Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Kommissionen slår ner på korruptionen: större engagemang för bättre resultat

Bryssel den 6 juni 2011 – I dag föreslår kommissionen en rad åtgärder för att ta itu med de allvarliga skador som korruptionen förorsakar det europeiska samhället – ekonomiskt, socialt och politiskt. Fyra av fem EU-medborgare anser att korruption är ett stort problem i deras land. Korruptionen beräknas kosta EU:s ekonomi 120 miljarder euro per år1. Det är en procent av den sammanlagda bruttonationalinkomsten inom EU och motsvarar nästan hela EU:s årsbudget. Det behövs därför ett kraftfullt politiskt engagemang för att ingripa mot dessa brott. Idag vidtar kommissionen åtgärder, genom en ny metod för att genom en EU-rapport om insatserna mot korruption övervaka och bedöma medlemsstaternas insatser och stimulera den politiska viljan. Rapporten ska hjälpa medlemsstaterna att genomföra lagstiftningen, fullgöra sina internationella åtaganden och öka samstämmigheten i insatserna och åtgärderna mot korruptionen.

”Vi måste prioritera insatserna mot korruption. Trots att det finns relativt avancerade rättsliga ramar både internationellt och inom EU så tillämpas bestämmelserna olika i medlemsstaterna. Det är tydligt att politiker och beslutsfattare inte är motiverade att ingripa mot denna typ av brott. En regelbunden rapport om insatserna mot korruption kan stimulera den politiska viljan genom att tydligt beskriva insatser och resultat och samtidigt beskriva svagheter och tillkortakommanden i EU:s tjugosju medlemsstater. Vi bör även lägga större vikt vid korruptionsfrågorna inom alla EU:s politikområden. Insatserna mot korruption är en ständigt pågående kamp och dagens åtgärder är bara en del av de omfattande insatser som krävs för att ta itu med det samhällsproblem som korruptionen utgör. Jag tar detta problem på allra största allvar. Därför kommer jag under de kommande åren att lägga fram andra förslag i dessa frågor, till exempel om nya regler för att frysa vinning av brott, en plan för bättre insamling av brottsstatistik och en strategi för bättre ekobrottsutredningar i medlemsstaterna”, säger Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor.

Korruptionen tar sig olika uttryck och varierar i omfattning men skadar alla medlemsstater och EU som helhet eftersom den minskar investeringarna, hindrar den inre marknadens funktion och urholkar de offentliga finanserna. Oavsett om det rör sig om politisk korruption, korruption med anknytning till organiserad brottslighet, korruption mellan enskilda eller så kallad småskalig korruption är maktmissbruk för privat vinning inte godtagbart och får allvarliga konsekvenser. Centralt i dagens förslag är det nya systemet för att bedöma insatserna mot korruption inom EU:s territorium. Tanken är att EU:s rapport om insatserna mot korruption ska beskriva utvecklingstendenser och svagheter som bör åtgärdas, men också stimulera till ömsesidigt kunskapsutbyte och spridning av goda metoder. Kommissionen ska utarbeta rapporten vartannat år med början 2013 med hjälp av material från olika källor, t.ex. befintliga tillsynssystem (inom Europarådet, OECD eller FN), oberoende experter, berörda parter och det civila samhället. Samtidigt bör EU förhandla om deltagande i Europarådets grupp av stater mot korruption (Greco) för att skapa synergi mellan de båda systemen.

För att komma åt korruptionen bör medlemsstaterna genomföra de bestämmelser mot korruption som redan antagits inom EU, Europa och internationellt. EU bör också lägga större vikt vid korruptionsfrågorna på alla EU:s politikområden, både i interna och externa frågor. Därför kommer kommissionen att följa upp dagens förslag genom att senare under året föreslå en modernisering av EU:s regler om förverkande av vinning av brott, en strategi för att förbättra ekobrottsutredningarna i medlemsstaterna 2012 samt en handlingsplan för bättre brottsstatistik. Tillsammans med sådana EU-organ som Europol, Eurojust, Europeiska polisakademin och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning kommer kommissionen att utöka det rättsliga och polisiära samarbetet och förbättra utbildningen av personal vid rättstillämpande myndigheter. Kommissionen vill modernisera EU:s bestämmelser om offentlig upphandling, om redovisningsnormer och om lagstadgad revision för EU-bolag. Kommissionen kommer i år också att anta en strategi mot bedrägerier som skadar EU:s ekonomiska intressen. Samtidigt vill kommissionen fokusera mer på insatserna mot korruption i samband med EU:s utvidgningsprocess och i samförstånd med den höga representanten även i grannskapspolitiken. I samarbets- och utvecklingspolitiken ska villkor användas i större utsträckning.

Bakgrund

Det paket om insatser mot korruption som antas idag består av:

  • Ett meddelande om insatserna mot korruption på EU:s territorium som beskriver målen för EU:s rapport om insatserna mot korruption och de praktiska aspekterna. I meddelandet förklaras också att EU bör lägga större vikt vid korruption inom alla relevanta interna och externa politikområden.

  • Ett beslut av kommissionen om att införa en EU-rapport om insatserna mot korruption.

  • En rapport om genomförandet av rådets rambeslut 2003/568/RIF om kampen mot korruption inom den privata sektorn.

  • En rapport om formerna för EU:s deltagande i Europarådets grupp av stater mot korruption (Greco).

Kommande åtgärder

De åtgärder som antagits i dag ingår i en bredare agenda för att skydda Europas lagliga ekonomi, såsom beskrevs i EU:s strategi för inre säkerhet i praktiken som kommissionen lade fram i november 2010 (IP/10/1535). I höst kommer kommissionen också att föreslå en reviderad EU-rättslig ram om förverkande och återkrav av vinning av brott och en handlingsplan för att förbättra insamlingen av brottsstatistik.

Mer information

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.

Kontaktpersoner :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Denna siffra bygger på uppskattningar från specialiserade institutioner och organ, exempelvis internationella handelskammaren, Transparency International, FN:s Global Compact, Världsekonomiskt forum och Clean Business is Good Business, 2009, som bedömer att korruptionen motsvarar fem procent av BNI globalt.


Side Bar