Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission - Press release

Poplatky v cestnej doprave: Ťažké nákladné vozidlá budú platiť náklady súvisiace so znečistením ovzdušia a hlukom

V Štrasburgu 8. júna 2011 - Komisár EÚ pre oblasť dopravy Siim Kallas uvítal dnešné hlasovanie Európskeho parlamentu, ktorým sa s konečnou platnosťou schválili návrhy nových pravidiel EÚ umožňujúcich členským štátom vyberať poplatky za ťažké nákladné vozidlá, nielen na účely úhrady nákladov na infraštruktúru, ako sa to deje v súčasnosti, ale aj vyberať dodatočné poplatky na úhradu nákladov za znečistenie ovzdušia a hluk. Revízia platnej smernice Eurovignette takisto členským štátom umožní lepšie riešiť problémy preťaženia a vďaka novej pružnosti stanoviť rôznu výšku poplatkov za nákladné vozidlá (až 175 %) v jednotlivých úsekoch dňa. Čo je dôležité, schválenie návrhov umožňuje aj „účelové viazanie“, aby sa nové príjmy z poplatkov vyčlenili na investície do projektov zlepšovania dopravnej infraštruktúry (TEN-T).

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu Siim Kallas uviedol: „Schválenie návrhov spečatilo dohodu o nových pravidlách platných v celej EÚ umožňujúcich, aby nákladné vozidlá platili v plnej miere za hluk a znečistenie ovzdušia, ktoré spôsobujú. Tieto nové pravidlá EÚ budú predstavovať správne cenové signály pre prevádzkovateľov, ktorí budú na ich základe investovať do účinnejšej logistiky, do vozidiel menej znečisťujúcich životné prostredie a vo všeobecnosti do udržateľnejšej dopravy. Členské štáty prostredníctvom nich získajú nové nástroje na obmedzovanie preťaženia s možnosťou stanovenia rôznej výšky poplatkov v jednotlivých úsekoch dňa, aby sa podarilo dostať ťažké nákladné vozidlá z ciest v čase dopravných špičiek. Je to veľmi dôležitý krok vpred.“

Súčasné pravidlá

Smernicou Eurovignette z roku 1999 o poplatkoch za používanie dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami sa stanovuje rámec EÚ na výber cestných poplatkov za prepravu ťažkého tovaru. Smernicou sa členským štátom povoľuje, pričom sa však neukladá takáto povinnosť, vyberať „používateľské poplatky“ (poplatky založené na čase, napr. za deň, za týždeň či za rok) alebo mýta (poplatky založené na vzdialenosti, napr. za kilometer) za nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t – malé nákladné vozidlá – s výhradou toho, že výsledkom nebude nijaká diskriminácia a že poplatky budú stanovené vo výške nepresahujúcej kompenzáciu nákladov, ktoré sú nevyhnutné na údržbu a výmenu cestnej infraštruktúry.

Smernicou Eurovignette z roku 1999 sa zakazuje získavanie iných nákladov, napr. tzv. externých nákladov, ako sú náklady súvisiace so znečistením ovzdušia a hlukom, ktoré v súčasnosti znáša celá spoločnosť a daňoví poplatníci. Preto treba vykonať revíziu tejto smernice.

Nové návrhy

Nové pravidlá, ktoré dnes schválil Európsky parlament:

  • Umožňujú členským štátom vyberať poplatky za ťažké nákladné vozidlá aj na pokrytie nákladov súvisiacich so znečistením ovzdušia a hlukom z dopravy, a nielen nákladov na infraštruktúru.

  • Dávajú členským štátom možnosť stanoviť vyššie sadzby poplatkov v období dopravných špičiek a nižšie sadzby mimo nich, aby tak mohli lepšie riadiť dopravu a obmedziť jej preťaženie. Kompromis, ku ktorému sa dospelo, umožňuje stanoviť sadzby poplatkov v preťažených oblastiach až o 175 % vyššie ako priemerné sadzby, s najvyššími sadzbami počas maximálne piatich hodín dopravnej špičky denne a nižšími sadzbami počas zvyšného obdobia na tom istom úseku cesty.

Prakticky by externé náklady predstavovali 3 – 4 centy/km v závislosti od zaradenia vozidla do emisnej triedy Euro, miesta, kadiaľ cesta prechádza, a intenzity preťaženia. Poplatok sa bude musieť vyberať elektronickým systémom, ktorý by mal byť na úrovni EÚ plne interoperabilný do roku 2012, a dopravca dostane potvrdenie, na ktorom bude uvedený poplatok na úhradu externých nákladov, aby ho mohol preniesť na svojich zákazníkov.

  • Rozsah pôsobnosti smernice Eurovignette sa rozširuje tak, že sa už nevzťahuje iba na sieť TEN-T (transeurópsku sieť) ako v súčasnosti, ale aj na všetky diaľnice v celej Európe.

  • Príjmy z mýta sa účelovo viažu na zlepšenie dopravnej infraštruktúry. Nové pravidlá budú silným podnetom na vyčleňovanie nových príjmov z poplatkov na financovanie určitých druhov dopravných projektov stanovených v smernici, ako sú alternatívna infraštruktúra, inovačné systémy čistej dopravy alebo bezpečné oblasti parkovania. Na uplatnenie tohto ustanovenia sa členské štáty môžu takisto rozhodnúť, že vyčlenia 15 % celého príjmu z výberu poplatkov (infraštruktúrnych poplatkov, ako aj poplatkov na úhradu externých nákladov) na projekty transeurópskej siete. Je uložená aj povinnosť podávať transparentné správy, keďže členské štáty budú musieť predkladať pravidelné správy o využívaní celkových príjmov z mýta.

  • Osobitné ustanovenie sa týka horských oblastí, v ktorých bude povolené uplatňovať zároveň existujúce prirážky i nové poplatky na úhradu externých nákladov za vozidlá triedy Euro 0, I a II a od roku 2015 za vozidlá triedy Euro III. Príjmy navyše sa budú musieť vynakladať na financovanie prioritných projektov TEN-T nachádzajúcich sa v tom istom koridore transeurópskej siete (povinné „malé viazanie“).

  • Platí aj „doložka rendez-vous“, aby sa neustále dohliadalo na to, či „znečisťovateľ platí“ a na internalizáciu externých nákladov. Komisia tak má možnosť vypracovávať správy o ďalšej internalizácii externých nákladov vrátane iných druhov dopravy a iných vozidiel a zabezpečovať harmonizovanejší prístup. Správy sa majú predložiť 12 a 48 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Komisia môže na základe týchto správ v prípade potreby predložiť nové legislatívne návrhy.

Ďalšie kroky

Rada formálne schváli kompromisnú dohodu pred letom. Potom budú mať členské štáty maximálne dva roky na transpozíciu právnych predpisov, kým sa začnú uplatňovať.

Podrobnejšie informácie o smernici Eurovignette a internalizácii externých nákladov nájdete aj v MEMO/11/378 a MEMO/08/492.

Celý balík je k dispozícii na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar