Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen hilser Parlamentets støtte til et sæt valgfrie aftaleretlige regler for hele EU velkommen

Strasbourg, den 8. juni 2011 - Europa-Parlamentet har i dag under en plenarafstemning blandt dets 736 medlemmer givet sin opbakning til valgfrie EU-regler for virksomheder og forbrugere, der indgår aftaler på det indre marked, med et overvældende flertal (521 for, 145 imod og 8 undladelser af at stemme). Parlamentets afstemning kommer efter en politisk erklæring fra næstformand for Kommissionen Viviane Reding for nylig om, at hun overvejer at fremsætte forslag om et sæt valgfrie aftaleretlige EU-regler i efteråret (SPEECH/11/411). Det er hendes hensigt at gøre de aftaleretlige regler i EU mere sammenhængende og samtidig gøre transaktioner over landegrænserne lettere, navnlig for EU's små virksomheder og de 500 mio. forbrugere i EU.

"Jeg ser med glæde på Europa-Parlamentets afstemning i dag, hvor det bakker op om et sæt valgfrie aftaleretlige EU-regler," udtaler næstformand Viviane Reding, EU-kommissæren for retlige anliggender. "Jeg ser indgående på alle mulighederne for at lette transaktioner over landegrænserne, og jeg mener, at den løsning, Europa-Parlamentet går ind for, kan være et særdeles godt valg. Det ville give EU's 500 mio. forbrugere flere muligheder for at foretage indkøb på tværs af landegrænserne og samtidig nedbringe transaktionsomkostningerne for de små virksomheder, der er grundpillen i vores økonomi. Jeg vil samarbejde indgående med Europa-Parlamentet og alle medlemsstaterne for at se, hvordan afstemningen idag kan udmøntes i en attraktiv juridisk realitet."

De transaktionsomkostninger (f.eks. omkostningerne ved at tilpasse aftalevilkår og forretningspolitik eller få reglerne oversat) og den retlige usikkerhed, der er forbundet med at skulle følge udenlandske aftaleretlige regler, gør det særlig vanskeligt for de små og mellemstore virksomheder - dvs. for 99 % af alle virksomhederne i EU - at ekspandere inden for det indre marked. Forbrugerne og virksomhederne ville frit kunne vælge, om de ville anvende de valgfrie aftaleretlige EU-regler i deres kontraktforhold som et alternativ til de gældende nationale aftaleretlige regler, når de skal købe eller sælge varer over en national grænse. Det skønnes at kunne medføre en besparelse for mindre online-virksomheder, der ønsker at drive handel i EU, på 9 000 EUR i retlige omkostninger og oversættelsesudgifter pr. marked - eller over 230 000 EUR, hvis de vil drive virksomhed i hele EU.

Parlamentets tilslutning i dag til idéen om at indføre et sæt valgfrie aftaleretlige regler kommer efter en afstemning i retsudvalget i april om en initiativbetænkning fra Diana Wallis (MEMO/11/236).

Baggrund

Aftaler er et nødvendigt led i det at drive en virksomhed og sælge til forbrugerne. Aftaler formaliserer den enighed, der er opnået mellem parterne, og indholdet af dem kan være vidt forskelligt; de kan bl.a. dreje sig om salg af varer og dertil knyttede tjenesteydelser såsom reparationer og vedligeholdelse.

Virksomhederne bruger mange forskellige aftaler, der hører ind under forskellige nationale aftaleretlige regler, når de driver virksomhed på EU's indre marked. De 27 forskellige nationale regelsæt kan resultere i øgede transaktionsomkostninger, og de kan føre til større retlig usikkerhed for de forretningsdrivende og mindske forbrugernes tillid. Dette kan få både forbrugere og virksomheder til at afholde sig fra at købe og handle på tværs af landegrænserne i EU. Særligt små og mellemstore virksomheder påvirkes af de højere transaktionsomkostninger.

Kommissionen arbejder inden for rammerne af sin Europa 2020-strategi (IP/10/225) på at fjerne flaskehalsene i det indre marked for at få sat skub i den økonomiske genopretning. I forbindelse hermed arbejder den bl.a. på at tilvejebringe harmoniserede modeller for forbrugeraftaler og udvikle EU-standardvilkår og på at komme et skridt videre hen imod europæiske aftaleretlige regler.

I juli 2010 udsendte Kommissionen en grønbog, der opererer med flere forskellige muligheder for at nå frem til større sammenhæng i aftaleretten. Derefter afholdt Kommissionen en offentlig høring frem til den 31. januar 2011. Der indkom 320 svar (MEMO/11/55).

Den 12. april 2011 godkendte Europa-Parlamentets retsudvalg Diana Wallis' initiativbetænkning, som gik ind for en fakultativ EU-aftaleret (MEMO/11/236) og dannede udgangspunkt for afstemningen under plenarmødet. Parlamentarikerne har nu givet deres støtte til udvalgets opfattelse af, at et valgfrit instrument kan suppleres med en række redskaber, der kan tjene som reference, til sikring af sammenhæng og kvalitet i lovgivningen om europæisk aftaleret.

Den 3. maj 2011 har en ekspertgruppe, der er nedsat af Kommissionen, fremlagt en gennemførlighedsundersøgelse af et kommende initiativ vedrørende EU‑aftaleret (IP/11/523). Kommissionen er nu i færd med at gennemgå denne undersøgelse med henblik på at se, om og hvordan den kan tjene som udgangspunkt for et politisk opfølgningsinitiativ til aftaleretlige EU-regler.

Yderligere oplysninger:

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Websiden for EU-aftaleret:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Hjemmeside for Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU‑kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Contacts :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar