Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission - Press release

Maksa par autoceļu lietošanu — pārvadātājiem, kas izmanto smagos kravas automobiļus, jāsedz gaisa piesārņojuma un trokšņa izmaksas

Strasbūrā, 2011. gada 8. jūnijā - ES transporta komisārs Sīms Kallass atzinīgi novērtēja Eiropas Parlamenta balsojumu, ar kuru šodien tika dots galīgais apstiprinājums priekšlikumiem par jaunajiem ES noteikumiem, lai dalībvalstis varētu smagajiem automobiļiem uzlikt ne tikai maksas par infrastruktūras lietošanu, kā tas ir patlaban, bet iekasēt arī papildu maksu, lai segtu ar gaisa piesārņojumu un troksni saistītas izmaksas. Turklāt spēkā esošās “Eurovignette” direktīvas pārskatīšana ļaus dalībvalstīm labāk risināt satiksmes sastrēgumu problēmas, jo saskaņā ar jauno elastīgo pieeju būs iespējams diferencēt smagajiem kravas automobiļiem dažādās diennakts stundās piemērojamo maksu (pat par 175 %). Svarīgi, ka nobalsots arī par labu “līdzekļu iezīmēšanai”, lai ieņēmumi no jaunajām maksām tiktu atvēlēti investīcijām transporta infrastruktūras uzlabošanas (TEN-T) projektos.

Par transporta jautājumiem atbildīgais Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass sacīja: “Šis balsojums apstiprina jaunus ES mēroga noteikumus, lai pārvadātāji, kuri izmanto smagos kravas automobiļus, varētu pilnībā segt visas izmaksas, kas saistītas ar to radīto troksni un gaisa piesārņojumu. Šie jaunie ES noteikumi raidīs pareizos cenu signālus transporta uzņēmumiem, lai tie investētu efektīvā loģistikā, mazāk piesārņojošos transportlīdzekļos un ilgtspējīgākā transporta sistēmā. Turklāt dalībvalstu rīcībā nonāks jauni līdzekļi satiksmes sastrēgumu apkarošanai, jo tiks pavērta iespēja diferencēt dažādās diennakts stundās piemērojamās maksas, lai visintensīvākās satiksmes brīžos uz autoceļiem būtu mazāk smago kravas automobiļu. Tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu.”

Spēkā esošie noteikumi

Ar 1999. gadā pieņemto “Eurovignette” direktīvu par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem ir izveidota ES pamatsistēma smago kravas transportlīdzekļu aplikšanai ar ceļu lietošanas maksām. Saskaņā ar direktīvu dalībvalstīm ir atļauts, bet ne noteikts par obligātu pienākumu uzlikt “lietošanas maksas” (kuru pamatā ir lietošanas laiks, piemēram, diena, nedēļa vai gads) vai autoceļu nodevas (kuru pamatā ir attālums, piemēram, nobrauktie kilometri) kravas automobiļiem, kuru pilnā masa pārsniedz 3,5 tonnas, proti, maziem kravas automobiļiem, ja vien šādas maksas nav diskriminējošas un ja tās noteiktas tādā līmenī, lai nepārsniegtu izmaksas, kuras pilnīgi noteikti nepieciešamas autoceļu infrastruktūras uzturēšanai un atjaunošanai.

1999. gada “Eurovignette” direktīvā ir aizliegts atgūt citas izmaksas, piemēram, tā sauktās ārējās izmaksas, kuras saistītas ar gaisa piesārņojumu un troksni un kuras patlaban sedz sabiedrība kopumā un nodokļu maksātāji. Tāpēc direktīva jāpārskata.

Jaunie priekšlikumi

Jaunie noteikumi, kurus šodien apstiprināja Eiropas Parlaments, ieviesīs šādas izmaiņas.

  • Dos dalībvalstīm iespēju uzlikt smagajiem kravas automobiļiem maksas, lai segtu ar satiksmes radīto gaisa piesārņojumu un troksni saistītās izmaksas, ne tikai maksas, kas paredzētas infrastruktūras izmaksu segšanai.

  • Sniegs dalībvalstīm iespēju noteikt augstākus tarifus visintensīvākās satiksmes stundās un zemākus tarifus mazāk intensīvas satiksmes periodos, lai labāk pārvaldītu satiksmes plūsmu un mazinātu sastrēgumus. Panāktais kompromiss ļauj vietās, kurās veidojas sastrēgumi, noteikt augstākus tarifus, kas vidējo tarifu var pārsniegt pat par 175 %; tas nozīmē, ka tajā pašā ceļa posmā ne vairāk kā piecas maksimumstundas dienā tiks piemēroti visaugstākie tarifi un pārējā diennakts laikā — zemāki tarifi.

Praktiski maksas par ārējām izmaksām būs 3–4 eurocenti/km atkarībā no transportlīdzekļa Euro klases, ceļu atrašanās vietas un sastrēgumiem. Maksa būs jāiekasē, izmantojot elektronisku sistēmu, kuru paredzēts pilnībā ieviest visā ES līdz 2012. gadam, un pārvadātājiem tiks izsniegts čeks, kurā būs skaidri norādīta par ārējām izmaksām iekasētās maksas summa, lai viņi varētu novirzīt šīs izmaksas saviem klientiem.

  • Paplašinās “Eurovignette” direktīvas darbības jomu, lai tā aptvertu ne tikai TEN-T tīklu (Eiropas komunikāciju tīklu), kā tas ir patlaban, bet visas automaģistrāles visā Eiropā.

  • Ieņēmumi no autoceļu nodevām tiks novirzīti, lai uzlabotu transporta ilgtspēju. Jaunie noteikumi nodrošinās spēcīgāku stimulu, lai ieņēmumi no jaunajām maksām tiktu atvēlēti konkrētu direktīvā noteiktu transporta projektu finansēšanai, piemēram, alternatīvai infrastruktūrai, novatoriskām tīrā transporta sistēmām vai drošām stāvvietām. Lai piemērotu šo noteikumu, dalībvalstis var arī nolemt Eiropas komunikāciju tīkla projektiem atvēlēt 15 % no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem (maksas par infrastruktūras lietošanu un maksas par ārējām izmaksām). Ir paredzēts arī pārredzamas ziņošanas pienākums, saskaņā ar kuru dalībvalstīm būs regulāri jāziņo par to, kā izmantoti kopējie ieņēmumi no autoceļu nodevām.

  • Īpašs noteikums ieviests attiecībā uz kalnu apgabaliem, kuros būs atļauts 0, I un II Euro klases transportlīdzekļiem un — no 2015. gada — III Euro klases transportlīdzekļiem vienlaikus piemērot esošo uzcenojumu un jaunās maksas par ārējām izmaksām. Šie papildu ieņēmumi būs jāizlieto, lai finansētu TEN-T prioritāros projektus tajā pašā transporta koridorā (obligāts “minimālais piešķīrums”).

  • Priekšlikumā iestrādāta “pārskatīšanas klauzula”, lai būtu iespējams regulāri pārskatīt principu “maksā piesārņotājs” un ārējo izmaksu internalizēšanu. Tādējādi Komisija varēs sagatavot ziņojumus par ārējo izmaksu internalizēšanu arī citos transporta veidos, attiecībā uz citiem transportlīdzekļiem un nodrošināt saskaņotāku pieeju. Ziņojumi jāsniedz attiecīgi 12 un 48 mēnešus pēc direktīvas spēkā stāšanās dienas. Vajadzības gadījumā Komisija, pamatojoties uz šiem ziņojumiem, var izstrādāt jaunu tiesību akta priekšlikumu.

Turpmākie pasākumi

Padome līdz vasaras sākumam oficiāli apstiprinās kompromisa risinājumu. Pēc tam dalībvalstīm būs doti ne vairāk kā divi gadi, lai transponētu minēto tiesību aktu pirms tā piemērošanas.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par “Eurovignette” direktīvu un ārējo izmaksu internalizēšanu, skatīt arī MEMO/11/378 un MEMO/08/492.

Visa dokumentu pakete pieejama tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar