Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Vækst- og jobresultater på bordet: Kommissionen forelægger landespecifikke henstillinger for 2011

Bruxelles, den 7. juni 2011 – Kommissionen har vedtaget 27 landespecifikke henstillinger – plus én for euroområdet set under ét – for at hjælpe medlemsstaterne med at fyre op under deres økonomiske og sociale politik, så de kan levere de ønskede resultater med hensyn til væksten, beskæftigelsen og de offentlige finanser.

Tidligere i år blev medlemsstaterne og Kommissionen enige om 10 centrale prioriteter til at imødegå den aktuelle krise og samtidig bane vejen for en mere holdbar økonomi. Da situationen er forskellig fra land til land, udsender Kommissionen i dag henstillinger med målrettede foranstaltninger for hver medlemsstat. Dette skulle hjælpe det enkelte land med at rette fokus mod de strategiske løftestænger inden for de næste 12-18 måneder og derved sætte skub i EU-økonomien set under ét.

EU-økonomien står ved en afgørende korsvej. Opsvinget er ved at bide sig fast, men det forløber meget ujævnt i Europa – og der knytter sig fortsat mange usikkerhedsmomenter til det,” sagde kommissionsformand José Manuel Barroso. “Medlemsstaterne nåede i marts til enighed om en række vigtige forpligtelser for de kommende 12-18 måneder. De må nu sikre sig, at de allesammen gennemfører dem skræddersyet på nationalt plan. Med dagens landespecifikke henstillinger, som er målrettede og målelige, giver Kommissionen sin vurdering af deres nationale programmer. Vi er godt klar over, at opfyldelsen af de mål, som vi kollektivt har sat os, vil kunne stille os i en svær valgsituation. Men hvis alle gør en seriøs indsats, vil Europa kunne lægge krisen bag sig, og vi vil kunne sikre vores fremtidige velstand.”

Henstillingerne er en del af det såkaldte europæiske halvår, hvorunder medlemsstaterne og Kommissionen – for første gang i år – har samordnet deres økonomiske politik og budgetpolitik. Da prioriteterne var aftalt på EU-plan, forelagde medlemsstaterne deres nationale programmer, som Kommissionen nu har vurderet grundigt via disse skræddersyede, målrettede og målelige henstillinger.

Generelt set har medlemsstaterne søgt at afspejle de aftalte prioriteter på EU-plan i deres programmer, og de makroøkonomiske antagelser, der ligger til grund for dem, er i det store og hele realistiske. De nationale programmer mangler dog ofte ambitioner og er ikke konkrete nok. Mange medlemsstater skal være mere ambitiøse med hensyn til finanspolitisk konsolidering, samtidig med at de fastholder vækstfremmende foranstaltninger (forskning og innovation, erhvervsklimaet og konkurrencen i servicesektoren). Hvad arbejdsmarkedet angår, er der behov for en større indsats for at øge erhvervsfrekvensen, bekæmpe strukturledigheden, nedbringe ungdomsledigheden og antallet af unge, der forlader skolen tidligt, samt sikre, at lønniveauet afspejler produktiviteten.

Baggrund

Vedtagelsen af de landespecifikke henstillinger for 2011 er næstsidste etape i seks-måneders perioden med intensiv økonomisk-politisk samordning mellem EU og medlemsstaterne, som kaldes det europæiske halvår. Det starter i januar, hvor Kommissionen forelægger sin årlige vækstundersøgelse, der fastsætter de økonomisk-politiske prioriteter for EU for det kommende år. Disse prioriteter godkendes af stats- og regeringscheferne på Det Europæiske Råd i marts. I april-maj forelægger medlemsstaterne stabilitets- eller konvergensprogrammer (om de offentlige finanser) og nationale reformprogrammer (om strukturreformer og vækstfremmende foranstaltninger), som de landespecifikke henstillinger er Kommissionens svar på. De forpligtende tilsagn, som de 23 medlemsstater, der deltager i europluspagten, har afgivet, er også blevet vurderet af Kommissionen som led i denne proces og er inkluderet i henstillingerne.

Henstillingerne skal gennemføres af medlemsstaterne inden for en tidsramme på 12-18 måneder. De slår til lyd for, at der så tidligt som muligt træffes foranstaltninger, som kan tjene som drivkraft for fremskridtene hen imod målene i EU's langsigtede økonomiske strategi, Europa 2020, som fastsætter ambitiøse mål for hele EU og nationale mål for beskæftigelse, innovation, uddannelse, energi og social inklusion, som skal opfyldes inden udgangen af dette årti.

Henstillingerne er et bidrag fra EU til politikudformningen i de enkelte medlemsstater. Medlemsstaterne er fortsat ansvarlige for at udforme deres egen økonomiske politik og udarbejde deres eget nationale budget. Men der er i dag en bred erkendelse af den indbyrdes afhængighed i EU i almindelighed og i euroområdet i særdeleshed. Det er forklaringen på, at medlemsstaterne har tilsluttet sig det fælles sæt af økonomiske prioriteter for EU, som medlemsstaterne har givet tilsagn om at ville gennemføre på nationalt plan.

Henstillingerne vil blive godkendt af stats- og regeringscheferne, hvilket afspejler, at der er tale om en kollektiv økonomisk styring af EU, og at EU er et fælles økonomisk område og ikke kun summen af 27 separate økonomier. Via dette første europæiske halvår erkender EU sin indbyrdes økonomiske afhængighed og giver den enkelte medlemsstat kollektiv vejledning om dens fremtidige budgetpolitik og økonomiske og sociale politik.

Hvert sæt af henstillinger bygger på en tilbundsgående analyse af den økonomiske situation i hver enkelt medlemsstat, som er skitseret i de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, som også offentliggøres i dag. De makroøkonomiske antagelser er blevet vurderet i forhold til Kommissionens egen prognose fra foråret. De nationale foranstaltninger, der er opført i programmerne, er blevet undersøgt med lup for at se, om de giver et passende svar på de konkrete udfordringer, det pågældende land står over for.

De næste skridt

Henstillingerne vil blive drøftet og godkendt på Det Europæiske Råds møde den 23.-24. juni efter at være blevet drøftet på Økofin-Rådet (økonomi og finans) og EPSCO-Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik). Gennemførelsen vil blive overvåget gennem det kommende år af Kommissionen og af medlemsstaterne gennem en streng, løbende evalueringsproces. Kommissionen vil vurdere fremskridtene på EU-plan i sin næste årlige vækstundersøgelse i januar 2012 og i de enkelte medlemsstater i de næste landespecifikke henstillinger i juni 2012.

Yderligere oplysninger

Hyppigt stillede spørgsmål og svar MEMO/11/382

MEMO/11/364: Europas nye økonomiske styring

Webstedet Europa 2020

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Amadeu Altafaj (+32 2 295 26 58) - +32 4 989 52 658

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99) - +32 4 989 82 118


Side Bar