Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Euroopa Komisjon tervitab parlamendi toetust vabatahtlikule Euroopa lepinguõigusele

Strasbourg, 8. juuni 2011 – Euroopa Parlament avaldas oma 736 liikmelise täiskogu istungil suure häälteenamusega (521 poolt, 145 vastu, 8 erapooletut) toetust üleeuroopalistele vabatahtlikult kohaldatavatele normidele ettevõtjatele ja tarbijatele lepingute sõlmimiseks ELi siseturul. Parlamendiliikmed hääletasid pärast Euroopa Komisjoni asepresidendi Viviane Redingi hiljutist teadaannet, et ta kavatseb sügisel teha ettepaneku vabatahtlikult kohaldatava Euroopa lepinguõiguse õigusakti kohta (SPEECH/11/411). Algatuse eesmärk on tuua Euroopa lepinguõigusesse rohkem sidusust ning lihtsustada eelkõige Euroopa väikeettevõtjate ja 500 miljoni tarbija piiriüleseid tehinguid.

„Mul on hea meel, et Euroopa Parlament toetas oma tänase hääletusega vabatahtlikult kohaldatavat Euroopa lepinguõigust,“ sõnas Euroopa Komisjoni õigusküsimuste volinik, asepresident Viviane Reding. „Olen põhjalikult uurinud kõiki võimalusi piiriüleste tehingute lihtsamaks muutmiseks ja minu arvates on Euroopa lepinguõigus, mida toetab ka Euroopa Parlament, väga hea valik. See tähendaks Euroopa 500 miljonile tarbijale rohkem võimalusi piiriüleseid oste sooritada ja vähendaks tehingukulusid väike-ettevõtjatel, kes on meie majanduse elujõud. Kavatsen teha tihedat koostööd parlamendi ja kõigi liikmesriikidega, et tänasest hääletusest kasvaks lõpuks välja kõigile kasu toov õiguslik reaalsus.“

Välisriigi lepinguõigusest tulenevate tehingukulude (nagu lepingutingimuste ja kaubanduspoliitika kohandamine ning eeskirjade tõlkimine) ja õigusliku ebakindluse tõttu on oma tegevust ühtsel turul laiendada eriti keerukas väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel, kes moodustavad ELi kõikidest ettevõtjatest 99%. Tarbijad ja ettevõtjad võivad piiriüleste ostu-müügitehingute puhul otsustada, et kohaldavad kehtivate siseriiklike lepinguõiguse normide asemel oma tehingute suhtes vabatahtlikult hoopis Euroopa lepinguõigust. Euroopa lepinguõigust kohaldades saaks Internetis tegutsev väike-ettevõtja, kes tahab Euroopas äri ajada, hoida õigusabi- ja tõlkekuludelt kokku umbes 9000 eurot iga riigi turu kohta ehk üle 230 000 euro, kui ta soovib laieneda üle kogu Euroopa Liidu.

Enne tänast poliitilist toetusavaldust vabatahtlikule Euroopa lepinguõigusele oli parlament sama teemaga tegelenud aprillis, kui sealses õiguskomisjonis hääletati Diana Wallise algatusraporti üle (MEMO/11/236).

Taustteave

Lepingud on ettevõtete juhtimiseks ja tarbijatele suunatud müügi korraldamiseks äärmiselt vajalikud. Lepingutega vormistatakse osapoolte kokkulepe ja need hõlmavad laia teemaderingi, kaasa arvatud kaupade müük ja kaupadega seotud teenused nagu remont ja hooldus.

Ettevõtjad kasutavad Euroopa siseturul tegutsedes paljusid erinevaid lepinguid, mida reguleerivad eri riikide lepinguõiguse normid. 27 erinevat siseriiklikku lepinguõiguse süsteemi võivad kaasa tuua täiendavaid tehingukulusid ning vähendada ettevõtjate õiguskindlust ja tarbijate usaldust. See võib vähendada nii tarbijate kui ka ettevõtjate indu tegeleda piiriülese ostu-müügiga ELi piires. Suured tehingukulud mõjutavad eelkõige väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid.

Komisjon püüab majanduse elavdamise edendamiseks kõrvaldada ühtse turu kitsaskohti Euroopa 2020. aasta strateegia (IP/10/225) raames. Komisjon tegeleb muuhulgas tarbijalepingute ühtlustatud vormide ja ELi näidislepingusätete koostamisega ning liigub järk-järgult Euroopa lepinguõiguse suunas.

2010. aasta juulis esitas komisjon eri võimalusi oma rohelises raamatus, milles käsitleti ühtsemat lähenemist lepinguõigusele. Seejärel algatas komisjon 31. jaanuarini 2011 kestnud avaliku konsultatsiooni, millele saadi 320 vastust (MEMO/11/55).

12. aprillil 2011 kiitis Euroopa Parlamendi õiguskomisjon heaks Diana Wallise algatusraporti, milles toetatakse vabatahtlikult kohaldatavat Euroopa lepinguõigust (MEMO/11/236) ja mis oli aluseks täiskogu istungil toimunud hääletusele. Parlamendiliikmed toetasid õiguskomisjoni seisukohta, et vabatahtlikult kohaldatavat õigusakti saaks Euroopa lepinguõiguse ühtsuse ja kvaliteedi tagamiseks täiendada viitemeetmete paketiga.

3. mail 2011 avaldas Euroopa Komisjoni kokku kutsutud eksperdirühm teostatavusuuringu tulevase Euroopa lepinguõiguse algatuse kohta (IP/11/523). Praegu analüüsib komisjon seda uuringut, et otsustada, kas ja kuidas saaks seda kasutada lähtealusena poliitilisele Euroopa lepinguõiguse algatusele.

Lisateave:

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa lepinguõiguse veebisait:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar