Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

European Commission - Press release

Kelių mokestis. Sunkiasvorių sunkvežimių naudotojai turės padengti oro ir akustinės taršos sąnaudas

Strasbūras, 2011 m. birželio 8 d. - Už transportą atsakingas ES Komisijos narys Siimas Kallasas pasidžiaugė šiandien vykusiu Europos Parlamento balsavimu, kuriuo galutinai patvirtinti pasiūlymai dėl naujų ES taisyklių, pagal kurias valstybėms narėms būtų leista taikyti papildomą mokestį už sunkiasvorių sunkvežimių naudojimą, kad būtų padengiamos ne tik infrastruktūros sąnaudos (kaip nustatyta šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose), bet ir oro bei akustinės taršos sąnaudos. Persvarsčius šiuo metu galiojančią Eurovinjetės direktyvą, valstybėms narėms bus sudarytos sąlygos geriau valdyti su transporto spūstimis susijusias problemas ir lanksčiau nustatyti įvairaus dydžio mokestį (kuris gali skirtis iki 175 %) už sunkiasvorių sunkvežimių naudojimą skirtingu paros metu. Svarbu pažymėti, kad balsuota ir už surinktų lėšų paskirstymą, todėl pajamos, gautos surinkus mokesčius, bus skirtos investicijoms į transporto infrastruktūros projektų (TEN-T) vystymą.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Šiuo balsavimu galutinai susitarta dėl naujų ES masto taisyklių, pagal kurias sunkiasvorių sunkvežimių naudotojams gali tekti padengti visas jų sukeliamos akustinės ir oro taršos sąnaudas. Šios naujos ES taisyklės paskatins veiklos vykdytojus atsižvelgti į kainą ir daugiau investuoti į veiksmingą logistikos sektorių, mažiau taršias transporto priemones ir tvaresnį transportą plačiąja prasme. Be to, šiomis taisyklėmis valstybėms narėms suteikiamos naujos priemonės kovoti su transporto spūstimis ir suteikiama galimybė skirtingu paros metu taikyti skirtingo dydžio mokestį ir taip pasiekti, kad sunkiasvoriai sunkvežimiai nevažiuotų piko metu. Tai labai svarbus žingsnis į priekį.“

Šiuo metu galiojančios taisyklės

1999 m. Eurovinjetės direktyvoje dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi infrastruktūra nustatyta už sunkiasvorių krovininių transporto priemonių naudojimą taikomo kelių mokesčio rinkimo ES sistema. Pagal direktyvą valstybėms narėms už daugiau kaip 3,5 tonas sveriančių sunkvežimių (mažų sunkvežimių) naudojimą leidžiama rinkti „naudotojo mokestį“ (t. y. pagal laiką skaičiuojamą mokestį už naudojimą dieną, savaitę, metus ir pan.) arba rinkliavą (t. y. pagal atstumą skaičiuojamą mokestį už nuvažiuotus kilometrus ir pan.).

Pagal 1999 m. Eurovinjetės direktyvą draudžiama padengti kitas sąnaudas, pavyzdžiui, vadinamąsias išorės sąnaudas, susijusias su oro ir akustine tarša, kurias šiuo metu padengia plačioji visuomenė ir mokesčių mokėtojai. Todėl ši direktyva turi būti persvarstyta.

Nauji pasiūlymai

Pagal naujas taisykles, kurioms šiandien pritarė Parlamentas:

  • Valstybėms narėms suteikiama galimybė nustatyti sunkiasvorių sunkvežimių naudotojams taikomus mokesčius, kuriuos renkant gautos pajamos būtų skirtos ne tik infrastrūktūros, bet ir dėl transporto išmetamųjų teršalų susidarančioms oro ir akustinės taršos sąnaudoms padengti.

  • - Valstybėms narėms suteikiama galimybė piko metu taikyti didžiausius tarifus, o ne piko metu – mažesnius tarifus. Taip būtų geriau valdomas eismas ir mažinama transporto spūsčių. Pagal pasiektą kompromisą intensyvaus eismo rajonuose gali būti taikomi didžiausi tarifai, kurie vidutinio dydžio tarifą gali viršyti iki 175 %. Didžiausi tarifai gali būti taikomi ne daugiau kaip penkias valandas per dieną piko metu, o visą likusį laiką toje pačioje kelio atkarpoje turi būti taikomi mažesni tarifai.

Išorės sąnaudų mokesčiai praktiškai sudarytų 3–4 centus už kilometrą, atsižvelgiant į transporto priemonės EURO klasę, kelių vietą ir eismo intensyvumo lygį. Mokestis turės būti renkamas naudojantis elektroninėmis sistemomis, kurios, kaip tikimasi, ES lygmeniu taps visiškai sąveikios 2012 m. Be to, vežėjų bendrovėms bus išduodamas kvitas, kuriame bus aiškiai nurodomas išorės sąnaudų mokesčio dydis, kurį bendrovės galės susigrąžinti iš savo klientų.

  • Praplečiama Eurovinjetės direktyvos taikymo sritis, kuri apims ne tik TEN-T tinklą (transeuropinį tinklą), kuriam ji taikoma šiuo metu, bet ir visus Europos greitkelius.

  • Pajamos iš rinkliavų skiriamos transporto tvarumui didinti. Naujosiomis taisyklėmis bus labai paskatinta surinkus mokesčius gautas naujas pajamas skirti direktyvoje apibrėžtiems tam tikrų rūšių transporto projektams, tokiems kaip alternatyvios infrastruktūros, naujoviškų netaršių transporto sistemų ar saugių automobilių stovėjimų vietų projektai, finansuoti. Taikydamos šią nuostatą valstybės narės taip pat gali nuspręsti 15 % visų surinktų pajamų (gautų, surinkus tiek infrastruktūros mokesčius, tiek išorės sąnaudų mokesčius) numatyti skirti transeuropinio tinklo projektams. Be to, nustatytas įpareigojimas skaidriai teikti ataskaitas – valstybės narės turės reguliariai teikti visų iš rinkliavų gautų pajamų panaudojimo ataskaitas.

  • Speciali nuostata numatyta kalnuotoms vietovėms, kuriose nuo 2015 m. EURO 0, I ir II klasės transporto priemonėms tuo pačiu metu galės būti taikoma dabartinė padidinta rinkliava ir nauji išorės sąnaudų mokesčiai. Papildomos pajamos turės būti skirtos tame pačiame TEN koridoriuje vykdomiems TEN-T prioritetiniams projektams finansuoti (privalomas mažo masto paskirstymas).

  • Nustatyta peržiūros sąlyga, pagal kurią bus nuolat peržiūrimi principo „teršėjas moka“ taikymo ir išorės sąnaudų priskyrimo vidaus sąnaudoms klausimai. Taip Komisijai suteikiama galimybė teikti ataskaitas apie tolesnį su kitomis transporto priemonėmis susijusių išorės sąnaudų, patiriamų kitų rūšių transporto sektoriuose, priskyrimą vidaus sąnaudoms, ir užtikrinti darnesnį požiūrį. Ataskaitos turi būti teikiamos praėjus atitinkamai 12 ir 48 mėnesiams po direktyvos įsigaliojimo dienos. Remdamasi šiomis ataskaitomis, Komisija prireikus gali teikti naują teisės akto pasiūlymą.

Tolesni veiksmai

Kompromisinį susitarimą iki vasaros oficialiai patvirtins Taryba. Po to valstybės narės ne vėliau kaip per dvejus metus teisės aktą iki jo taikymo pradžios turės perkelti į nacionalinę teisę.

Išsamesnės informacijos apie Eurovinjetės direktyvą ir išorės sąnaudų priskyrimą vidaus sąnaudoms taip pat galima rasti MEMO/11/378 ir MEMO/08/492.

Visas dokumentų rinkinys pateikiamas

http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar