Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Majanduskasvu ja tööhõive strateegia elluviimine: komisjon esitab igale liikmesriigile 2011. aasta soovitused

Brüssel, 7. juuni 2011. Komisjon võttis vastu 27 liikmesriigile suunatud soovitused (lisaks soovitused kogu euroala kohta), mille eesmärk on toetada liikmesriike majandus- ja sotsiaalpoliitika kujundamisel ja elluviimisel majanduskasvu, tööhõive ja riigi rahanduse vallas.

Käesoleva aasta algul seadsid liikmesriigid ja komisjon 10 prioriteeti kriisist väljumiseks ja jätkusuutlikuma majanduse edendamiseks. Kuna olukord eri liikmesriikides on erinev, esitab komisjon täna igale liikmesriigile soovitused sihipäraste meetmete kohta. See peaks aitama igal riigil keskenduda strateegilistele hoobadele järgmise 12–18 kuu jooksul ning seega elavdada ELi majandust tervikuna.

„ELi majandus on olulisel teelahkmel. Majandus on elavnemas, kuid selle tempo on Euroopas väga ebaühtlane ning jätkuvalt on palju ebakindlust,” sõnas Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso. „Liikmesriigid leppisid märtsis kokku järgmise 12–18 kuu olulistes kohustustes. Nüüd peavad nad tagama nende sobiva rakendamise riiklikul tasandil. Tänaste riigipõhiste soovitustega, mis on sihipärased ja mõõdetavad, annab komisjon liikmesriikidele hinnangu nende riiklike kavade kohta. Teame, et ühiselt seatud eesmärkide saavutamiseks tuleb mõnikord teha raskeid otsuseid. Kuid juhul, kui kõik võtavad oma kohustusi tõsiselt, aitab see Euroopal jätta kriis seljataha ja kindlustada meie tulevane heaolu.”

Need soovitused on osa Euroopa poolaastast, mille raames (esimest korda sel aastal) liikmesriigid ja komisjon koordineerivad majandus- ja eelarvepoliitikat. Pärast prioriteetide seadmist ELi tasandil, esitasid liikmesriigid oma riiklikud programmid, mida komisjon on põhjalikult hinnanud ning mille alusel on esitanud riikide eripära arvesse võtvad, sihipärased ja mõõdetavad soovitused.

Üldiselt on liikmesriigid ELi kokkulepitud prioriteete programmides arvesse võtnud ja nende makromajanduslikud prognoosid on laias laastus realistlikud. Samas ei ole riiklikud programmid sageli piisavalt ambitsioonikad ja üksikasjalikud. Paljud liikmesriigid peavad tegema ambitsioonikamaid samme riigi rahanduse konsolideerimiseks, säilitades samas majanduskasvu soodustavad meetmed (teadusuuringud ja innovatsioon, ärikeskkond, konkurents teenustesektoris). Tööturul tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et suurendada osalemist tööturul, vähendada struktuurset ja noorte tööpuudust, piirata kooli poolelijätmist ning tagada, et palgad vastaksid tootlusele.

Taust

Riigipõhiste soovituste vastuvõtmine on eelviimane samm kuue kuu pikkuses protsessis, mille raames EL ja liikmesriigid aktiivselt koordineerivad majanduspoliitikat ning mida nimetatakse Euroopa poolaastaks. See algab jaanuaris, mil komisjon esitab iga-aastase majanduskasvu analüüsi, milles määratakse kindlaks ELi majanduspoliitilised prioriteedid järgmiseks aastaks. Riigipead ja valitsusjuhid kinnitavad kõnealused prioriteedid märtsi Euroopa Ülemkogul. Liikmesriigid esitavad aprillis ja mais stabiilsus- või lähenemisprogrammid (riigi rahanduse kohta) ja riiklikud reformikavad (struktuurireformide ja majanduskasvu edendavate meetmete kohta), mille alusel esitab komisjon igale riigile soovitused. Samuti hindab komisjon laiendatud euroala paktiga ühinenud 23 liikmesriigi võetud kohustusi ja võtab neid arvesse soovituste koostamisel.

Liikmesriigid peaksid soovitused rakendama 12–18 kuu jooksul. Nendes kutsutakse liikmesriike üles võtma aegsasti meetmeid, et liikuda ELi pikaajalise majandusstrateegia Euroopa 2020 raames seatud eesmärkide suunas. Euroopa 2020. aasta strateegiaga on seatud sellised ambitsioonikad kogu ELi hõlmavad eesmärgid tööhõive, innovatsiooni, hariduse, energia ja sotsiaalse kaasatuse vallas, mis tuleb saavutada kümnendi lõpuks.

Soovituste puhul on tegemist ELi panusega liikmesriikide poliitika kujundamisse. Liikmesriigid vastutavad jätkuvalt majanduspoliitika kujundamise ja riigieelarve koostamise eest. Samas ollakse ühte meelt, et majanduspoliitilistes küsimustes ollakse vastastikku sõltuvad ELis üldiselt ja eelkõige euroalas. Seepärast on liikmesriigid kindlaks määranud ELi ühtsed majandusprioriteedid ja kohustunud neid rakendama riiklikul tasandil.

Soovitused kinnitatakse riigipeade ja valitsusjuhtide poolt, mis kajastab ELi ühist majandusjuhtimist ja asjaolu, et EL on ühtne majandusruum, mitte lihtsalt 27 eraldiseisva majanduse kogum. Jätkates esimese Euroopa poolaasta rakendamist, tunnistab ELi vastastikust majanduslikku sõltuvust ning annab igale liikmesriigile kollektiivsed juhised tulevase eelarve-, majandus- ja sotsiaalpoliitika kohta.

Kõik soovitused põhinevad asjaomase liikmesriigi majandusolukorra põhjalikul analüüsil, mis on esitatud täna avaldatavas komisjoni talituste töödokumendis. Makromajanduslike prognooside hindamisel on võrdlusaluseks võetud komisjoni kevadprognoosid. Põhjalikult on hinnatud seda, kas programmis loetletud riiklikud meetmed on konkreetsete probleemide lahendamiseks asjakohased.

Järgmised sammud

Soovituste üle peetakse aru ja need kinnitatakse 23.–24. juunil toimuval Euroopa Ülemkogul, pärast arutelu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus ning tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogus. Soovituste rakendamist kontrollivad järgneva aasta jooksul range ja pideva vastastikuse analüüsi raames komisjon ja liikmesriigid. Komisjon hindab edusamme ELi tasandil järgmises iga-aastases majanduskasvu analüüsis 2012. aasta jaanuaris ning iga liikmesriigi puhul 2012. aasta juunis esitatavates järgmistes riigipõhistes soovitustes.

Täiendav teave:

KKK MEMO/11/382

MEMO/11/364 Euroopa uus majandusjuhtimine

Euroopa 2020. aasta strateegia veebileht

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70) +32 4 98 953 070

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59) - +32 4 607 67 359

Amadeu Altafaj (+32 2 295 26 58) - +32 4 989 52 658

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99) - +32 4 989 82 118


Side Bar