Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Vägavgifter: Tunga lastbilar får betala för luftförorening och buller

Strasbourg, den 8 juni 2011 - EU:s transportkommissionär Siim Kallas välkomnar att Europaparlamentet i dag röstat ja och givit sitt slutgiltiga godkännande till förslag till nya EU-bestämmelser som ska göra det möjligt för medlemsstaterna att ta ut avgifter för tunga lastbilar, inte bara som i dag för användning av infrastrukturen, utan också för att täcka kostnaderna för luftföroreningar och buller. Översynen av det nuvarande "Eurovignette-direktivet" kommer också att ge medlemsstaterna möjlighet att bättre hantera trafikstockningar, med ny flexibilitet för att variera avgifterna för tunga lastbilar (med upp till 175 %) under olika dagstider. Europaparlamentet godkände också "öronmärkning" så att intäkter avsätts för investeringar i förbättrad transportinfrastruktur genom TEN-T-projekt.

Siim Kallas, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för transport kommenterar detta: "Europaparlamentets godkännande innebär att vi är överens om nya EU-bestämmelser som gör att tunga lastbilar kan få betala hela kostnaden för det buller och de föroreningar de orsakar. De nya EU-bestämmelserna kommer at ge rätt prissignaler till operatörerna så att dessa investerar i effektivare logistik, mindre förorenande fordon och allmänt mer hållbara transporter. De ger också medlemsstaterna nya verktyg för att bekämpa trafikstockningar, genom att de får möjlighet att variera avgifterna över dagen och därmed ta tung trafik av vägarna under rusningstrafiken. Det är ett mycket stort steg framåt."

Nuvarande bestämmelser

Eurovignette-direktivet från 1999 om avgifter för tunga lastbilars användning av infrastruktur ger EU-ramarna för vägavgifter för tung godstrafik. Direktivet ger medlemsstaterna möjlighet (men tvingar dem inte) att ta upp användaravgifter (tidsbaserade, dvs. per dag, vecka eller år), eller vägavgifter (avståndsbaserade avgifter, t.ex. per km) för lastbilar över 3,5 ton (små lastbilar) förutsatt att detta inte leder till diskriminering och att avgifterna inte överstiger de återvinningskostnader som behövs för att underhålla och ersätta väginfrastrukturen.

1999 års "Eurovignette-direktiv" förbjuder återvinning av andra kostnader, t.ex. de s.k. externa kostnaderna för luftförorening och buller som i dag bärs av samhället och skattebetalarna. Det är detta som måste ändras

De nya förslagen

De nya bestämmelser som Europaparlamentet godtog i dag går ut på följande:

  • Medlemsstaterna får möjlighet att ta ut avgifter från tunga lastbilar för att täcka kostnaderna för luftförorening och buller från trafiken, och inte bara avgifter för att täcka infrastrukturkostnaderna.

  • Medlemsstaterna får möjlighet att ta ut högre avgifter under rusningstrafik och lägre avgifter under perioder med låg trafik så att de bättre kan styra trafikflödet och minska trafikstockningarna. Den kompromiss man kom fram till tillåter högre avgifter i områden med hög trafik, med upp till 175 % över medelavgiften, med toppavgifter under maximalt fem timmar per dag och låga avgifter under resten av tiden på samma vägavsnitt.

I praktiken skulle avgifterna för de externa kostnaderna utgöra 3-4 ct/km beroende på fordonets Euroklass, vägarnas läge och trängselnivån. Avgiften ska tas ut med ett elektroniskt system som ska vara helt interoperativt inom EU till 2012. Ett kvitto med exakta uppgifter om beloppet för externa kostnader kommer att ställas ut till transportföretagen sp att de kan vidarebefordra kostnaderna till sina kunder.

  • Direktiven utvidgar Eurovignette-direktivet så att det inte bara som i dag täcker TEN-T-näten (Transeuropeiska nät) utan alla motorvägar i hela Europa.

  • Direktiven gör det möjligt att avsätta intäkter från vägtullar för att förbättra transportsektorns hållbarhet. De nya bestämmelserna ger starka incitament för att avsätta intäkter för att finansiera vissa typer av transportprojekt som definieras i direktivet, till exempel alternativ infrastruktur, innovativa rena transportsystem eller områden med säker parkering. För att tillämpa detta kan medlemsstaterna också besluta att avsätta 15 % av de sammanlagda intäkterna (både från infrastrukturavgifter och avgifter för externa kostnader) för projekt inom det transeuropeiska nätverket. Det finns också en rapporteringsskyldighet för att garantera öppenhet och insyn, som innebär att medlemsstaterna regelbundet måste rapportera om hur de använder alla intäkter från vägtullar.

  • Särskilda bestämmelser gäller för bergsområden, som samtidigt kan tillämpa de nuvarande extraavgifterna och de nya avgifterna för externa kostnader för fordon i euroklass 0, I och II och för Euro-III-fordon från och med 2015. De extra intäkterna ska användas för att finansiera prioriterade TEN-T-projekt på samma TEN-korridor (obligatorisk "mini-öronmärkning").

  • Det finns en klausul om periodisk granskning för att löpande granska principen om att förorenaren betalar och internaliseringen av de externa kostnaderna. Därigenom kan kommissionen ta fram rapporter om ytterligare internalisering av externa kostnader, även i andra transportsätt, för andra fordon och för att bättre harmonisera sina strategier. Rapporterna ska läggas fram 12 respektive 48 månader efter det att direktivet träder i kraft. Vid behov kan kommissionen göra nya lagstiftningsförslag utgående från dessa rapporter.

Nästa steg

Rådet ska besluta om formellt godkännande av kompromissen före sommaren. Därefter har medlemsstaterna maximalt två år på sig att införliva lagstiftningen med sin nationella rätt innan den börjar gälla.

En detaljerad redogörelse för Eurovignette-direktivet och internaliseringen av externa kostnader finns i MEMO/11/378 och MEMO/08/492

Hela paketet finns på:

http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar