Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Komisia v boji proti korupcii: väčšie záväzky prinesú lepšie výsledky

V Bruseli 6. júna 2011 – Komisia dnes navrhla súbor opatrení v záujme ráznejšieho riešenia problematiky korupcie, ktorá má pre európske krajiny závažné hospodárske, sociálne aj politické dôsledky. Štyria z piatich občanov EÚ považujú korupciu za najzávažnejší problém svojej krajiny. Odhaduje sa, že hospodárstvo EÚ prichádza v dôsledku korupcie ročne o 120 miliárd EUR1. Predstavuje to jedno percento HDP celej EÚ. Inými slovami, je to len o čosi menej ako ročný rozpočet EÚ. Z toho jasne vyplýva potreba prijať rozhodné politické záväzky v záujme boja proti tejto trestnej činnosti. Komisia dnes podniká prvý krok – ustanovuje nový mechanizmus, správu EÚ o boji proti korupcii, ktorej cieľom bude sledovať a hodnotiť úsilie členských štátov vyvíjané v oblasti boja proti korupcii a podnecovať ich k výraznejšej politickej angažovanosti. Toto opatrenie pomôže členským štátom lepšie presadzovať právne predpisy a plne realizovať príslušné medzinárodné záväzky, a zároveň aj zvýšiť súdržnosť ich protikorupčných politík a opatrení.

„Boj proti korupcii si vyžaduje prvoradú pozornosť. Právne rámce na medzinárodnej a európskej úrovni sú síce veľmi dômyselné, avšak treba skonštatovať, že ich uplatňovanie v jednotlivých členských štátoch EÚ sa veľmi odlišuje. Je mi jasné, že politici a ďalšie subjekty prijímajúce rozhodnutia nie sú dostatočne odhodlaní bojovať proti tomuto druhu trestnej činnosti. Naša správa o boji proti korupcii môže podnietiť politickú vôľu konať – tým, že poskytne jasný obraz o protikorupčnom úsilí a dosiahnutých výsledkoch, a že na druhej strane poukáže na nedostatky a zraniteľné miesta v tejto oblasti v rámci 27 členských štátoch EÚ. Zároveň by sme mali zabezpečiť, aby sa vo všetkých príslušných politikách EÚ kládol väčší dôraz na boj proti korupcii. Úspešný boj proti korupcii je ustavičným zápasom. Opatrenia, ktoré dnes navrhujeme, sú len časťou komplexnejšej odpovede na výzvy, ktoré pred našu spoločnosť nastoľuje korupcia. Tieto výzvy beriem veľmi vážne. Práve preto v nadchádzajúcich rokoch navrhnem ďalšie opatrenia nesúce sa v tomto duchu, napríklad nové predpisy týkajúce sa konfiškácie nelegálne nadobudnutého majetku, plán zameraný na zlepšenie zhromažďovania štatistických údajov o trestnej činnosti a stratégiu na zlepšenie vyšetrovania finančných transakcií trestnoprávneho charakteru v členských štátoch”, uviedla komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Hoci korupcia nadobúda v jednotlivých krajinách rôzne črty a rozsah, poškodzuje všetky členské štáty a aj EÚ ako celok, pretože vedie k znižovaniu objemu investícií, bráni spravodlivému fungovaniu vnútorného trhu a spôsobuje znižovanie verejných financií. Korupcia je neprijateľná a môže mať závažné dôsledky – bez ohľadu na to, či má formu politickej korupcie, korupčných činností páchaných skupinami organizovaného zločinu alebo za pomoci takýchto skupín, korupcie na úrovni jednotlivcov respektíve tzv. drobnej korupcie alebo zneužívania moci na vlastné obohatenie sa. Podstatou dnešných iniciatív Komisie je zriadenie nového mechanizmu na vyhodnocovanie úsilia zameraného na boj proti korupcii v EÚ. Táto správa EÚ o boji proti korupcii bude určovať trendy a nedostatky, ktoré treba riešiť, a zároveň bude podnecovať k vzájomnému učeniu a výmene najlepších postupov. Komisia bude túto správu vydávať každé dva roky počnúc rokom 2013 a pri jej zostavovaní bude vychádzať z údajov pochádzajúcich z celej škály zdrojov vrátane existujúcich mechanizmov monitorovania (vytvorených Radou Európy, OECD a OSN), nezávislých expertov, zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti. EÚ by popritom mala prerokovať svoju účasť v Skupine štátov proti korupcii (GRECO) Rady Európy tak, aby došlo k synergii medzi oboma mechanizmami.

Členské štáty by v záujme účinnejšieho boja s korupciou mali lepšie uplatňovať právne nástroje zamerané na boj proti korupcii, ktoré už na európskej a medzinárodnej úrovni boli prijaté. EÚ by mala okrem toho klásť väčší dôraz na protikorupčné faktory vo všetkých relevantných politikách EÚ – tak vnútorných, ako aj vonkajších. Komisia preto prijme ďalšie opatrenia nadväzujúce na túto iniciatívu, konkrétne koncom tohto roku predloží návrh na modernizáciu predpisov EÚ týkajúcich sa konfiškácie nelegálne nadobudnutého majetku a v roku 2012 stratégiu zlepšenia vyšetrovania finančných transakcií trestnoprávneho charakteru v členských štátoch, a vypracuje akčný plán na lepšie štatistické podchytenie trestnej činnosti. Komisia v spolupráci s agentúrami EÚ, ako je Europol, Eurojust a CEPOL, ako aj s úradom OLAF, zintenzívni justičnú a policajnú spoluprácu a skvalitní vzdelávanie úradníkov venujúcich sa problematike presadzovania práva. Pracovať bude aj na modernizácii pravidiel EÚ o verejnom obstarávaní a účtovných štandardoch a o štatutárnom audite v spoločnostiach so sídlom v EÚ. V roku 2011 prijme aj stratégiu boja proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. Komisia bude zároveň klásť zvýšený dôraz na protikorupčné otázky v rámci procesu rozširovania EÚ a – spolu s vysokou predstaviteľkou – na tieto otázky v rámci susedskej politiky. V súvislosti s tým bude v politike spolupráce a rozvoja viac využívať princíp podmienenosti.

Kontext

Dnes prijatý protikorupčný balík obsahuje:

  • oznámenie o boji proti korupcii v EÚ, ktoré predstaví ciele Správy EÚ o boji proti korupcii a praktické aspekty jej fungovania. V oznámení sa okrem toho uvádza, ako by mala EÚ klásť väčší dôraz na problematiku boja proti korupcii vo všetkých príslušných vnútorných a vonkajších politikách,

  • rozhodnutie Komisie, ktorým sa ustanovuje tento mechanizmus EÚ zameraný na predkladanie správ o boji proti korupcii;

  • správu o implementácii rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/JHA o boji proti korupcii v súkromnom sektore;

  • správu o spôsoboch účasti EÚ v Skupine štátov proti korupcii (GRECO) Rady Európy.

Ďalšie kroky

Dnes prijatý súbor opatrení je súčasťou širšej iniciatívy zameranej na ochranu zákonného hospodárstva v Európe, ako je stanovené v Stratégii vnútornej bezpečnosti EÚ, ktorú Komisia predložila v novembri 2010 (IP/10/1535). Komisia predloží na jeseň aj revidovaný právny rámec EÚ pre konfiškáciu a vymáhanie nelegálne nadobudnutého majetku a akčný plán zameraný na zlepšenie zhromažďovania štatistík trestnej činnosti.

Ďalšie informácie

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakty:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Tento údaj vychádza z odhadov špecializovaných inštitúcií a orgánov, ako je Medzinárodná obchodná komora, Transparency International, iniciatíva OSN Global Compact, Svetové ekonomické fórum, Clean Business is Good Business z roku 2009, z ktorých vyplýva, že náklady spojené s korupciou tvoria 5 % celosvetového HDP.


Side Bar