Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission - Press release

Raskaille kuorma-autoille määrätään tiemaksuja ilman pilaantumisesta ja melusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi

Strasbourg 8. kesäkuuta 2011- EU:n liikenneasioista vastaava komissaari Siim Kallas kertoi tänään olevansa tyytyväinen Euroopan parlamentin äänestykseen, jossa parlamentti hyväksyi lopullisesti EU:n uusia tiemaksusääntöjä koskevat ehdotukset. Uusien sääntöjen mukaan jäsenvaltiot voivat periä raskailta kuorma-autoilta paitsi nykyisiä tiemaksuja, joilla katetaan infrastruktuurikustannuksia, myös lisämaksuja ilman pilaantumisesta ja melusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Voimassa olevan eurovinjettidirektiivin tarkistaminen antaa myös jäsenvaltioille mahdollisuuden hallita paremmin ruuhkaongelmia, koska ne voivat päättää nykyistä joustavammin, minkäsuuruisia maksuja raskailta kuorma-autoilta peritään eri vuorokaudenaikoina (uusissa säännöissä sallitaan jopa 175 prosentin korotus). Merkittävä uudistus on myös se, että uusista tiemaksuista saatuja tuloja voidaan korvamerkitä investointeihin, joilla edistetään Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T-verkon) infrastruktuurihankkeita.

Liikenneasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas toteaa, että Euroopan parlamentin äänestys sinetöi koko EU:ta koskevat uudet säännöt, jotka antavat mahdollisuuden periä raskailta kuorma-autoilta kaikki niiden aiheuttamaan meluun ja ilman pilaantumiseen liittyvät kustannukset. Uudet EU-säännöt antavat alan toimijoille oikeanlaiset hintasignaalit, jotta nämä tekisivät enemmän investointeja tehokkaaseen logistiikkaan, ympäristöystävällisempiin ajoneuvoihin ja yleensäkin kestävämpään liikenteeseen”, Kallas toteaa ja jatkaa: ”Lisäksi ne tarjoavat jäsenvaltioille uusia keinoja estää ruuhkia sekä mahdollisuuden periä eri vuorokaudenaikoina erisuuruisia maksuja, jotta raskaat kuorma-autot saataisiin ruuhka-aikoina pois maanteiltä. Tämä on hyvin tärkeä askel eteenpäin.”

Nykyiset säännöt

Vuonna 1999 annetulla eurovinjettidirektiivillä, joka koskee infrastruktuurin käyttöön liittyvien verojen ja maksujen kantamista raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta, annettiin mahdollisuus kantaa tiemaksuja raskaista tavarankuljetuksista. Eurovinjettidirektiivissä jäsenvaltioille annetaan lupa kantaa, muttei velvoiteta niitä kantamaan, ”käyttömaksuja” (aikaperusteisia maksuja, kuten päivä-, viikko- tai vuosimaksuja) tai tietulleja (matkaperusteisia maksuja, kuten kilometrimaksuja) yli 3,5 tonnin painoisilta kuorma-autoilta (pieniltä kuorma-autoilta) sillä edellytyksellä, että maksujen ja tullien kantaminen ei aiheuta syrjintää eikä niitä vahvisteta korkeammalle tasolle kuin on ehdottomasti tarpeen tieinfrastruktuurin ylläpidosta ja uusimisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Vuonna 1999 annetussa eurovinjettidirektiivissä kielletään muiden kustannusten kattaminen tällä tavoin, eli direktiivin mukaan maksuilla ja tietulleilla ei voida kattaa esimerkiksi ulkoisia kustannuksia, kuten ilman pilaantumisesta ja melusta aiheutuvia kustannuksia, jotka jäävät nykyään yhteiskunnan ja veronmaksajien maksettaviksi. Sen vuoksi direktiivin tarkistaminen on aiheellista.

Uudet ehdotukset

Euroopan parlamentin tänään hyväksymät uudet säännöt tarjoavat jäsenvaltioille seuraavat mahdollisuudet:

  • Jäsenvaltiot voivat periä raskailta kuorma-autoilta maksuja myös liikennepäästöistä johtuvasta ilman pilaantumisesta sekä melusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi eikä pelkästään infrastruktuurikustannusten kattamiseksi.

  • Jäsenvaltiot voivat myös periä ruuhka-aikoina tavanomaista suurempia maksuja ja alentaa maksuja muina aikoina parantaakseen liikenteen hallintaa ja vähentääkseen ruuhkia. Ruuhka-alueilla perittävät maksut voivat sovitun kompromissin mukaan olla jopa 175 prosenttia keskimääräistä maksua suurempia. Suurimpia maksuja voidaan periä samalla tieosuudella enintään viiden ruuhkatunnin aikana päivässä, ja muina aikoina voidaan periä pienempiä maksuja.

Ulkoisiin kustannuksiin perustuvat maksut olisivat käytännössä 3-4 senttiä kilometriä kohden ajoneuvon Euro-päästöluokan, teiden sijainnin ja ruuhkautumisasteen mukaan. Maksut on kerättävä sähköisten järjestelmien avulla. Järjestelmien odotetaan olevan täysin yhteentoimivia EU:n tasolla vuoteen 2012 mennessä. Maksuista on annettava liikenteenharjoittajille kuitit, jotka osoittavat selvästi ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen määrät, jotta liikenteenharjoittajat voivat siirtää kustannukset asiakkaitten kannettaviksi.

  • Eurovinjettidirektiivin soveltamisalaa laajennetaan, jotta direktiiviä sovellettaisiin Euroopan laajuisen tieverkon (TEN-T-verkon) lisäksi myös kaikkiin Euroopan moottoriteihin.

  • Tietulleista saatuja tuloja korvamerkitään liikenteen kestävyyden parantamiseen. Uudet säännöt kannustavat siihen, että uusista tiemaksuista saatavia tuloja varataan tietyntyyppisiin direktiivissä määriteltyihin liikennehankkeisiin, kuten vaihtoehtoiseen infrastruktuuriin, innovatiivisiin puhtaisiin liikennejärjestelmiin tai turvallisiin pysäköintialueisiin. Jäsenvaltiot voivat myös varata 15 prosenttia kaikista saaduista tuloista (infrastruktuurin käyttömaksuista ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvista maksuista saaduista tuloista) Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskeviin hankkeisiin. Lisäksi jäsenvaltiot velvoitetaan raportoimaan säännöllisesti, miten tietulleista saadut kokonaistulot käytetään.

  • Erityisiä säännöksiä on annettu vuoristoalueista, joille annetaan lupa soveltaa samanaikaisesti nykyisiä korotuksia ja uusia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja Euro 0, I ja II -luokkien ajoneuvoihin sekä Euro III -luokan ajoneuvoihin vuodesta 2015 alkaen. Lisätulot on käytettävä samaa TEN-liikennekäytävää koskevien ensisijaisten TEN-T-hankkeiden rahoittamiseen (pakollinen suppea varaus).

  • Tarkistetussa direktiivissä on myös uudelleentarkastelulauseke, jonka mukaan saastuttaja maksaa -periaatteen noudattamista ja ulkoisten kustannusten sisällyttämistä hintoihin seurataan jatkuvasti. Tämän ansiosta komissio voi laatia raportteja siitä, miten ulkoiset kustannukset voidaan ottaa huomioon myös muiden liikennemuotojen ja ajoneuvojen käytössä, sekä varmistaa yhdenmukaisemman lähestymistavan noudattamisen. Raportit on määrä antaa yhden ja neljän vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta. Komissio voi tarvittaessa antaa niiden pohjalta uusia säädösehdotuksia.

Seuraavat vaiheet

Neuvosto hyväksyy kompromissiratkaisun virallisesti ennen kesää. Sen jälkeen jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa uudet säännökset osaksi kansallisia lainsäädäntöjään ennen kuin niitä aletaan soveltaa.

Eurovinjettidirektiiviä ja ulkoisten kustannusten sisällyttämistä hintoihin käsitellään tarkemmin asiakirjoissa MEMO/11/378 ja MEMO/08/492.

Koko lainsäädäntöpaketti on saatavissa seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar