukseen ja hallintaan sekä siihen, että EU muodostaa yhtenäisen talousalueen sen sijaan, että se olisi pelkästään 27 erillisen talouden muodostama kokonaisuus. Tämän ensimmäisen EU-ohjausjakson myötä EU:ssa vallitsee yksimielisyys siitä, että olemme kaikki taloudellisesti riippuvaisia toisistamme. Ohjausjaksolla annetaan kullekin jäsenvaltiolle tulevaa talousarviota sekä talous- ja sosiaalipolitiikkaa koskevaa ohjeistusta.

Kullekin maalle annettavat suositukset on laadittu analysoimalla perusteellisesti kunkin jäsenvaltion taloudellista tilannetta, jota kuvaillaan tänään julkaistavissa komission valmisteluasiakirjoissa. Makrotaloudelliset taustaoletukset on arvioitu vertaamalla niitä komission omiin kevään talousennusteisiin. Ohjelmissa esiteltyjä kansallisia toimenpiteitä on arvioitu siltä kannalta, tarjoavatko ne tarkoituksenmukaisen ratkaisun kunkin maan erityishaasteisiin.

Jatkotoimet

Eurooppa-neuvosto keskustelee suosituksista ja hyväksyy ne 23. ja 24. kesäkuuta pidettävässä kokouksessaan sen jälkeen, kun niitä on käsitelty Ecofin-neuvostossa sekä työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (EPSCO). Komissio ja jäsenvaltiot seuraavat suositusten täytäntöönpanoa tulevan vuoden aikana tiiviisti ja jatkuvasti vertaisarviointiprosessissa. Komissio arvioi EU:n tasolla tapahtuvaa edistymistä tammikuussa 2012 julkaistavassa seuraavassa vuotuisessa kasvuselvityksessään ja kunkin jäsenvaltion edistymistä kesäkuussa 2012 annettavissa seuraavissa maakohtaisissa suosituksissa.

Lisätietoja

Usein kysyttyä: MEMO/11/382

MEMO/11/364: Euroopan uusi talouden ohjausjärjestelmä

Eurooppa 2020 -verkkosivusto

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32-2-295 30 70) +32-498-953 070

Simon O'Connor (+32-2-296 73 59) - +32-460 -767 359

Amadeu Altafaj (+32-2-295 26 58) - +32-498-952 658

Cristina Arigho (+32-2-298 53 99) - +32-498-982 118


Side Bar