Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie – Persbericht

Europese Commissie is verheugd over steun Europees Parlement voor een optioneel Europees contractenrecht

Straatsburg, 8 juni 2011 – Het Europees Parlement heeft vandaag in een stemming tijdens een plenaire vergadering van zijn 736 leden met een overweldigende meerderheid (521 voor, 145 tegen, 8 onthoudingen) zijn steun uitgesproken voor optionele EU-regels voor ondernemingen en consumenten die op de eengemaakte markt contracten sluiten. De stemming door het Parlement komt er na een recente beleidsverklaring van Viviane Reding, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, waarin zij had aangekondigd dat zij overweegt in het najaar een dergelijk optioneel Europees contractenrecht voor te stellen (SPEECH/11/411). Zij beoogt het contractenrecht in Europa samenhangender te maken en het gemakkelijker te maken in het buitenland transacties te verrichten, met name voor Europese kleine ondernemingen en de 500 miljoen Europese consumenten.

"Ik ben ingenomen met de stemming door het Europees Parlement, dat zich vandaag heeft uitgesproken voor een optioneel Europees contractenrecht" verklaarde vicevoorzitter Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Ik onderzoek nauwkeurig alle opties om grensoverschrijdende transacties te vergemakkelijken en ik geloof dat de door het Europees Parlement gekozen optie een zeer goede keuze zou kunnen zijn. Het zou de 500 miljoen Europese consumenten meer mogelijkheden bieden om in het buitenland aankopen te doen en zou de transactiekosten voor kleine ondernemingen - de ruggengraat van onze economie – terugdringen. Ik zal nauw samenwerken met het Europees Parlement en alle lidstaten om na te gaan hoe de stemming van vandaag kan worden vertaald in een aantrekkelijke juridische realiteit."

Transactiekosten (zoals de aanpassing van contractvoorwaarden en van het commerciële beleid of de vertaling van de betrokken regels) en rechtsonzekerheid als gevolg van de toepassing van buitenlands contractenrecht, maken het voor het midden- en kleinbedrijf, waartoe 99% van alle EU-ondernemingen behoort, bijzonder moeilijk om op de eengemaakte markt activiteiten te ontplooien. Consumenten en ondernemingen zouden in hun contractuele relaties vrij kunnen kiezen voor een optioneel Europees contractenrecht als een alternatief voor het bestaande nationale contractenrecht wanneer zij over de grenzen heen goederen willen kopen of verkopen. Daardoor kan een kleine online onderneming die in Europa handel wil drijven per markt naar schatting 9 000 euro besparen aan juridische en vertaalkosten – of meer dan 230 000 euro wanneer zij in de hele EU actief wil zijn.

De vandaag uitgesproken politieke steun voor het idee van een optioneel Europees contractenrecht volgt op een stemming in april in de commissie Juridische zaken over een initiatiefverslag van Diana Wallis (MEMO/11/236).

Achtergrond

Contracten zijn van essentieel belang voor de activiteiten van ondernemingen en voor de verkoop aan consumenten. Zij zijn de formele neerslag van een overeenkomst tussen partijen en kunnen worden gesloten op zeer uiteenlopende gebieden, waaronder de verkoop van goederen en verwante diensten, zoals onderhoud en herstellingen.

Ondernemingen gebruiken op de eengemaakte markt van Europa een brede waaier aan contracten, die onder verschillende nationale wetgevingen vallen. De 27 verschillende nationale regelingen kunnen leiden tot extra transactiekosten, een grotere rechtsonzekerheid voor ondernemingen en een gebrek aan vertrouwen bij consumenten. Dat kan consumenten en ondernemingen afschrikken om over de EU-grenzen heen aankopen te doen en handel te drijven. Vooral ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf krijgen te maken met hogere transactiekosten.

In het kader van de Europa 2020-strategie (IP/10/225) neemt de Commissie de knelpunten op de eengemaakte markt weg om het economisch herstel te bevorderen. De Commissie werkt onder meer aan geharmoniseerde oplossingen voor consumentencontracten en EU-modelcontractbepalingen en wil verdere stappen zetten in de richting van een Europees contractenrecht.

In juli 2010 heeft de Commissie in een groenboek verscheidene opties voorgesteld voor een coherentere aanpak op het gebied van het contractenrecht. De Commissie heeft naar aanleiding daarvan tot 31 januari 2011 een publieke raadpleging gehouden, die heeft geleid tot 320 reacties (MEMO/11/55).

Op 12 april 2011 heeft de Juridische Commissie van het Europees Parlement een initiatiefverslag van Diana Wallis goedgekeurd dat een optioneel Europees contractenrecht steunt (MEMO/11/236) en de basis was voor de stemming in de plenaire vergadering. De parlementsleden hebben zich nu geschaard achter het standpunt van de commissie dat een optioneel instrument zou kunnen worden aangevuld met een referentie-'toolbox' om de coherentie en kwaliteit van de wetgeving op het gebied van Europees contractenrecht te waarborgen.

Op 3 mei 2011 heeft een door de Commissie opgerichte deskundigengroep een haalbaarheidsstudie gepresenteerd over een toekomstig initiatief op het gebied van Europees contractenrecht (IP/11/523). Deze studie wordt momenteel door de Commissie geanalyseerd om na te gaan of en in welke mate zij als uitgangspunt kan dienen voor een politiek follow-up-initiatief op het gebied van Europees contractenrecht.

Voor verdere informatie:

Newsroom directoraat-generaal Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Website Europees contractenrecht:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Contactpersonen:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar