Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за пресата

Пътни такси: тежкотоварните автомобили ще плащат за замърсяването на въздуха и шума

Брюксел, 7 юни 2011 г. — Европейският комисар по транспорта Сийм Калас приветства днешното гласуване на Европейския парламент, с което окончателно бяха одобрени предложенията за нови правила на ЕС. С тях на държавите-членки се позволява освен досегашната такса за инфраструктурни разходи да налагат на тежкотоварните автомобили и допълнителна такса за покриване на разходите, породени от замърсяването на въздуха и шума. Благодарение на преразгледаната действаща Директива за евровинетката държавите-членки ще могат да се справят по-добре със задръстванията, тъй като ще разполагат с нова възможност да променят таксата за тежкотоварните автомобили (до 175 %) в зависимост от часа на денонощието. Друга важна последица от гласуването е, че се предвижда целево заделяне на средства, така че приходите от новите такси да бъдат използвани за инвестиции в проекти за подобряване на транспортната инфраструктура (TEN-T).

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас заяви: „С това гласуване се фиксират новите правила на ЕС, по силата на които тежкотоварните автомобили ще заплащат пълната цена за причинените от тях замърсяване на въздуха и шумово замърсяване. Тези нови правила на ЕС ще дадат правилните ценови сигнали на операторите да инвестират повече в ефикасна логистика, по-малко замърсяващи автомобили и по-устойчив транспорт като цяло. Благодарение на тях държавите-членки ще разполагат с нови инструменти за борба със задръстванията с възможност да променят таксите в зависимост от часа на денонощието, като по този начин ще могат да отстраняват от пътя тежкотоварните автомобили в най-натоварените часове. Това е много важна крачка напред.“

Действащите правила

С Директивата за евровинетката от 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури се определя рамката на ЕС за налагане на пътни такси за превоза на тежки товари. Директивата позволява на държавите-членки, без да ги задължава, да налагат такси за ползване на инфраструктурата (на времева основа, например на ден, седмица, година) или такси за изминат участък от пътя (на база на изминато разстояние, например на километър) върху тежкотоварните автомобили над 3,5 тона (малки камиони), при условие че това не води до дискриминация и че таксите са определени на ниво, което не надхвърля възстановяването на неизбежните разходи за поддръжка и замяна на пътната инфраструктура.

С Директивата за евровинетката от 1999 г. се забранява възстановяването на други разходи, например така наречените външни разходи, като разходите, породени от замърсяването на въздуха и шума, които към момента се поемат от обществото и данъкоплатците. Това е причината, поради която се налага преразглеждане.

Новите предложения

Одобрените днес от Парламента нови правила:

  • дават на държавите-членки възможност да таксуват тежкотоварните камиони, за да покрият освен инфраструктурните разходи и разходите, породени от замърсяването на въздуха и шума от транспортните емисии.

  • дават на държавите-членки възможност да налагат по-високи такси в най-натоварените часове и по-ниски през ненатоварените с цел по-добро управление на движението и намаляване на задръстването. Постигнатият компромис позволява по-високи такси в най-натоварените зони, достигащи до 175 % над средната стойност, с максимални тарифи, събирани по време на максимум пет последователни най-натоварени часа дневно и по-ниски тарифи, прилагани през останалото време за същия пътен участък.

На практика таксите за външни разходи ще бъдат 3—4 цента/km в зависимост от класа Euro на автомобила, местоположението на пътищата и нивото на задръстване. Таксата ще трябва да бъде събирана чрез електронни системи, предвидени да бъдат напълно съвместими на ниво ЕС до 2012 г., и на превозвачите ще се издава квитанция, на която ще бъде указан ясно размерът на таксата за външни разходи, така че те да могат да прехвърлят този разход на своите клиенти.

  • разширяват приложното поле на Директивата за евровинетката така, че освен Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) да бъдат обхванати и всички европейски автомагистрали.

  • предвиждат целево заделяне на приходи от такси за подобряване на транспортната устойчивост. Новите правила ще предоставят силен стимул за заделянето на нови приходи от такси, за да се финансират някои видове транспортни проекти, определени в Директивата, като например алтернативна инфраструктура, новаторски системи за чист транспорт или безопасни зони за паркиране. С цел да приложат тази разпоредба държавите-членки могат също да решат да заделят 15 % от събраните общи приходи (от инфраструктурни такси и от такси за външни разходи) за проекти на Трансевропейската транспортна мрежа. Това е свързано и със задължение за прозрачно отчитане, като държавите-членки ще трябва редовно да докладват за начина на използване на общите приходи от таксите.

  • Специална разпоредба е предвидена за планинските области, за които ще бъде позволено едновременното прилагане на съществуващите такси и новата такса за външни разходи за автомобили Euro 0, I и II и за автомобили Euro III от 2015 г. Допълнителните приходи ще трябва да се използват за финансиране на приоритетни проекти на TEN-T, насочени към същия коридор от Трансевропейската транспортна мрежа (задължително „минимално целево заделяне“).

  • Предвидена е и клауза за преразглеждане, за да могат непрекъснато да се вземат под внимание въпросът за „замърсителят плаща“ и интернализацията на външните разходи. Тя позволява на Комисията да изготвя доклади за по-нататъшната интернализация на външните разходи, включително при други видове транспорт и за други автомобили, и да осигури по-хармонизиран подход. Докладите се представят съответно 12 и 48 месеца след влизането в сила на директивата. Комисията може при необходимост да изготви ново законодателно предложение въз основа на тези доклади.

Следващи стъпки

Съветът ще одобри официално компромисното решение преди лятото. След това държавите-членки ще разполагат с максимум две години, за да транспонират законодателството преди то да започне да се прилага.

За по-подробна информация относно Директивата за евровинетката и интернализацията на външните разходи вж. също MEMO/11/378 и MEMO/08/492

Пълният пакет е на разположение на адрес:

http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar