Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

European Commission - Press release

Teemaksud: raskeveokite eest tuleb hakata tasuma õhu- ja mürasaastekulusid

ELi transpordivolinik Siim Kallas tundis heameelt Euroopa Parlamendi tänase hääletuse üle, millega anti lõplik heakskiit ettepanekule võtta vastu uued ELi eeskirjad, millega lubatakse liikmesriikidel maksustada raskeveokeid mitte üksnes infrastruktuurikulude eest, nagu praegu kehtiv kord ette näeb, vaid ka nõuda lisatasu, mis kataks õhu- ja mürasaastekulud. Kehtiva Eurovignette’i direktiivi läbivaatamine aitab liikmesriikidel paremini lahendada ka ummikutega seotud probleeme, pakkudes uut paindlikku võimalust kehtestada raskeveokite suhtes erinevatel kellaaegadel erinevad tasumäärad (suurusjärgus kuni 175%). Oluline on ka see, et hääletusega nähti ette vahendite sihtotstarbeline eraldamine. Seega eraldatakse uued maksutulud investeeringuteks transpordi infrastruktuuri (TEN-T) projektide edendamisse.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas sõnas: „Hääletus on pitseriks kogu ELi hõlmavatele uutele eeskirjadele, mille kohaselt saab nõuda, et raskeveokid kannaksid nende tekitatud müra- ja õhusaaste kogukulud. ELi uued eeskirjad annavad ettevõtjatele õiged hinnasignaalid, millest lähtuvalt saaksid viimased suurendada investeeringuid tõhusasse logistikasse, vähem saastavatesse sõidukitesse ja üldisemalt säästvamasse transporti. Samuti annavad eeskirjad liikmesriikidele uued vahendid ummikutega võitlemiseks – varieerides tasu erinevatel kellaaegadel on võimalik hoida ära raskeveokite liikumist tipptundidel. See on väga oluline edasiminek.”

Praegused eeskirjad

1999. aasta Eurovignette’i direktiiviga raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest on nähtud ette ELi raamistik teemaksude sissenõudmiseks rasketelt kaubaveokitelt. Direktiiviga on liikmesriikidel lubatud nõuda üle 3,5 tonni kaaluvatelt veoautodelt kasutusmakse (ajapõhised maksud, nt päeva, nädala või aasta kohta) või teemakse (vahemaapõhised maksud, nt kilomeetri kohta), tingimusel et see ei too kaasa diskrimineerimist ning maksud on kehtestatud tasemel, mis ei ületa selliste kulude katmist, mis on rangelt vajalikud maanteede infrastruktuuri hooldamiseks ja asendamiseks. Samas ei ole liikmesriikidel nende maksude nõudmise kohustust.

1999. aasta Eurovignette’i direktiiviga on keelatud katta muid kulusid. Näiteks võib tuua sellised väliskulud nagu õhusaaste ja müraga seotud kulud, mida kannavad praegu kogu ühiskond ja maksumaksjad. Seetõttu tuleb direktiivi muuta.

Uued ettepanekud

Täna Euroopa Parlamendis heakskiidetud uute eeskirjadega:

  • antakse liikmesriikidele võimalus maksustada raskeveokeid mitte üksnes infrastruktuurikulude, vaid ka liikluse põhjustatud õhu- ja mürasaastega seotud kulude katmiseks;

  • antakse liikmesriikidele võimalus küsida kõrgemaid makse tipptundidel ja madalamaid tippkoormusevälisel ajal, et liiklust paremini hallata ja vähendada ummikuid. Saavutatud kompromiss võimaldab ülekoormatud piirkondades küsida keskmisest tasust kuni 175% kõrgemaid makse; kusjuures kõrgeimaid makse võib koguda maksimaalselt viiel tipptunnil päevas ning ülejäänud ajal kohaldatakse samal teelõigul madalamaid tasusid.

Tegelikkuses moodustaks väliskulude eest nõutav tasu 3–4 senti kilomeetri pealt, sõltuvalt sõiduki EURO-heitgaasiklassist, maanteede asukohast ja ummikute tasemest. Tasu tuleb hakata koguma elektrooniliste süsteemide abil, mis peaksid olema ELi tasandil täielikult koostalitlusvõimelised 2012. aastaks. Kviitung, kuhu on selgelt märgitud väliskulude tasu, väljastatakse vedajatele, et need saaksid kulud oma klientidele edastada;

  • laiendatakse Eurovignette’i direktiivi kohaldamisala, nii et see ei hõlmaks üksnes üleeuroopalist transpordivõrku (TEN-T) nagu praegu, vaid ka kõiki kiirteesid üle Euroopa;

  • eraldatakse teemaksudest saadud tulud sihtotstarbeliselt transpordi säästlikumaks muutmiseks. Uute eeskirjadega antakse tugev stiimul eraldada uusi maksutulusid selliste direktiivis määratletud transpordiprojektide rahastamiseks nagu alternatiivne infrastruktuur, uuenduslikud ja keskkonnahoidlikud transpordisüsteemid või turvalised parkimisplatsid. Selle sätte kohaldamisel võivad liikmesriigid ühtlasi otsustada eraldada nii infrastruktuuri- kui ka väliskulude eest makstud tasudest saadud kogutulust 15% sihtotstarbeliselt üleeuroopalise transpordivõrgu projektidele. Eeskirjad hõlmavad ka läbipaistvat aruandluskohustust, mille järgi peavad liikmesriigid korrapäraselt aru andma, kuidas kasutatakse teemaksudest saadud kogutulu. Mägipiirkondade suhtes nähakse ette erisätted, millega heitgaasikategooriatesse EURO 0, EURO I ja EURO II kuuluvate sõidukite puhul lubatakse hakata kohaldama kehtivat hinnalisandit ja uut väliskulude tasu samaaegselt ning heitgaasikategooriasse EURO III kuuluvate sõidukite puhul alates 2015. aastast. Lisatulud tuleb kasutada TEN-T prioriteetsete projektide rahastamiseks samas TENi koridoris (kohustuslikud „miniassigneeringud”). Eeskirjad sisaldavad läbivaatamisklauslit, et kontrollida pidevalt „saastaja maksab” põhimõtte järgimist ja väliskulude arvessevõtmist. See võimaldab komisjonil esitada aruandeid väliskulude täiendava arvessevõtmise kohta, sealhulgas muude transpordiliikide ja muude sõidukite puhul ning tagada ühtlustatuma lähenemisviisi. Kõnealused aruanded tuleb esitada vastavalt 12 ja 48 kuud pärast direktiivi jõustumist. Komisjon võib vajaduse korral esitada nimetatud aruannete põhjal uue seadusandliku ettepaneku.

Järgmised sammud

Nõukogu annab enne suve kompromisslahendusele ametliku heakskiidu. Seejärel peavad liikmesriigid hiljemalt kahe aasta jooksul õigusakti üle võtma, enne kui seda hakatakse kohaldama.

Üksikasjalikuma taustteabe saamiseks Eurovignette’i direktiivi ning väliskulude arvessevõtmise kohta vt ka MEMO/11/378 ja MEMO/08/492

Täispakett on esitatud aadressil

http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar