Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο προαιρετικό ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων

Στρασβούργο, 8 Ιουνίου 2011 – Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σήμερα, μετά από ψηφοφορία των 736 μελών του στη σύνοδο ολομέλειας, με συντριπτική πλειοψηφία (521 ψήφοι υπέρ, 145 ψήφοι κατά και 8 αποχές), στήριξε τους προαιρετικούς κανόνες οι οποίοι θα ισχύουν σε όλη την ΕΕ για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που συνάπτουν συμβάσεις στην ενιαία αγορά. Η ψηφοφορία του Κοινοβουλίου λαμβάνει χώρα μετά την πρόσφατη πολιτική ανακοίνωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπή κας. Viviane Reding, σύμφωνα με την οποία εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει το φθινόπωρο πρόταση για το προαιρετικό ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (SPEECH/11/411). Η πρότασή της έχει ως στόχο να προσδώσει μεγαλύτερη συνοχή στο δίκαιο των συμβάσεων στην Ευρώπη, διευκολύνοντας παράλληλα τις διασυνοριακές συναλλαγές, ιδίως για τις ευρωπαϊκές μικρές επιχειρήσεις και τα 500 εκατομμύρια καταναλωτές.

«Χαιρετίζω τη στήριξη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει, μέσω της σημερινής ψηφοφορίας του, στο προαιρετικό ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων» δήλωσε η Αντιπρόεδρος κα. Reding, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης. «Εξετάζω προσεκτικά όλες τις δυνατότητες διευκόλυνσης των διασυνοριακών συναλλαγών και πιστεύω ότι η επιλογή που προτιμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να αποτελέσει πολύ καλή λύση. Θα προσφέρει στα 500 εκατομμύρια καταναλωτές της Ευρώπης περισσότερες ευκαιρίες να πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει το κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Θα συνεργασθώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με όλα τα κράτη μέλη για να μετατρέψουμε τη σημερινή ψηφοφορία σε μια ελκυστική νομική πραγματικότητα.»

Το κόστος των συναλλαγών (όπως η προσαρμογή των συμβατικών όρων και των εμπορικών πολιτικών ή η μετάφραση των κανόνων) και η νομική αβεβαιότητα που συνεπάγεται η επαφή με αλλοδαπά δίκαια των συμβάσεων, καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την επέκταση εντός της ενιαίας αγοράς των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν το 99% όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα μπορούν στις συμβατικές τους σχέσεις να επιλέγουν ελεύθερα το προαιρετικό ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων ως εναλλακτική λύση στα υφιστάμενα εθνικά δίκαια των συμβάσεων όταν επιθυμούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν εμπορεύματα σε διασυνοριακό επίπεδο. Μια μικρή ηλεκτρονική επιχείρηση η οποία επιθυμεί να ασκήσει εμπορικές δραστηριότητες στην Ευρώπη θα μπορούσε να εξοικονομήσει κατ' εκτίμηση 9.000 ευρώ σε νομικές αμοιβές και αμοιβές μετάφρασης ανά αγορά ή πάνω από 230.000 ευρώ αν θέλει να ασκήσει τις δραστηριότητες αυτές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η σημερινή πολιτική έγκριση της ιδέας του προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων ακολουθεί τη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στην επιτροπή νομικών υποθέσεων του Κοινοβουλίου για την έκθεση πρωτοβουλίας της Diana Wallis (MEMO/11/236).

Ιστορικό

Οι συμβάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και για τις πωλήσεις στους καταναλωτές. Επισημοποιούν μια συμφωνία μεταξύ των μερών και μπορούν να καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εμπορευμάτων και συναφών υπηρεσιών όπως η επισκευή και η συντήρηση.

Όταν οι εταιρείες ασκούν τις δραστηριότητές τους στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά χρησιμοποιούν ευρεία ποικιλία συμβάσεων που διέπονται από διαφορετικά εθνικά δίκαια των συμβάσεων. Τα 27 διαφορετικά σύνολα εθνικών κανόνων μπορούν να οδηγήσουν σε πρόσθετος κόστος των συναλλαγών, αύξηση της νομικής αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις και έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να αποτρέψουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις από τις αγορές και το εμπόριο σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται ιδιαιτέρως από το υψηλότερο κόστος των συναλλαγών.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την "Ευρώπη 2020" (IP/10/225), η Επιτροπή προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα στην ενιαία αγορά, ώστε να προαγάγει την οικονομική ανάκαμψη. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει εργασίες σχετικά με την εξεύρεση εναρμονισμένων λύσεων για τις συμβάσεις των καταναλωτών, εκπόνηση υποδειγμάτων συμβατικών ρητρών της ΕΕ και επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων.

Τον Ιούλιο του 2010, η Επιτροπή σε Πράσινη Βίβλο πρότεινε διάφορες εναλλακτικές λύσεις για πιο συνεκτική προσέγγιση του δικαίου των συμβάσεων. Κατόπιν, η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση, η οποία διήρκεσε μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2011, και για την οποία παραλήφθηκαν 320 απαντήσεις (MEMO/11/55).

Στις 12 Απριλίου 2011, η επιτροπή νομικών θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε μια έκθεση πρωτοβουλίας της Diana Wallis που υποστηρίζει ένα προαιρετικό ευρωπαϊκό δίκαιο συμβάσεων (MEMO/11/236) και αποτέλεσε τη βάση για την ψηφοφορία στην ολομέλεια. Οι ευρωβουλευτές στήριξαν σήμερα την άποψη της εν λόγω επιτροπής ότι το προαιρετικό μέσο θα μπορούσε να συμπληρωθεί από σύνολο εργαλείων αναφοράς για να διασφαλισθεί η συνοχή και η ποιότητα της νομοθεσίας για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων.

Στις 3 Μαΐου 2011, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή παρέδωσε μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με μια μελλοντική πρωτοβουλία για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (IP/11/523). Η μελέτη αυτή εξετάζεται επί του παρόντος από την Επιτροπή προκειμένου να αποφασισθεί κατά πόσον και πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για τη συνέχεια που θα δοθεί στην πολιτική πρωτοβουλία όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Δικτυακός τόπος του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Αρμόδιοι:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar