Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Růst a zaměstnanost: Komise vydává členským státům doporučení na rok 2011

Brusel, 7. června 2011 – Evropská komise přijala 27 doporučení pro členské státy – a navíc jedno pro celou eurozónu – aby státům pomohla zacílit hospodářskou a sociální politiku na dosažení cílů na poli růstu, zaměstnanosti a veřejných financí.

Na začátku roku se členské státy a Komise dohodly na deseti klíčových prioritách, které reagovaly na současnou krizi a zároveň připravily půdu pro udržitelnější ekonomiku. Jelikož je situace v každé zemi jiná, doporučuje dnes Komise cílená opatření pro každý jednotlivý členský stát. Díky tomu se bude moci každá země v nadcházejících 12 až 18 měsících lépe soustředit na strategické oblasti a podpoří tak ekonomiku EU jako celek.

„Ekonomika EU je na zásadní křižovatce. Nastupuje oživení, je ale velmi nerovnoměrné a zůstává řada nejistot,“ uvedl předseda Komise José Manuel Barroso. „Členské státy se v březnu dohodly na důležitých závazcích pro nadcházejících 12 až 18 měsíců. Teď musí všechny zajistit, aby je ve své konkrétní situaci naplnily. V dnešních doporučeních, která jsou cílená a měřitelná, hodnotí Komise plány jednotlivých členských států. Uvědomujeme si, že naplnění cílů, které jsme si společně stanovili, bude někdy vyžadovat těžká rozhodnutí. Pokud však všichni vyvineme maximální úsilí, můžeme krizi v Evropě překonat a zajistit si budoucí prosperitu.“

Tato doporučení jsou součástí tzv. evropského semestru. V jeho rámci členské státy a Komise letos poprvé intenzivněji koordinují hospodářskou a rozpočtovou politiku. Po schválení priorit na úrovni EU předložily členské státy národní programy. Ty teď Komise uceleně vyhodnotila a vydala pro každou zemi specifické, cílené a měřitelné doporučení.

Celkově se členské státy snažily dohodnuté priority EU ve svých programech zohlednit a jejich makroekonomické předpoklady jsou obecně realistické. Národní programy však mnohdy nejsou dostatečně ambiciózní a konkrétní. Řada členských států se musí více zaměřit na fiskální konsolidaci a zároveň zachovat prorůstová opatření (výzkum a inovace, podnikatelské prostředí, konkurence v sektoru služeb). Na trzích práce je nutné se soustředit na zvýšení podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva, na boj se strukturální nezaměstnaností, snižování nezaměstnanosti mladých lidí a předčasného ukončení školní docházky a na zajištění toho, aby mzdy odpovídaly produktivitě.

Souvislosti

Přijetí letošních doporučení pro jednotlivé země je předposledním krokem šestiměsíčního období intenzivní koordinace hospodářských politik mezi EU a členskými státy. Toto období, označované jako evropský semestr, začíná v lednu, kdy Komise představí roční analýzu růstu, která vymezuje priority hospodářské politiky EU na nadcházející rok. Tyto priority schvalují nejvyšší představitelé členských států na březnovém zasedání Evropské rady. Mezi dubnem a květnem pak členské státy předkládají programy stability nebo konvergenční programy (ty se týkají veřejných financí) a národní programy reforem (ty se týkají strukturálních reforem a prorůstových opatření), na něž Komise reaguje vydáním doporučení pro jednotlivé země. Komise také v této souvislosti posoudila závazky 23 členských států, které jsou zapojeny do Paktu euro plus, a zahrnula je do doporučení.

V následujících 12 až 18 měsících by členské státy měly doporučení uvést do praxe. Apeluje se v nich, aby byla uspíšena opatření, která povedou k dosažení cílů stanovených v dlouhodobé hospodářské strategii EU nazvané Evropa 2020. Ta obsahuje ambiciózní cíle pro EU a členské státy na poli zaměstnanosti, inovací, vzdělání, energetiky a sociálního začlenění, kterých je třeba dosáhnout do konce tohoto desetiletí.

Doporučení představují příspěvek EU pro národní rozhodování. Tvorba hospodářské politiky i sestavování rozpočtů je i nadále doménou členských států. Dnes se však jednoznačně projevuje naše vzájemná závislost uvnitř EU a ještě více uvnitř eurozóny. Proto se členské státy dohodly na společných hospodářských prioritách EU a zavázaly se k jejich naplňování na národní úrovni.

Doporučení budou schvalovat nejvyšší představitelé EU v kontextu kolektivní správy ekonomických záležitostí v EU a skutečnosti, že EU je jednotným hospodářským prostorem, a ne jen pouhou sumou 27 jednotlivých ekonomik. Tímto prvním evropským semestrem EU uznává vzájemnou hospodářskou závislost a dává kolektivní doporučení každému členskému státu k jeho budoucí rozpočtové, hospodářské a sociální politice.

Doporučení jsou založena na hloubkové analýze hospodářské situace v jednotlivých členských státech. Ta je předmětem pracovních dokumentů útvarů Komise, které byly dnes také zveřejněny. Makroekonomické předpoklady byly posuzovány na základě jarních prognóz Komise. U opatření obsažených v národních programech bylo posuzováno, zda jsou adekvátní odpovědí na konkrétní problémy země.

Další postup

Doporučení bude projednávat a schvalovat Evropská rada ve dnech 23. až 24. června poté, co je projednají rady ECOFIN a EPSCO. Jejich uvádění do praxe budou v průběhu nadcházejícího roku pečlivě a nepřetržitě sledovat Komise i členské státy navzájem. Pokrok na úrovni EU vyhodnotí Komise v příští roční analýze růstu v lednu 2012 a pro jednotlivé členské státy pak v dalších doporučeních v červnu téhož roku.

Další informace

Často kladené dotazy MEMO/11/382

MEMO/11/364 Nová správa ekonomických záležitostí v EU

Internetové stránky Evropa 2020

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070, +32 498953070

Simon O'Connor +32 22967359, +32 460767359

Amadeu Altafaj +32 22952658, +32 498952658

Cristina Arigho +32 22985399, +32 498982118


Side Bar