Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Evropská komise vítá podporu, kterou Evropský parlament vyjádřil volitelné úpravě celoevropského smluvního práva

Štrasburk, 8. června 2011 – Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání 736 poslanců podpořil velkou většinou hlasů (521 pro návrh, 145 proti návrhu a 8 poslanců se zdrželo hlasování) možnost, aby si podnikatelé a spotřebitelé při vstupování do smluvních vztahů na jednotném trhu mohli zvolit pravidla EU platná pro celou Unii. Hlasování Evropského parlamentu navazuje na politické prohlášení místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingové z nedávné doby, že zvažuje na podzim navrhnout vytvoření možnosti volby evropského smluvního práva (SPEECH/11/411). Jejím cílem je zavést do smluvních vztahů v Evropě více jednotnosti a zároveň usnadnit realizaci přeshraničních transakcí, a to zejména pro evropské malé podniky a evropské spotřebitele, kterých je zhruba 500 milionů.

Vítám dnešní rozhodnutí Evropského parlamentu o podpoře volitelného evropského smluvního práva,“ prohlásila místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová. „Pečlivě analyzuji všechny možnosti, jak usnadnit přeshraniční transakce, a věřím, že možnost, kterou podpořil Evropský parlament, je velmi dobrou volbou. Přinesla by 500 milionům evropských spotřebitelů více příležitostí pro nákupy přes hranice a zároveň by snížila transakční náklady pro malé podniky, které představují páteř našeho hospodářství. Budu s Evropským parlamentem a všemi členskými státy úzce spolupracovat a pokusíme se nalézt řešení, jak učinit dnešní volbu přitažlivou právní realitou.“

Transakční náklady (např. přizpůsobení smluvních podmínek a obchodní politiky nebo pořízení překladu pravidel) a právní nejistota související s používáním cizího smluvního práva komplikují na jednotném trhu expanzi, a to zejména malým a středním podnikům, které tvoří až 99 % všech podniků v EU. Spotřebitelé a podniky, když budou chtít přes státní hranici nakupovat nebo prodávat zboží, budou mít možnost podřídit své smluvní vztahy volitelné úpravě evropského smluvního práva jako alternativě ke stávajícím vnitrostátním úpravám smluvního práva. Může přinést úspory malým podnikům působícím v on-line prostředí, které mají zájem obchodovat v Evropě, odhadem 9 000 EUR na nákladech na právní a překladatelské služby na jeden trh – nebo více než 230 000 EUR, pokud chtějí působit v celé EU.

Dnes vyjádřená politická podpora myšlence volitelného evropského smluvního práva navazuje na krok Výboru pro právní záležitosti, který v dubnu přijal zprávu z vlastního podnětu vypracovanou paní Dianou Wallisovou (MEMO/11/236).

Souvislosti

Smlouvy jsou pro podnikání a prodej spotřebitelům klíčovým prvkem. Formálně stvrzují dohodu mezi stranami a mohou upravovat značnou řadu záležitostí, včetně prodeje zboží a souvisejících služeb, jako jsou opravy a údržba.

Při podnikání na evropském jednotném trhu používají podniky širokou škálu smluv, které se řídí různými vnitrostátními právními předpisy. Celkem dvacet sedm souborů vnitrostátních pravidel může zapříčiňovat vznik dodatečných nákladů transakce, zvyšovat právní nejistotu podnikatelů a nedůvěru spotřebitelů. Jak spotřebitele, tak podniky mohou tyto komplikace odrazovat od nákupu a obchodů přes hranice uvnitř EU. Vyšší transakční náklady dopadají zejména na malé a střední podniky.

Komise v rámci strategie Evropa 2020 (IP/10/225) usiluje o odstranění překážek na jednotném trhu, aby podnítila hospodářské oživení. Toto zahrnuje například návrhy harmonizovaných řešení u spotřebitelských smluv, modelových ujednání smluvního práva EU či kroky směrem k vytvoření evropského smluvního práva.

V červenci roku 2010 navrhla Komise v zelené knize několik možností, jak dosáhnout soudržnějšího přístupu ke smluvnímu právu. Poté uspořádala veřejnou konzultaci, jež trvala do 31. ledna 2011 a přinesla 320 odpovědí (MEMO/11/55).

Dne 12. dubna 2011 Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti přijal zprávu z vlastního podnětu vypracovanou paní Dianou Wallisovou, jež podporuje vytvoření volitelného evropského smluvního práva (MEMO/11/236) a jež sloužila jako základ, o kterém se hlasovalo na plenárním zasedání. Poslanci nyní podpořili stanovisko výboru, že v zájmu jednotnosti a kvality právních předpisů evropského smluvního práva by volitelný nástroj mohl být doplněn referenčním „souborem nástrojů“.

Dne 3. května 2011 expertní skupina zřízená Komisí předložila studii proveditelnosti budoucí iniciativy týkající se evropského smluvního práva (IP/11/523). Komise nyní analyzuje, zda a jak může tato studie sloužit jako výchozí bod pro politické iniciativy v oblasti evropského smluvního práva.

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky evropského smluvního práva:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar