Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission - Press release

Poplatky za užívání silnic: těžké nákladní automobily budou platit za znečištění ovzduší a hluk

Strasbourg, 08 June 2011 - Evropský komisař pro dopravu Siim Kallas přivítal dnešní hlasování Evropského parlamentu, který definitivně schválil návrhy nových předpisů EU umožňující členským státům, aby těžkým nákladním automobilům účtovaly nejen náklady na infrastrukturu, jak je tomu v současnosti, ale aby rovněž zavedly další poplatek za znečištění ovzduší a za hluk. Díky revizi aktuální „směrnice o eurovinětě“ budou členské státy také schopny lépe řešit problémy přetížení dopravou. Nová flexibilní opatření jim dovolí stanovit pro těžká nákladní vozidla poplatky v různé výši (až do 175 %) v různou denní dobu. Důležité je, že návrh obsahuje rovněž možnost vyčlenit specifické finanční prostředky, takže se nové příjmy z poplatků přidělí na investice do zlepšení dopravní infrastruktury (projekty TEN-T).

Siim Kallas, místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu, prohlásil: „Toto hlasování schválilo nové předpisy platné v celé EU, na jejichž základě budou těžká nákladní vozidla hradit plné náklady ze znečištění ovzduší a hlukem, jehož jsou původcem. Tyto nové předpisy poskytnou provozovatelům správné cenové signály, které je přimějí více investovat do efektivnější logistiky, méně znečišťujících vozidel a udržitelnější dopravy obecně. Dávají také členským státům nové nástroje pro boj s dopravním přetížením tím, že budou moci uplatňovat v různé denní doby různou výši poplatků, aby těžká nákladní vozidla nezatěžovala silnice v době dopravních špiček. Jedná se o velmi významný krok vpřed.“

Současná pravidla

„Směrnice o eurovinětách“ z roku 1999 o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly stanoví rámec EU pro zpoplatňování silnic v případě těžkých nákladních vozidel. Směrnice členským státům umožňuje (aniž by jim ukládala povinnost) stanovit poplatky za užívání (na základě časového úseku – např. denní, týdenní, roční) nebo mýtné (poplatky na základě ujeté vzdálenosti – např. za kilometr) v případě nákladních vozidel nad 3,5 tuny (malých nákladních vozidel) pod podmínkou, že to nebude mít za následek diskriminaci a že budou poplatky stanoveny na úrovni nepřekračující návratnost nákladů, jež jsou striktně nezbytné k údržbě a obnově silniční infrastruktury.

„Směrnice o eurovinětách“ z roku 1999 zakazuje návratnost jiných nákladů, například takzvaných externích nákladů, jako jsou náklady způsobené znečištěním ovzduší a hlukem, které v současnosti nese celá společnost a daňoví poplatníci. Proto je nutná její revize.

Nové návrhy

Nové předpisy, které dnes schválil Parlament, přinesou tyto změny:

Členské státy získají možnost stanovit těžkým nákladním automobilům poplatky pokrývající náklady na znečištění ovzduší a hluk vznikající z dopravních emisí, nikoli pouze poplatky pokrývající náklady na infrastrukturu.

- V zájmu lepšího řízení dopravy a menšího přetížení dopravou budou členské státy moci stanovit vyšší sazby v době dopravních špiček a nižší sazby mimo tuto dobu. Dohodnutý kompromis umožňuje v přetížených oblastech stanovit vyšší sazby až do 175 % nad úrovní průměrného tarifu, přičemž nejvyšší sazby budou vybírány v době dopravní špičky trvající maximálně pět hodin za den a po zbylou dobu dne se na stejném úseku komunikace uplatní nižší sazby.

V praxi by poplatky za externí náklady představovaly 3–4 centy za kilometr v závislosti na Euro třídě vozidla, poloze komunikace a míře přetížení. Poplatky budou muset být vybírány prostřednictvím elektronických systémů, jež mají být na úrovni EU do roku 2012 plně interoperabilní. Dopravci obdrží účtenku jasně uvádějící výši poplatku za externí náklady, aby mohli tento náklad přenést na své klienty.

  • Rozšiřuje se oblast působnosti směrnice o eurovinětách. Zahrnuta nebude pouze síť TEN-T (transevropská dopravní síť), jak je tomu nyní, nýbrž také všechny dálnice v Evropě.

  • V zájmu lepší udržitelnosti dopravy se vyčlení příjmy z mýtného. Nové předpisy přinesou silnou pobídku k přidělení nových příjmů z poplatků pro financování určitých druhů dopravních projektů definovaných ve směrnici – například alternativní infrastruktury, inovativních čistých dopravních systémů nebo bezpečných parkovacích zón. V rámci uplatňování tohoto ustanovení se členské státy mohou také rozhodnout vyčlenit 15 % celkových inkasovaných příjmů (z poplatků za infrastrukturu i za externí náklady) na projekty transevropské sítě. Návrh obsahuje rovněž povinnost transparentního zpětného vykazování: členské státy budou muset pravidelně podávat zprávy o tom, jak jsou celkové příjmy z mýtného využívány.

  • Zvláštní ustanovení je věnováno horským oblastem, v nichž bude možné uplatnit současně stávající přirážku a nové poplatky za externí náklady pro vozidla kategorie Euro 0, I a II a pro vozidla kategorie Euro III od roku 2015. Tyto dodatečné příjmy budou muset být použity na financování prioritních projektů TENT-T, které se nacházejí na stejném koridoru TEN.

  • Začleněna je „prověrková doložka“ umožňující kontinuální přezkum zásady „znečišťovatel platí“ a internalizace externích nákladů. Dovoluje Komisi vydávat zprávy o další internalizaci externích nákladů, a to včetně jiných druhů dopravy a ostatních vozidel a pro zajištění harmonizovanějšího přístupu. Termín pro vydání zpráv je 12 a 48 měsíců po vstupu směrnice v platnost. Pokud to bude nutné, může Komise na základě těchto zpráv předložit nový legislativní návrh.

Další postup

Rada toto kompromisní řešení formálně schválí před začátkem léta. Poté budou mít členské státy maximálně dva roky na provedení právních předpisů, než vstoupí v účinnost.

Pro podrobnosti o směrnici o eurovinětě a internalizaci externích nákladů viz také: MEMO/11/378 a MEMO/08/492

Kompletní balík informací je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar