Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija cīnās pret korupciju: lielāks ieguldījums, lai sasniegtu labākus rezultātus

Briselē, 2011. gada 6. jūnijā – Šodien Komisija piedāvāja pasākumu kopumu, lai vēl enerģiskāk vērstos pret nopietno ļaunumu, kuru korupcija rada Eiropas sabiedrībai gan ekonomiskā, gan sociālā, gan politiskā ziņā. Četri no pieciem ES pilsoņiem uzskata korupciju par lielu problēmu savā valstī. Ir aprēķināts, ka korupcija ES ekonomikai izmaksā 120 miljardus eiro gadā1. Tas ir viens procents no ES IKP un tikai nedaudz mazāk par Eiropas Savienības gada budžetu. Tas liecina, ka vajadzīga stingra politiskā apņemšanās, lai apkarotu šādus noziegumus. Komisija šodien sper pirmo soli, izveidojot jaunu mehānismu – ES korupcijas novēršanas ziņojumu – lai pārraudzītu un novērtētu dalībvalstu pūliņus cīņā pret korupciju, kā arī veicinātu lielāku politisko iesaistīšanos. Tas palīdzēs dalībvalstīm labāk ieviest tiesību aktus un pilnībā īstenot to starptautiskās saistības, kā arī uzlabot korupcijas novēršanas politikas un darbību saskaņotību.

„Cīņai pret korupciju jāvelta vislielākā uzmanība. Lai gan pastāv diezgan attīstīti tiesiskie regulējumi starptautiskā un Eiropas līmenī, esam konstatējuši, ka to īstenošana ES dalībvalstīs ir ļoti nevienmērīga. Man ir skaidrs, ka politiķiem un lēmumu pieņēmējiem trūkst apņēmības, lai apkarotu šādus noziegumus. Mūsu korupcijas novēršanas ziņojums var radīt politisko gribu rīkoties, sniedzot skaidru priekšstatu par korupcijas novēršanas pūliņiem un sasniegumiem, vienlaicīgi norādot uz neveiksmēm un neaizsargātību 27 ES dalībvalstīs. Vienlaikus mums jāpārliecinās, ka visos attiecīgajos ES politikas virzienos lielāka uzmanība pievērsta korupcijas apkarošanai. Veiksmīga korupcijas apkarošana ir nepārtraukta cīņa, un pasākumi, ko ierosinām šodien, ir tikai daļa no plašākas reakcijas uz izaicinājumiem, kurus mūsu sabiedrībām rada korupcija. Es uztveru šos izaicinājumus ļoti nopietni. Saskaņā ar šo es turpmākajos gados ierosinu veikt papildu pasākumus, piemēram, izveidojot jaunus noteikumus attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju, plānu noziedzības statistikas apkopošanas uzlabošanai un stratēģiju, kas uzlabotu finanšu noziegumu izmeklēšanu dalībvalstīs,” paziņoja iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Lai gan korupcijas veids un apjoms atšķiras, tā kaitē visām dalībvalstīm un ES kopumā, pazeminot ieguldījumu līmeni, kavējot iekšējā tirgus godīgu darbību un samazinot valsts finanses. Neatkarīgi no tā, vai tiek īstenota politiskā korupcija, korupcija, ko veic un organizē noziedznieku grupas, vai arī korupcija privātajā sektorā jeb t.s. sīkā korupcija, varas ļaunprātīga izmantošana personīga labuma gūšanai nav pieņemama, un tai var būt nopietnas sekas. Šodienas iniciatīvu būtība ir jauna novērtēšanas mehānisma izveidošana, lai novērtētu ES pūliņus attiecībā uz korupcijas novēršanu. ES korupcijas novēršanas ziņojums noteiks tendences un problēmas, kuras jārisina, kā arī veicinās mācīšanos no līdzbiedriem un paraugprakšu apmaiņu. Komisija to publicēs ik pēc diviem gadiem, sākot ar 2013. gadu, un tā pamatā būs ieguldījumi no dažādiem avotiem, ieskaitot pastāvošos Eiropas Padomes, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) un Apvienoto Nāciju pārraudzības mehānismus, neatkarīgos ekspertus, ieinteresētās personas un pilsonisko sabiedrību. Līdztekus ES jāvienojas par tās dalību Eiropas Padomes valstu grupā pret korupciju (GRECO), lai radītu sinerģiju starp abiem mehānismiem.

Lai efektīvāk vērstos pret korupciju, dalībvalstīm labāk jāīsteno tie korupcijas novēršanas juridiskie instrumenti, kas jau darbojas Eiropas un starptautiskajā līmenī. ES jāpievērš lielāka uzmanība visas attiecīgās ārējās un iekšējās ES politikas apsvērumiem par korupciju. Tādējādi Komisija turpinās darbu pie šodienas iniciatīvas, vēlāk šā gada laikā piedāvājot modernizētus ES noteikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju, stratēģiju, kas uzlabotu finanšu noziegumu izmeklēšanu dalībvalstīs 2012. gadā, un rīcības plānu noziedzības statistikas uzlabošanai. Komisija arī sadarbosies ar tādām ES aģentūrām kā Europol, Eurojust un CEPOL, kā arī ar OLAF, lai pastiprinātu tiesu un policijas sadarbību un uzlabotu tiesībaizsardzības iestāžu ierēdņu apmācību. Tā strādās pie modernizētiem ES noteikumiem par valsts iepirkumiem un grāmatvedības standartiem, kā arī par ES uzņēmumu revīziju. Komisija 2011. gadā arī pieņems stratēģiju, lai apkarotu krāpšanu, kas ietekmē ES finanšu intereses. Līdztekus Komisija veltīs lielāku uzmanību korupcijas novēršanas jautājumiem ES paplašināšanās procesā un kopā ar Augsto pārstāvi – mūsu kaimiņattiecību politikā. Nosacījumi sadarbības un attīstības politikas ietvaros tiks izmantoti plašāk.

Pamatinformācija

Šodien pieņemtais pasākumu kopums korupcijas novēršanai ietver:

  • Paziņojumu par korupcijas apkarošanu ES, kurā uzskaitīti ES korupcijas novēršanas ziņojuma mērķi un tā darbības praktiskie aspekti. Komisija arī skaidro, ka ES jāvelta lielāka uzmanība korupcijai visā attiecīgajā ārējā un iekšējā politikā;

  • Komisijas lēmumu, kas izveido šo ES korupcijas novēršanas ziņošanas mehānismu;

  • Ziņojumu par Padomes Pamatlēmuma 2003/568/JHA īstenošanu attiecībā uz korupcijas apkarošanu privātajā sektorā;

  • Ziņojumu par kārtību attiecībā uz ES dalību Eiropas Padomes valstu grupā pret korupciju (GRECO).

Turpmākie pasākumi

Šodien pieņemtais pasākumu kopums ir daļa no plašākas programmas Eiropas legālās ekonomikas aizsardzībai, kā noteikts ES iekšējās drošības stratēģijā darbībā, kuru Komisija pieņēma 2010. gada novembrī (IP/10/1535). Šoruden Komisija arī piedāvās pārskatītu ES tiesisko regulējumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju un atgūšanu, kā arī rīcības plānu noziedzības statistikas apkopošanas uzlabošanai.

Sīkāka informācija

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Šī skaitļa pamatā ir aprēķini, ko veikušas tādas specializētas iestādes un organizācijas kā Starptautiskā tirdzniecības palāta, Transparency International, ANO Globālais līgums, Pasaules ekonomikas forums, Clean Business is Good Business, 2009, kuras apgalvo, ka korupcija veido 5 % no pasaules IKP.


Side Bar