Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU:n sopimusoikeushanke nytkähti eteenpäin

Strasbourg, 7. kesäkuuta 2011 - Euroopan parlamentin täysistunto on tänään antanut tukensa eurooppalaista sopimusoikeutta koskeville säännöille, joita yritykset ja kuluttajat voivat halutessaan soveltaa tehdessään sopimuksia sisämarkkinoilla. Parlamentti hyväksyi hankkeen ylivoimaisella äänten enemmistöllä (521 puolesta, 145 vastaan, 8 tyhjää) sen jälkeen kun Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding ilmoitti harkitsevansa eurooppalaista sopimusoikeutta koskevien valinnaisten sääntöjen esittämistä syksyllä 2011 (SPEECH/11/411). Sopimusoikeuden yhdenmukaistamisella pyritään helpottamaan erityisesti eurooppalaisten pienyritysten ja 500 miljoonan kuluttajan rajatylittävää rajatylittävää kaupankäyntiä.

Olen iloinen, että Euroopan parlamentti on tänään antanut äänensä eurooppalaista sopimusoikeutta koskeville valinnaisille säännöille”, sanoi oikeusasioista vastaava EU:n komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Olen selvittänyt tarkkaan eri vaihtoehtoja helpottaa rajatylittäviä liiketoimia, ja mielestäni Euroopan parlamentin kannattama vaihtoehto on erittäin hyvä valinta. Se antaisi 500 miljoonalle eurooppalaiselle kuluttajalle uusia mahdollisuuksia tehdä ostoksia toisissa jäsenvaltioissa ja vähentäisi samalla kustannuksia pienyrityksiltä, jotka muodostavat taloutemme selkärangan. Tulen tekemään Euroopan parlamentin ja kaikkien jäsenvaltioiden kanssa tiivistä yhteistyötä sen selvittämiseksi, miten tämän äänestystuloksen pohjalta voidaan päästä houkuttelevaan oikeudelliseen todellisuuteen”, komissaari Reding jatkoi.

EU:ssa toimivista yrityksistä 99 % on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden on erityisen vaikeaa laajentua sisämarkkinoilla liiketoiminnan kustannusten vuoksi. Kustannuksia kertyy sopimusehtojen ja liiketoimintatapojen mukauttamisesta ja sääntöjen käännättämisestä. Lisäksi se, että joutuu soveltamaan ulkomaista sopimusoikeutta, voi aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. Kuluttajat ja yritykset voisivat halutessaan soveltaa jäsenvaltioista toiseen käytävää tavaran kauppaa koskevissa sopimussuhteissaan valinnaisia EU:n sääntöjä kansallisen sopimusoikeuden sijasta. Näin verkkokauppaa pitävä pienyritys voisi säästää oikeudellisista ja käännöskustannuksista noin 9 000 euroa kutakin markkina-aluetta kohti. Jos toiminta ulottuu kaikkiin EU-maihin, säästöjä kertyisi yli 230 000 euroa.

Valinnaisista EU:n sopimusoikeuden säännöistä äänestettiin Euroopan parlamentissa ensimmäisen kerran jo huhtikuussa, oikeudellisten asioiden valiokunnassa, Diana Wallisin laatiman valiokunta-aloitteisen mietinnön perusteella (MEMO/11/236).

Tausta

Sopimuksilla on keskeinen asema yritysten johtamisessa ja kuluttajille suunnatussa myynnissä. Sopimuksella vahvistetaan se, mistä osapuolet ovat keskenään sopineet esimerkiksi tavaroiden myynnistä ja siihen liittyvistä palveluista, kuten korjauksista ja huollosta.

Sisämarkkinoilla toimivat yritykset tekevät monenlaisia sopimuksia, joihin sovelletaan erilaisia kansallisia sopimusoikeuden säännöksiä. Kun sisämarkkinoilla on 27 erilaista kansallista järjestelmää, niiden soveltaminen voi johtaa ylimääräisiin toimituskuluihin ja herättää yrityksissä kasvavaa oikeudellista epävarmuutta ja kuluttajissa luottamuksen puutetta. Tämä saattaa estää sekä kuluttajia että yrityksiä tekemästä kauppaa muissa EU:n jäsenvaltioissa. Korkeammat liiketoimikustannukset haittaavat erityisesti pk-yritysten toimintaa.

Eurooppa 2020 -strategian (IP/10/225) mukaisesti komissio edistää talouden elpymistä puuttumalla sisämarkkinoiden pullonkauloihin. Tähän sisältyvät yhdenmukaisten ratkaisujen löytäminen kuluttajasopimuksia varten, EU:n mallisopimuslausekkeet ja valinnaisen eurooppalaisen sopimusoikeuden edistäminen.

Heinäkuussa 2010 komissio esitti vihreässä kirjassa eri vaihtoehtoja yhdenmukaisempien ratkaisujen löytämiseksi sopimusoikeuden alalla. Tämän jälkeen järjestettiin julkinen kuuleminen, joka päättyi 31. tammikuuta 2011 ja johon saatiin 320 vastausta (MEMO/11/55).

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi 12. huhtikuuta 2011 Diana Wallisin valiokunta-aloitteisen mietinnön, jossa kannatetaan eurooppalaista sopimusoikeutta koskevan valinnaisen välineen laatimista (MEMO/11/236). Täysistunnossa äänestettiin juuri tästä mietinnöstä. Koko parlamentti on nyt ilmaissut tukevansa valiokunnan näkemystä, jonka mukaan valinnaisen säädöksen lisäksi voitaisiin laatia ohjeistukseksi tarkoitettu ”työkalupakki” eurooppalaista sopimusoikeutta koskevan lainsäädännön johdonmukaisuuden ja laadun takaamiseksi.

Komission perustama asiantuntijaryhmä julkisti 3. toukokuuta 2011 toteutettavuustutkimuksen, joka koskee aloitetta eurooppalaisen sopimusoikeuden laatimisesta (IP/11/523). Komissio analysoi tutkimusta parhaillaan selvittääkseen, voitaisiinko sen pohjalta laatia eurooppalaista sopimusoikeutta koskeva aloite.

Lisätietoja

Oikeus- ja sisäasioiden pääosaston uutissivut

Eurooppalaista sopimusoikeutta koskeva sivusto

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar