Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Európska komisia víta podporu, ktorú Parlament vyjadril voliteľnému európskemu zmluvnému právu

Štrasburg, 8. júna 2011 – Európsky parlament dnes v rámci plenárneho zasadnutia vyjadril prevažnou väčšinou hlasov 736 poslancov parlamentu (521 kladných hlasov, 145 záporných hlasov, 8 poslancov sa zdržalo hlasovania) podporu vypracovaniu pravidiel platných pre celú EÚ, ktoré si budú môcť podniky a spotrebitelia zvoliť pri uzatváraní zmlúv v rámci jednotného európskeho trhu. Hlasovanie Parlamentu nadväzuje na nedávne vyjadrenie podpredsedníčky Komisie Viviane Redingovej, že na jeseň tohto roku zvažuje predložiť návrh voliteľného európskeho zmluvného práva (SPEECH/11/411). Návrh má zosúladiť zmluvné právo v rámci EÚ a uľahčiť cezhraničné transakcie najmä pre malé európske podniky a asi 500 miliónov európskych spotrebiteľov.

„Som rada, že Európsky parlament dnes podporil voliteľné európske zmluvné právo“, uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka pre spravodlivosť, Viviane Redingová. „Podrobne skúmam všetky možnosti ako uľahčiť cezhraničné transakcie, a som presvedčená, že možnosť, ktorú dnes podporil parlament, sa môže ukázať ako veľmi dobré riešenie. Umožnilo by to 500 miliónom. európskych spotrebiteľov vo väčšej miere nakupovať v zahraničí a zároveň by to znížilo transakčné náklady malých podnikov, ktoré sú chrbticou nášho hospodárstva. Budem úzko spolupracovať s Parlamentom a všetkými členskými štátmi na tom, aby sa dnešné hlasovanie pretavilo do lákavej právnej skutočnosti.“

Transakčné náklady (napríklad prispôsobovanie zmluvných podmienok a obchodnej politiky alebo získanie prekladu pravidiel) a právna neistota, ktoré so sebou prináša agenda zmlúv so zahraničím, predstavujú mimoriadne prekážky z hľadiska expanzie na jednotnom trhu, a to najmä pre malé a stredné podniky predstavujúce až 99 % všetkých podnikov v EÚ. Spotrebitelia a podniky sa budú môcť rozhodnúť, či sa pri uzatváraní kúpnopredajných zmluvných vzťahov so zahraničím budú riadiť voliteľným európskym zmluvným právom alebo jestvujúcim vnútroštátnym zmluvným právom. Malý podnik s predajom on-line, ktorý má záujem rozšíriť svoju pôsobnosť v rámci Európy, by mohol na právnych poplatkoch a nákladoch za preklad ušetriť asi 9 000 EUR na jednom vnútroštátnom trhu alebo 230 000 EUR na celom európskom trhu.

Politická podpora, ktorú dnes parlament vyjadril myšlienke voliteľného európskeho zmluvného práva, prichádza po tom, ako Výbor pre právne veci v apríli schválil správu z vlastnej iniciatívy, ktorú vypracovala Diana Wallisová (MEMO/11/236).

Kontext

Zmluvy majú zásadný význam pre podnikateľskú činnosť a predaj vo vzťahu k spotrebiteľom. Sú formálnym vyjadrením dohody medzi zmluvnými stranami a môžu sa týkať širokého spektra záležitostí vrátane predaja tovarov a súvisiacich služieb, ako sú napríklad opravy a údržba.

Pri uzatváraní zmlúv v rámci jednotného európskeho trhu využívajú podniky celú škálu zmlúv, ktoré sa riadia rozličným vnútroštátnym zmluvným právom. Uplatňovanie 27 rôznych systémov vnútroštátneho práva môže viesť k dodatočným transakčným nákladom, zvýšenej právnej neistote pre podnikateľov a nedostatku dôvery na strane spotrebiteľov. Toto môže odradiť spotrebiteľov aj podniky od nakupovania a obchodovania v rámci EÚ. Vysoké transakčné poplatky negatívne pôsobia hlavne na malé a stredné podniky.

V rámci stratégie Európa 2020 (IP/10/225) sa Komisia usiluje odstrániť prekážky na jednotnom trhu s cieľom podporiť oživenie hospodárstva. Znamená to prácu na harmonizovaných riešeniach pre spotrebiteľské zmluvy, vzorových zmluvných doložkách EÚ a prácu zameranú na dosiahnutie pokroku na ceste k európskemu zmluvnému právu.

V júli 2010 predstavila Komisia v zelenej knihe viacero možností, ako dosiahnuť jednotnejší prístup k zmluvnému právu. Následne Komisia zorganizovala verejnú konzultáciu, ktorá prebiehala až do 31. januára 2011 a v rámci ktorej jej bolo doručených 320 odpovedí (MEMO/11/55).

Výbor pre právne veci Európskeho parlamentu schválil 12. apríla 2011 správu z vlastnej iniciatívy, ktorú vypracovala Diana Wallisová. Táto správa podporuje alternatívu voliteľného európskeho zmluvného práva (MEMO/11/236). Poslanci parlamentu teraz podporili názor komisie, že voliteľný nástroj by bolo možné doplniť referenčným „súborom ustanovení“, aby sa zaistil súlad a kvalita európskeho zmluvného práva.

Skupina expertov zriadená Komisiou predložila 3. mája 2011 štúdiu uskutočniteľnosti týkajúcu sa budúcej iniciatívy v oblasti európskeho zmluvného práva (IP/11/523). Komisia práve skúma, či a ako sa dá táto štúdia využiť na začatie politickej iniciatívy v súvislosti s vytvorením európskeho zmluvného práva.

Ďalšie informácie:

Informačné centrum generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Webová stránka európskeho zmluvného práva:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar