Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Vejafgifter: Tunge lastbiler skal betale for luft- og støjforurening

Strasbourg, den 8. juni 2011 - Siim Kallas, Kommissionens transportkommissær, udtrykte sin tilfredshed med dagens afstemning i Europa-Parlamentet, der gav sin endelige godkendelse af forslaget om nye EU-regler, hvorefter medlemsstaterne kan opkræve afgifter for tunge lastbiler ikke blot for omkostninger til infrastrukturer, som det nu er tilfældet, men også afgifter, der skal dække omkostningerne ved luft- og støjforurening. Med revisionen af "eurovignette"-direktivet vil medlemsstaterne også kunne gennemføre en bedre forvaltning af færdselstæthedsproblemer, idet afgiften vil kunne varieres for tunge lastbiler (med op til 175 %) på forskellige tidspunkter af dagen. Det vigtigste er dog, at afstemningen også giver mulighed for at "øremærke" provenuet, så de nye afgifter anvendes til investeringer, som forbedrer transportinfrastrukturprojekter (TEN-T).

Siim Kallas, Kommissionens næstformand med ansvar for transport, sagde: "Med denne afstemning indføres der nye EU-regler, så tunge lastbiler kan betale de fulde omkostninger ved den støj- og luftforurening, som de forvolder. De nye EU-regler vil sende de rigtige prissignaler til de erhvervsdrivende, så de vil investere mere i effektiv logistik, mindre forurenende køretøjer og generelt mere bæredygtig transport. De vil også give medlemsstaterne nye værktøjer til at bekæmpe trængsel på vejene med mulighed for at variere afgifterne på forskellige tidspunkter af dagen for at få lastbilerne væk fra vejene i myldretiden. Det er et meget stort fremskridt."

De nuværende regler

Eurovignette-direktivet fra 1999 om vejafgifter for tunge lastbilers brug af infrastrukturer rummer EU-reglerne for opkrævning af vejafgifter for tunge lastbiler. Direktivet bemyndiger, men forpligter ikke, medlemsstaterne til at opkræve brugerafgifter (tidsbaserede afgifter, dvs. pr. dag, pr. uge eller pr. år) eller bompenge (distancebaserede afgifter f.eks. pr. km) for lastbiler på over 3,5 tons (små lastbiler), såfremt opkrævningen ikke medfører forskelsbehandling, og afgifterne fastsættes på et niveau, der ikke overstiger den inddækning af omkostningerne, som er strengt nødvendig for at vedligeholde og udskifte vejinfrastrukturerne.

Eurovignette-direktivet fra 1999 forbyder inddækning af andre omkostninger, dvs. de såkaldte eksterne omkostninger såsom luftforurenings- og støjomkostninger, der for tiden bæres af samfundet som helhed og skatteborgerne. Det er grunden til, at det er nødvendigt at revidere direktivet.

De nye forslag

De nye regler, som Parlamentet vedtog i dag, vil medføre følgende:

  • Medlemsstaterne vil kunne opkræve afgifter for tunge lastbiler for at dække omkostningerne ved luft- og støjforurening fra trafikemissioner og ikke kun afgifter for at dække infrastrukturomkostningerne.

  • Medlemsstaterne vil kunne opkræve højere afgifter i myldretidsperioder og lavere afgifter uden for myldretiden og dermed opnå en bedre trafikforvaltning og reducere trængsel. Det aftalte kompromis giver mulighed for højere afgifter i stærkt trafikerede områder på op til 175 % over det gennemsnitlige afgiftsbeløb, idet de højeste afgiftsbeløb vil kunne opkræves i højst fem myldretidstimer om dagen, og lavere afgifter skal anvendes i resten af tiden på den samme vejstrækning.

I praksis vil afgifterne for eksterne omkostninger svare til 3-4 eurocent/km afhængigt af køretøjets euroklasse, vejenes beliggenhed og trængselsniveauet. Afgifterne skal opkræves gennem elektroniske systemer, der forventes at blive fuldt interoperable på EU-plan i 2012, og en kvittering, der klart angiver afgiftsbeløbet for de eksterne omkostninger, vil blive udstedt til transportørerne, som så kan vælte omkostningerne over på deres kunder.

  • Anvendelsesområdet for eurovignette-direktivet udvides, så det omfatter ikke kun TEN-T-netværket (det transeuropæiske transportnetværk), som det for tiden er tilfældet, men alle motorveje i hele EU.

  • Indtægter fra bompenge øremærkes til forbedring af transportbæredygtighed. De nye regler vil udgøre et stærkt incitament til at anvende provenuet fra de nye afgifter til at finansiere visse typer transportprojekter, der er defineret i direktivet, såsom alternative infrastrukturer, innovative rene transportsystemer eller sikre parkeringsområder. I den forbindelse vil medlemsstaterne kunne beslutte at øremærke 15 % af de samlede opkrævede afgifter (fra både infrastrukturafgifter og afgifter for eksterne omkostninger) til projekter i det transeuropæiske netværk. Der er også en klar rapporteringsforpligtelse, da medlemsstaterne med regelmæssige mellemrum skal rapportere om, hvordan de anvender de samlede indtægter fra bompenge.

  • Der gælder særlige regler for bjergområder, som samtidig vil kunne anvende den nuværende forhøjelse og de nye afgifter for eksterne omkostninger for køretøjer i euroklasse 0, I og II og for køretøjer i euroklasse III fra 2015. Merindtægterne skal anvendes til finansiering af prioriterede TEN-T-projekter beliggende i den samme TEN-korridor (obligatorisk "mini-øremærkning").

  • Der er fastsat en "rendezvous-klausul", som sikrer, at der løbende holdes øje med overholdelsen af princippet "forureneren betaler" og internaliseringen af de eksterne omkostninger. Kommissionen vil derved kunne udarbejde rapporter om den yderligere internalisering af de eksterne omkostninger, herunder for andre transportformer, for andre køretøjer og for at sikre en mere harmoniseret tilgang. Rapporterne skal fremlægges henholdsvis 12 og 48 måneder efter direktivets ikrafttrædelse. Kommissionen kan om nødvendigt fremsætte nye forslag til bestemmelser på grundlag af disse rapporter.

Næste skridt

Rådet vil give sin formelle godkendelse af kompromisaftalen før sommeren. Derefter har medlemsstaterne to år til at vedtage nationale bestemmelser, inden direktivet finder anvendelse.

For flere baggrundsoplysninger om eurovignette-direktivet og internaliseringen af eksterne omkostninger henvises der til MEMO/11/378 og MEMO/08/492.

Den samlede lovpakke kan findes på adressen:

http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm

Kontakter :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar