Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija v boju proti korupciji: močnejša zaveza za boljše rezultate

Bruselj, 6. junija 2011 – Komisija je danes predlagala vrsto ukrepov za odločnejšo obravnavo resne gospodarske, socialne in politične škode, ki jo korupcija povzroča evropskim družbam. Štirje od petih državljanov EU menijo, da je korupcija velik problem v njihovi državi članici. Ocenjuje se, da gospodarstvo EU zaradi korupcije vsako leto izgubi 120 milijard EUR1. To je 1 % BDP Evropske unije in skoraj toliko, kot znaša letni proračun EU. Jasno je torej, da je odločna politična zavezanost za boj proti tej vrsti kaznivih dejanj nujna. Komisija je danes naredila prvi korak v tej smeri s pripravo novega mehanizma, tako imenovanega poročila EU o boju proti korupciji, s katerim se bodo spremljala in ocenjevala prizadevanja držav članic v boju proti korupciji ter spodbujala večja politična angažiranost. Ta mehanizem bo državam članicam pomagal bolje izvrševati zakonodajo in v celoti izvajati njihove mednarodne zaveze, prav tako pa bo prispeval k večji skladnosti njihovih protikorupcijskih politik in ukrepov.

Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström je dejala: „Boj proti korupciji zahteva prednostno obravnavo. Čeprav na mednarodni in evropski ravni že obstajajo precej izpopolnjeni pravni okviri boja proti korupciji, je njihovo izvajanje v državah članicah zelo neenakomerno. Očitno je, da med politiki in nosilci odločanja ni dovolj odločnosti za boj proti tovrstnim kaznivim dejanjem. Naše poročilo o boju proti korupciji lahko ustvari politično voljo za ukrepanje, saj bo dajalo jasen pregled protikorupcijskih prizadevanj in dosežkov, hkrati pa bo opozarjalo na neuspehe in pomanjkljivosti v vseh 27 državah članicah EU. Istočasno moramo zagotoviti, da bo vprašanjem korupcije namenjena večja vloga v vseh ustreznih politikah EU. Za uspešen boj proti korupciji so potrebna nenehna prizadevanja in ukrepi, ki smo jih predstavili danes, so le del širšega odgovora na izzive, ki jih korupcija zastavlja našim družbam. Te izzive jemljem zelo resno, zato bom v naslednjih letih predlagala nove ukrepe na tem področju, kot so na primer nova pravila o odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja, načrt za boljše zbiranje statističnih podatkov o kaznivih dejanjih in strategijo za izboljšanje preiskav kriminalnih finančnih transakcij v državah članicah“.

Čeprav se korupcija pojavlja v različnih oblikah in obsegu, škoduje vsem državam članicam in EU kot celoti, saj znižuje stopnjo naložb, ovira pravično delovanje notranjega trga in zmanjšuje obseg javnih financ. Ne glede na to, ali gre za politično korupcijo, koruptivna dejanja, ki jih zagrešijo organizirane kriminalne združbe ali kdo drug z njihovo pomočjo, korupcijo v zasebnem sektorju ali tako imenovano majhno korupcijo, zloraba moči v zasebno korist ni sprejemljiva in ima lahko resne posledice. Današnja osrednja pobuda je uvedba novega mehanizma za ocenjevanje protikorupcijskih prizadevanj v EU. To poročilo EU o boju proti korupciji bo opredelilo trende in slabosti, ki jih je treba obravnavati, ter spodbujalo izmenjavo znanja in dobrih praks med državami članicami. Komisija ga bo pripravila vsaki dve leti, in sicer od leta 2013 dalje. Temeljilo bo na različnih virih informacij, vključno z že obstoječimi mehanizmi spremljanja (Svet Evrope, OECD in Združeni narodi), neodvisnimi strokovnjaki, zainteresiranimi stranmi in civilno družbo. Hkrati si bo EU prizadevala postati članica Skupine držav proti korupciji (GRECO), ki deluje znotraj Sveta Evrope, da bi ustvarila sinergije med obema mehanizmoma.

Za učinkovitejši boj proti korupciji bi morale države članice bolje izvajati protikorupcijske pravne instrumente, ki že obstajajo na evropski in mednarodni ravni. Evropska unija bi morala dati večji pomen boju proti korupciji tudi pri pripravi svojih politik, tako notranjih kot zunanjih. Komisija bo tako svoje delo v zvezi z današnjo pobudo nadaljevala še letos, in sicer s predlogom za posodobljena pravila EU v zvezi z odvzemom nezakonito pridobljenega premoženja, s strategijo za izboljšanje preiskav finančnega kriminala v državah članicah leta 2012 ter z akcijskim načrtom za izboljšanje statističnih podatkov o kaznivih dejanjih. Skupaj z agencijami EU, kot so Europol, Eurojust, CEPOL in OLAF, bo okrepila pravosodno in policijsko sodelovanje ter izboljšala usposabljanje uslužbencev organov pregona. Prizadevala si bo posodobiti pravila EU glede javnih naročil in računovodskih standardov ter obveznih revizij za podjetja v EU. Leta 2011 bo sprejela tudi strategijo za boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom EU. Hkrati pa se bo še bolj osredotočila na protikorupcijska vprašanja znotraj širitvenega procesa EU ter – skupaj z visoko predstavnico – znotraj naše sosedske politike. V politikah EU na področju sodelovanja in razvoja bo pogosteje uporabljeno pogojevanje.

Ozadje

Danes sprejeti protikorupcijski paket vsebuje:

  • Sporočilo o boju proti korupciji v EU, ki predstavlja cilje poročila EU o boju proti korupciji in praktične vidike njegovega delovanja. V sporočilu so poleg tega pojasnjeni načini za večje vključevanje vprašanja korupcije v notranje in zunanje politike EU,

  • Sklep Komisije o uvedbi mehanizma poročanja EU o boju proti korupciji,

  • Poročilo o izvajanju Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ o boju proti korupciji v zasebnem sektorju,

  • Poročilo o načinih sodelovanja Evropske unije v Skupini držav proti korupciji (GRECO) pri Svetu Evrope.

Naslednji koraki

Danes sprejeti ukrepi so del širšega načrta za zaščito evropskega zakonitega gospodarstva, kakor je zastavljen v Strategiji notranje varnosti EU, ki jo je Komisija predstavila novembra 2010 (IP/10/1535). Letos jeseni bo Komisija predlagala tudi revidirani pravni okvir EU za zaplembo in odvzem nezakonito pridobljenega premoženja ter akcijski načrt za izboljšanje zbiranja statističnih podatkov o kaznivih dejanjih.

Dodatne informacije

Spletišče Cecilie Malmström, evropske komisarke za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Spletišče Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktni osebi :

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

1 :

Navedeni znesek temelji na ocenah specializiranih institucij in organov, kot so Mednarodna gospodarska zbornica, organizacija Transparency International, pobuda ZN za globalni dogovor in Svetovni gospodarski forum, ter na podatkih publikacije „Clean Business is Good Business“ iz leta 2009. Po teh ocenah naj bi korupcija znašala 5 % svetovnega BDP.


Side Bar