Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija palankiai vertina Parlamento pritarimą neprivalomai Europos sutarčių teisei

Strasbūras, 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamentas, kurį sudaro 736 nariai, šiandien plenariniame posėdyje didele balsų dauguma (521 už, 145 prieš ir 8 susilaikė) pritarė tam, kad įmonės ir vartotojai bendrojoje rinkoje sudaromoms sutartims reglamentuoti galėtų pasirinkti neprivalomas ES teisės normas. Balsavimas Parlamente vyko po to, kai Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding neseniai padarytame politiniame pareiškime (SPEECH/11/411) išreiškė ketinimą rudenį pateikti pasiūlymą dėl neprivalomos Europos sutarčių teisės. Ji siekia užtikrinti nuoseklesnę sutarčių teisę Europoje ir visų pirma Europos mažosiosioms įmonėms ir 500 milijonų vartotojų palengvinti tarptautinių sandorių sudarymą.

„Džiaugiuosi, kad šiandien Europos Parlamentas pritarė neprivalomai Europos sutarčių teisei, – pažymėjo už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Nuodugniai tiriame visas galimybes, kaip palengvinti tarptautinius sandorius, tačiau manome, kad Europos Parlamento pasirinktas variantas galėtų būti labai geras. 500 milijonų Europos vartotojų būtų suteikta daugiau galimybių pirkti užsienyje ir kartu sumažėtų mažųjų įmonių sandorių sąnaudos – o tai juk mūsų ekonomikos pagrindas. Glaudžiai bendradarbiausim su Europos Parlamentu ir visomis valstybėmis narėmis, kad šiandienos balsavimo rezultatus paverstumėme patrauklia teisine tikrove.“

Dėl sandorių sąnaudų (patiriamų, pavyzdžiui, pritaikant sutarčių sąlygas ir prekybos politiką arba užsakant teisės normų vertimą) ir teisinio netikrumo, atsirandančio dėl kitos valstybės sutarčių teisės, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios sudaro 99 proc. visų ES įmonių, plėstis bendrojoje rinkoje nepaprastai sunku. Norėdami užsienyje pirkti arba parduoti prekes, vartotojai ir įmonės vietoj galiojančios nacionalinės sutarčių teisės galėtų laisvai pasirinkti neprivalomą Europos sutarčių teisę, kuria būtų reglamentuojami jų sutartiniai santykiai. Įgyvendinus šią iniciatyvą, prekiauti Europoje norinčios mažosios prekybos internetu įmonės galėtų sutaupyti apie 9 000 EUR teisinių konsultacijų ir vertimo išlaidų vienos šalies rinkoje arba per 230 000 EUR, jei verslu norėtų užsiimti visoje ES.

Neprivalomos Europos sutarčių teisės idėja šiandien sulaukė politinio patvirtinimo po to, kai balandžio mėn. Teisės reikalų komitetas balsavo dėl jo iniciatyva Dianos Wallis parengto pranešimo (MEMO/11/236).

Pagrindiniai faktai

Sutartys ypač svarbios užsiimant verslu ir prekyba. Jomis formalizuojami šalių susitarimai. Sutarčių dalykas gali būti labai įvairus – ir prekių pardavimas, ir susijusių paslaugų, pavyzdžiui, taisymo ir priežiūros, teikimas.

Veikdamos Europos bendrojoje rinkoje įmonės sudaro įvairiausių rūšių sutartis, kurios reglamentuojamos skirtingomis nacionalinės sutarčių teisės normomis. Dėl 27 skirtingų nacionalinės teisės normų sistemų gali būti patiriama papildomų sandorių sąnaudų, skatinamas įmonių teisinis netikrumas ir vartotojų nepasitikėjimas. Todėl ir vartotojai, ir įmonės gali vengti pirkti ir prekiauti kitose ES šalyse. Didesnės sandorių sąnaudos ypač neigiamai veikia mažąsias ir vidutines įmones.

Vykdydama Europa 2020 strategiją (IP/10/225), Komisija siekia pašalinti bendrosios rinkos trikdžius, kad paskatintų ekonomikos atsigavimą. Komisijos veikla apima suderintų vartojimo sutarčių sprendimų, ES pavyzdinių sutarčių išlygų rengimą ir Europos sutarčių teisės kūrimą.

2010 m. liepos mėn. žaliojoje knygoje Komisija pasiūlė keletą vientisesnės sutarčių teisės koncepcijos kūrimo galimybių. Vėliau Komisija surengė viešas konsultacijas, kurios vyko iki 2011 m. sausio 31 d. Jose pateikta 320 atsakymų (MEMO/11/55).

2011 m. balandžio 12 d. Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas patvirtino jo iniciatyva Dianos Wallis parengtą pranešimą, kuriame pritariama neprivalomai Europos sutarčių teisei (MEMO/11/236) ir dėl kurio buvo balsuojama plenariniame posėdyje. Parlamento nariai pritarė komiteto nuomonei, kad, siekiant parengti nuoseklius ir kokybiškus Europos sutarčių teisės aktus, greta neprivalomos priemonės galėtų būtų sukurtas ir pagalbinių priemonių rinkinys.

2011 m. gegužės 3 d. Komisijos įsteigta ekspertų grupė pristatė būsimos Europos sutarčių teisės iniciatyvos galimybių studiją (IP/11/523). Šiuo metu Komisija analizuoja, ar ši studija gali tapti politinės Europos sutarčių teisės įgyvendinimo iniciatyvos atspirties tašku ir, jei taip, kokiu būdu.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Europos sutarčių teisei skirta svetainė

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm.

ES Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar