Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europeiska kommissionen välkomnar Europa­parlamentets stöd för en fakultativ europeisk avtalsrätt

Strasbourg den 8 juni 2011. Europaparlamentet ställde sig idag i en omröstning vid plenarsammanträdet för parlamentets 736 ledamöter bakom Europeiska kommissionens tanke på fakultativa, EU-omfattande regler för företag och konsumenter som ingår avtal på den inre marknaden. En överväldigande majoritet av ledamöterna – 521 stycken – röstade för sådana regler, 145 ledamöter röstade emot och 8 ledamöter avstod från att rösta. Kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor och frågor som rör grundläggande rättigheter och medborgarskap, tillkännagav nyligen att hon överväger att lägga fram förslag om en fakultativ europeisk avtalsrätt i höst (SPEECH/11/411). Hennes mål är att göra avtalsrätten i Europeiska unionen mer samstämmig och därmed underlätta gränsöverskridande affärstransaktioner särskilt mellan unionens småföretag och dess 500 miljoner konsumenter.

Viviane Reding yttrade följande efter parlamentets omröstning: ”Jag välkomnar Europaparlamentets stöd vid omröstningen idag för en fakultativ europeisk avtalsrätt. Jag undersöker noga alla olika möjligheter att underlätta gränsöverskridande affärstransaktioner, och jag tror att det alternativ som parlamentet förordar kan vara ett mycket bra val. Det skulle ge unionens 500 miljoner konsumenter större möjligheter att handla över gränserna. Det skulle också minska transaktionskostnaderna för småföretagen, ryggraden i vår ekonomi. Jag kommer att arbeta nära samman med Europaparlamentet och medlemsstaterna för att se hur vi ska kunna omsätta resultatet av dagens omröstning i ett tilltalande lagstiftningsförslag.”

De ökade transaktionskostnader som är förbundna med gränsöverskridande handel (t.ex. för anpassning av avtalsvillkor och affärsstrategier eller för översättning av regler) och den rättsosäkerhet som det innebär särskilt för små och medelstora företag (som utgör 99 % av företagen i EU) att hantera utländska avtalsrättsliga regler kan göra det svårt för företag att expandera på den inre marknaden. Tanken med en fakultativ europeisk avtalsrätt är att konsumenter och företag ska kunna komma överens om att tillämpa den avtalsrätten vid gränsöverskridande köp respektive försäljning av varor istället för nationell avtalsrätt. Ett litet onlinehandelsföretag i en EU-medlemsstat som vill sälja sina produkter i en annan medlemsstat skulle kunna spara in uppskattningsvis 9 000 euro i rättsliga kostnader och översättningskostnader vid användning av en europeisk avtalsrätt (eller mer än 230 000 euro om det önskar sälja sina produkter i hela EU).

Europaparlamentets politiska stöd idag för tanken på en fakultativ europeisk avtalsrätt följer på en omröstning i april i parlamentets utskott för rättsliga frågor om ett initiativbetänkande av parlamentsledamoten Diana Wallis (MEMO/11/236).

Bakgrund

Avtal är av central betydelse vid driften av företag och försäljningen av produkter till konsumenter. Avtalen formaliserar en överenskommelse mellan avtalsparterna och kan gälla ett stort antal olika saker, t.ex. försäljning av varor och tillhörande tjänster (såsom reparationer och underhåll).

Företag som bedriver verksamhet på den inre marknaden kan behöva använda ett stort antal olika typer av avtal som är underkastade de nationella avtalsrättsliga reglerna. De 27 olika uppsättningarna av nationella regler kan leda till ökade transaktionskostnader, till större rättsosäkerhet för företag och till bristande förtroende hos konsumenterna för den inre marknaden. Olikheterna i reglerna kan avhålla konsumenter och företag från gränsöverskridande handel inom EU. Det är särskilt små och medelstora företag som påverkas negativt av de ökade transaktionskostnaderna.

Kommissionen strävar inom ramen för Europa 2020-strategin (IP/10/225) efter att åtgärda flaskhalsproblem på den inre marknaden, i syfte att driva på den ekonomiska återhämtningen. Till detta arbete hör bl.a. att finna harmoniserade lösningar för konsumentavtal, fastlägga EU-modellklausuler för avtal och komma närmare en fakultativ europeisk avtalsrätt.

I juli 2010 lade kommissionen i en grönbok fram ett flertal politiska alternativ för en utveckling i riktning mot en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag. Kommissionen höll därefter ett offentligt samråd som pågick till den 31 januari 2011 och inbringade 320 svar (MEMO/11/55).

Den 12 april 2011 godkände Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor ett initiativbetänkande av parlamentsledamoten Diana Wallis i vilket en fakultativ europeisk avtalsrätt förordades (MEMO/11/236). Betänkandet låg till grund för den ovan nämnda omröstningen vid parlamentets plenarsammanträde. Parlamentet ställde sig bakom utskottets åsikt att ett fakultativt instrument skulle kunna kompletteras med en ”referensverktygslåda”, för att trygga samstämmighet och kvalitet i lagstiftning om europeisk avtalsrätt.

Den 3 maj 2011 lade en av kommissionen inrättad expertgrupp fram en genomförbarhetsstudie rörande ett framtida initiativ om europeisk avtalsrätt (IP/11/523). Kommissionen håller för närvarande på att analysera studien för att se om (och i så fall hur) den kan användas som utgångspunkt för ett politiskt uppföljningsinitiativ om europeisk avtalsrätt.

Ytterligare upplysningar

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Webbplatsen för europeisk avtalsrätt:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Hemsidan för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor och frågor som rör grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar