Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eυρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Οδικά τέλη: Τα βαριά φορτηγά θα πληρώνουν για τη ρύπανση του αέρα και την ηχορύπανση

Βρυξέλλες, 7η Ιουνίου 2011 – Ο επίτροπος της ΕΕ κ. Siim Kallas, αρμόδιος για τις μεταφορές, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποιίο ενέκρινε τις προτάσεις για νέους ενωσιακούς κανόνες , βάσει των οποίων τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιβάλουν τέλη σε βαριά φορτηγά όχι μόνο για το κόστος της υποδομής - όπως ισχύει σήμερα – αλλά και για την επιβολή πρόσθετου τέλους για την κάλυψη του κόστους της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης. Η επανεξέταση της ισχύουσας οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας («ευρωβινιέτα») θα επιτρέψει επίσης στα κράτη μέλη να διαχειριστούν καλύτερα τα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, παρέχοντας τη δυνατότητα διαφοροποίησης του τέλους για τα βαριά φορτηγά (έως και 175%) ανάλογα με την ώρα. Είναι σημαντικό ότι στο ψήφισμα προβλέπεται επίσης η διάθεση πόρων, ώστε τα νέα έσοδα από τα οδικά τέλη να μπορούν να δεσμεύονται για επενδύσεις βελτίωσης έργων μεταφορικής υποδομής (TEN-T).

Ο κ.Siim Kallas, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε: «Αυτή η ψηφοφορία επισφραγίζει μια συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες ενωσιακής κλίμακας, ώστε τα βαριά φορτηγά να καταβάλουν στο ακέραιο το κόστος της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης που προξενούν. Οι νέοι αυτοί ενωσιακοί κανόνες θα στείλουν στις μεταφορικές εταιρείες το σωστό μήνυμα ως προς το κόστος, ώστε στη συνέχεια οι εν λόγω φορείς να επενδύσουν περισσότερο σε αποδοτική εφοδιαστική, σε λιγότερο ρυπογόνα οχήματα και εν γένει σε αειφορικές μεταφορές. Επίσης, βοηθούν τα κράτη μέλη στην καταπολέμησης της οδικής συμφόρησης, χάρη στη δυνατότητα διαφοροποίησης των τελών ανάλογα με την ώρα, ώστε να μειωθεί η οδική παρουσία βαριών φορτηγών σε περιόδους αιχμής. Πρόκειται για πολύ σημαντικό βήμα προόδου.»

Οι ισχύοντες κανόνες

Με την οδηγία «ευρωβινιέτα», του1999, περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, καθορίζεται ενωσιακό πλαίσιο για την επιβολή οδικών τελών για βαριά φορτηγά οχήματα. Η οδηγία εξουσιοδοτεί, αλλά δεν υποχρεώνει, τα κράτη μέλη να επιβάλλουν «τέλη χρέωσης» (χρονοεξαρτώμενα τέλη, π.χ. ανά ημέρα, ανά εβδομάδα, ανά έτος), ή διόδια (χρέωση με βάση την απόσταση, π.χ. ανά χιλιόμετρο) σε φορτηγά άνω των 3,5 τόνων - μικρά φορτηγά - υπό την προϋπόθεση ότι το μέτρο δεν εισάγει διακρίσεις και ότι τα τέλη καθορίζονται σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει την κάλυψη των απολύτως απαραίτητων δαπανών για διατήρηση και αντικατάσταση της οδικής υποδομής.

Η οδηγία «ευρωβινιέτα» του1999 απαγορεύει την κάλυψη άλλων δαπανών, π.χ. του αποκαλούμενου εξωτερικού κόστους, όπως του κόστους για τη ρύπανση του αέρα και την ηχορύπανση, με το οποίο σήμερα επιβαρύνεται το σύνολο της κοινωνίας και οι φορολογούμενοι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον επιβάλλεται αναθεώρηση της οδηγίας.

Οι νέες προτάσεις

Με τους νέους κανόνες που εγκρίθηκαν σήμερα από το Κοινοβούλιο:

  • Θα δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να επιβάλλουν τέλη σε βαριά φορτηγά για την κάλυψη του κόστους της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης από εκπομπές που προκαλούνται από την οδική κυκλοφορία και όχι απλώς τέλη για την κάλυψη του κόστους της υποδομής.

  • Θα δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να επιβάλλουν υψηλότερα τέλη κατά τη διάρκεια των ωρών κυκλοφοριακής αιχμής και χαμηλότερα εκτός των ωρών αιχμής, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και να μειώνεται η οδική συμφόρηση. Με το συμβιβασμό που επετεύχθη είναι δυνατή η επιβολή υψηλότερων τελών σε περιοχές όπου δημιουργείται συμφόρηση - έως και 175% πάνω από το μέσο τιμολόγιο - με δυνατότητα είσπραξης των ανώτατων τελών κατά τη διάρκεια το πολύ πέντε ωρών αιχμής ανά ημέρα, ενώ τα χαμηλότερα τιμολόγια θα ισχύουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας στο ίδιο τμήμα της οδού.

Στην πράξη, τα τέλη εξωτερικού κόστους θα αντιστοιχούσαν σε 3-4 ευρωλεπτά/χιλ., ανάλογα με την κατηγορία Euro του οχήματος, τη γεωγραφική θέση του δρόμου και το επίπεδο κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τα τέλη θα εισπράττονται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων, τα οποία προβλέπεται ότι εντός του 2012 θα έχουν καταστεί πλήρως διαλειτουργικά σε επίπεδο ΕΕ, ενώ στους μεταφορείς θα δίδεται απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται το ποσό του τέλους εξωτερικού κόστους, ώστε να μπορούν να μετακυλίσουν το εν λόγω κόστος στους πελάτες τους.

  • Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την ευρωβινιέτα, ώστε να μην καλύπτεται μόνο το δίκτυο TEN-T (διευρωπαϊκό δίκτυο), όπως ισχύει σήμερα, αλλά και το σύνολο των αυτοκινητοδρόμων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

  • Παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης πόρων για βελτίωση της μεταφορικής υποδομής. Οι νέοι κανόνες θα αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο για δέσμευση νέων εσόδων προερχόμενων από την επιβολή χρέωσης, με σκοπό τη χρηματοδότηση ορισμένων τύπων μεταφορικών έργων που ορίζονται στην οδηγία, όπως είναι η εναλλακτική υποδομή, τα καινοτόμα συστήματα καθαρών μεταφορών ή οι περιοχές ασφαλούς στάθμευσης. Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν τη διάθεση ποσού ύψους 15% των συνολικών εσόδων που θα εισπραχθούν (τόσο από τέλη υποδομής όσο και από τέλη εξωτερικού κόστους) για έργα στο διευρωπαϊκό δίκτυο. Επίσης, προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής έκθεσης.

  • Έχει γίνει ειδική πρόβλεψη για τις ορεινές περιοχές, όπου θα επιτραπεί ταυτόχρονη εφαρμογή του υφιστάμενου ορίου και των νέων τελών εξωτερικού κόστους για οχήματα κατηγορίας Euro 0, I και II, καθώς και, από το 2015, για οχήματα κατηγορίας Euro III. Τα επιπλέον έσοδα θα πρέπει να δαπανηθούν για τη χρηματοδότηση έργων προτεραιότητας TEN-T στον ίδιο διάδρομο TEN (υποχρεωτική επιμέρους διάθεση).

  • Προβλέπεται «ρήτρα "ραντεβού», ώστε η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και η εσωτερική λογιστική καταχώριση του εξωτερικού κόστους να τελούν υπό μόνιμη αναθεώρηση. Βάσει αυτής η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα κατάρτισης εκθέσεων σχετικά με την περαιτέρω εσωτερική λογιστική καταχώριση του εξωτερικού κόστους – και σε άλλους τρόπους μεταφοράς - για άλλα οχήματα, καθώς και εξασφάλισης περισσότερο εναρμονισμένης προσέγγισης. Οι εκθέσεις πρέπει να υποβληθούν 12 και 48 μήνες αντίστοιχα έπειτα από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας. Η Επιτροπή μπορεί, εφόσον απαιτηθεί, να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση με βάση τις εν λόγω εκθέσεις.

Επόμενα βήματα

Πριν από το καλοκαίρι το Συμβούλιο θα εγκρίνει και τυπικά τη συμφωνία συμβιβασμού. Στη συνέχεια τα κράτη μέλη θα διαθέτουν χρονικό περιθώριο δύο ετών για την ενσωμάτωσή της στην εσωτερική τους νομοθεσία, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Για λεπτομερέστερο ιστορικό της οδηγίας για την ευρωβινιιέτα και για την εσωτερική λογιστική καταχώριση του εξωτερικού κόστους βλ, MEMO/11/378 και MEMO/08/492

Ολόκληρος ο φάκελος διατίθεται στην ηλε-διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar