Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – komunikat prasowy

Komisja walczy z korupcją: większe zaangażowanie dla lepszych osiągnięć

Bruksela, dnia 6 czerwca 2011 r. – Komisja przedstawiła dziś zestaw środków mających skuteczniej zapobiegać szkodliwym skutkom gospodarczym, społecznym i politycznym dla społeczeństw europejskich, jakie wywołuje zjawisko korupcji. Czterech na pięciu obywateli UE uważa, że korupcja stanowi poważny problem w państwie członkowskim, w którym żyją. Szacuje się, że korupcja kosztuje gospodarkę UE 120 mln EUR rocznie1. Kwota ta odpowiada 1% unijnego PKB i jest niewiele niższa niż roczny budżet Unii Europejskiej. Jest to wyraźnym sygnałem, że należy podjąć stanowcze działania na szczeblu politycznym, które przyczynią się do zwalczania korupcji. Pierwszym krokiem, który podejmuje dziś Komisja jest ustanowienie nowego mechanizmu – sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE, dzięki któremu będzie można monitorować i oceniać wysiłki państw członkowskich mające na celu przeciwdziałanie korupcji oraz zwiększenie zaangażowania politycznego w tej kwestii. Mechanizm umożliwi państwom członkowskim skuteczniejsze egzekwowanie prawa oraz pełną realizację podjętych przez nie zobowiązań międzynarodowych, jak również przyczyni się do poprawy spójności strategii i działań antykorupcyjnych w poszczególnych państwach członkowskich.

„Zwalczanie korupcji powinno być kwestią priorytetową. Mimo że ramy prawne na poziomie międzynarodowym i europejskim są dość zaawansowane, zaobserwowaliśmy, że wdrażanie przepisów na poziomie państw członkowskich UE przebiega bardzo nierówno. Jest dla mnie oczywiste, że politycy i decydenci nie są wystarczająco zdeterminowani, aby podjąć działania zwalczające to zjawisko. Nasze sprawozdanie o zwalczaniu korupcji może stać się czynnikiem pobudzającym wolę polityczną do podjęcia stosownych działań, jako że w sprawozdaniu jasno przedstawione zostaną wysiłki i osiągnięcia w walce przeciw korupcji, lecz także wyszczególnione zostaną porażki i słabe punkty we wszystkich 27 państwach członkowskich. Jednocześnie powinniśmy dopilnować, aby przy formułowaniu wszystkich właściwych polityk UE położono większy nacisk na działania antykorupcyjne. Skuteczne zwalczanie korupcji to nieustanna walka, a środki, które dziś przedstawiamy, stanowią jedynie część bardziej kompleksowej odpowiedzi na wyzwanie, jakim jest dla naszego społeczeństwa zjawisko korupcji. Do tego wyzwania podchodzę bardzo poważnie. Dlatego też w nadchodzących latach przedstawię dalsze działania w tym zakresie, takie jak nowe przepisy dotyczące konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej, plan określający, w jaki sposób ulepszyć metody gromadzenia danych statystycznych dotyczących przestępczości, oraz strategię mającą na celu udoskonalenie metod stosowanych w dochodzeniach w sprawie przestępstw finansowych”, powiedziała Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych.

Mimo że w poszczególnych państwach członkowskich występują różne rodzaje i skala korupcji, to jednak wywiera ono szkodliwe skutki na wszystkie państwa członkowskie oraz na UE jako całość, obniżając poziom inwestycji, utrudniając uczciwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz ograniczając poziom finansów publicznych. Niezależnie od tego, czy zjawisko korupcji przybiera postać korupcji politycznej, działań korupcyjnych popełnianych przez zorganizowane grupy przestępcze lub we współpracy z nimi, korupcji wśród osób indywidualnych lub tzw. drobnej korupcji, nadużywanie władzy dla celów prywatnych jest nie do przyjęcia i może mieć poważne konsekwencje. Istotą przedstawionych dziś inicjatyw jest ustanowienie nowego mechanizmu oceny w celu określenia skuteczności działań antykorupcyjnych prowadzonych w UE. W sprawozdaniu o zwalczaniu korupcji w UE zostaną określone tendencje i niedociągnięcia, które należy wziąć pod uwagę, ponadto sprawozdanie ma być impulsem do rozwoju wzajemnego uczenia się oraz wymiany najlepszych praktyk. Dokument będzie publikowany przez Komisję co dwa lata, począwszy od 2013 r., i będzie się opierał na danych pochodzących z różnorodnych źródeł, w tym istniejących już mechanizmów monitorowania (stosowanych przez Radę Europy, OECD oraz Organizację Narodów Zjednoczonych), niezależnych ekspertów, zainteresowanych podmiotów oraz społeczeństwa obywatelskiego. Jednocześnie UE powinna wynegocjować warunki swojego uczestnictwa w Grupie Państw Przeciwko Korupcji Rady Europy (GRECO), aby skorzystać z efektu synergii, jaki powstaje między obydwoma mechanizmami.

Aby skuteczniej walczyć z korupcją, państwa członkowskie powinny ulepszyć proces wdrażania istniejących już antykorupcyjnych instrumentów prawnych ustanowionych na poziomie europejskim i międzynarodowym. UE powinna także położyć większy nacisk na uwzględnienie kwestii korupcji we wszystkich stosownych politykach UE, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Dlatego też Komisja podejmie działania następcze związane z przedstawioną dziś inicjatywą i jeszcze w tym roku przedłoży projekt zmodernizowanych przepisów UE dotyczących konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej, a w 2012 r. przedstawi strategię mającą na celu udoskonalenie metod stosowanych w dochodzeniach w sprawie przestępstw finansowych oraz plan działania na rzecz lepszych statystyk kryminalnych. Komisja wraz z agencjami UE takimi jak Europol, Eurojust, CEPOL, jak również z OLAF-em zacieśnią współpracę organów sądowniczych oraz policyjnych oraz poprawią jakość szkoleń przeznaczonych dla urzędników organów ścigania. Komisja będzie również prowadziła prace nad modernizacją przepisów UE dotyczących zamówień publicznych, standardów rachunkowości oraz obowiązkowego audytu przedsiębiorstw w UE. Przyjmie także strategię w celu przeciwdziałania nadużyciom finansowym wywierającym szkodliwy wpływ na interesy finansowe UE w 2011 r. Jednocześnie Komisja w większym stopniu skupi się na kwestiach antykorupcyjnych dotyczących procesu rozszerzenia UE oraz – we współpracy z Wysoką Przedstawiciel – zagadnieniach antykorupcyjnych dotyczących polityki sąsiedztwa. W naszych strategiach współpracy i rozwoju będziemy częściej stosować zasadę warunkowości.

Informacje dodatkowe

Przyjęty dziś zestaw antykorupcyjny składa się z:

  • komunikatu w sprawie walki z korupcją w UE, w którym przedstawiono cele sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE oraz praktyczne aspekty jego działania. W komunikacie wyjaśniono także, w jaki sposób UE powinna położyć większy nacisk na uwzględnienie kwestii korupcji we wszystkich stosownych politykach wewnętrznych i zewnętrznych;

  • decyzji Komisji ustanawiającej mechanizm sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE;

  • sprawozdania z wykonania decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym;

  • sprawozdania w sprawie warunków uczestnictwa UE w Grupie Państw Przeciwko Korupcji Rady Europy (GRECO).

Dalsze kroki

Zgodnie z przedstawioną przez Komisję w listopadzie 2010 r. „Strategią bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu” (IP/10/1535). przyjęty dziś zestaw środków stanowi część szerszego programu ochrony uczciwej gospodarki europejskiej, aby działała ona zgodnie z prawem. Tej jesieni Komisja przedłoży także wniosek w sprawie zmiany ram prawnych UE dotyczących konfiskaty i odzyskiwania mienia pochodzącego z działalności przestępczej oraz plan działania określający, w jaki sposób ulepszyć statystyki kryminalne.

Więcej informacji

Strona internetowa Cecilii Malmström, unijnej komisarz do spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Te dane opierają się na danych szacunkowych opracowanych przez wyspecjalizowane instytucje i organy, takie jak Międzynarodowa Izba Handlowa, Transparency International, inicjatywa ONZ „Global Compact”, Światowe Forum Gospodarcze, i zawartych w publikacji „Clean Business is Good Business”, 2009; z tych danych wynika, że w skali światowej korupcja kształtuje się na poziomie 5% PKB.


Side Bar