Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija kovoja su korupcija. Tvirtesnis ryžtas siekiant geresnių rezultatų

Briuselis, 2011 m. birželio 6 d. Šiandien Komisija pasiūlė priemonių rinkinį, kad būtų ryžtingiau šalinama didelė korupcijos lemiama ekonominė, socialinė ir politinė žala Europos visuomenei. Keturi iš penkių ES piliečių mano, kad korupcija yra didelė jų valstybės narės problema. Apytikriai apskaičiuota, kad dėl korupcijos ES ekonomika per metus praranda 120 mlrd. eurų1. Tai sudaro 1 proc. ES BVP – tik šiek tiek mažiau negu metinis Europos Sąjungos biudžetas. Taigi akivaizdu, kad kovojant su šiuo nusikaltimu būtinas tvirtas politinis ryžtas. Šiandien Komisija žengia pirmą žingsnį, sukurdama naują ES kovos su korupcija ataskaitos teikimo mechanizmą, kuriuo remdamasi stebės ir vertins valstybių narių pastangas kovoti su korupcija, ir suteiks daugiau politinio ryžto veikti. Tai padės valstybėms narėms geriau užtikrinti teisės aktų vykdymą ir visapusiškai įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus, taip pat geriau derinti kovos su korupcija politiką bei veiksmus.

„Kova su korupcija turi būti prioritetinis uždavinys. Egzistuoja sudėtingos tarptautinio ir Europos lygio teisinės sistemos, tačiau matėme, kad ES valstybėse narėse jos taikomos nevienodai. Akivaizdu, kad politikams ir sprendimų priėmėjams trūksta pasiryžimo kovoti su šiuo nusikaltimu. Mūsų siūloma kovos su korupcija ataskaita bus skatinamas politinis ryžtas veikti – joje bus ne tik aiškiai pristatomos 27 ES valstybėse narėse dedamos kovos su korupcija pastangos ir pasiekta pažanga, bet ir nurodomi trūkumai bei silpnosios vietos. Taip pat turėtume užtikrinti, kad visose susijusiose ES politikos srityse korupcijos problemai spręsti būtų skiriama daugiau dėmesio. Teigiamų rezultatų gali atnešti tik nuolatinė kova su korupcija, tad šiandien siūlomos priemonės tėra dalis platesnės iniciatyvos spręsti mūsų visuomenei dėl korupcijos kylančias problemas. Šias problemas vertinu labai rimtai. Todėl per ateinančius metus siūlysiu tolesnes priemones, kaip antai naujas nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo taisykles, nusikaltimų statistikos rinkimo tobulinimo veiksmų planą ir finansinių nusikaltimų tyrimų valstybėse narėse tobulinimo strategiją“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Korupcijos pobūdis ir mastas skiriasi, tačiau ji daro žalą visoms ES valstybėms narėms ir visai ES: mažėja investicijos, sutrinka vidaus rinkos veikimas ir senka valstybės finansai. Kokio pobūdžio korupcija tai bebūtų – politinė korupcija, organizuotų nusikalstamų grupuočių ir joms padedant vykdoma korupcinė veikla, korupcija privačiajame sektoriuje ar smulki korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant asmeninės naudos yra nepriimtinas ir gali turėti rimtų padarinių. Šiandien paskelbtų iniciatyvų esmė – sukurti naują ES kovos su korupcija pastangų vertinimo mechanizmą. ES kovos su korupcija ataskaitoje bus atskleidžiamos tendencijos, taisytini trūkumai, skatinamas tarpusavio mokymasis ir dalijimasis geriausia patirtimi. Ataskaitą Komisija skelbs kas dvejus metus nuo 2013 m., ji bus grindžiama informacija iš įvairių šaltinių, įskaitant dabartinius (Europos Tarybos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) ir Jungtinių Tautų) stebėjimo mechanizmus, nepriklausomus ekspertus, suinteresuotąsias šalis ir pilietinę visuomenę. Kartu ES turėtų derėtis dėl dalyvavimo Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupėje (GRECO), kad sukurtų abiejų mechanizmų sąveiką.

Kad veiksmingiau kovotų su korupcija, valstybės narės turėtų veiksmingiau įgyvendinti jau galiojančius ES, Europos ir tarptautinius kovos su korupcija teisės aktus. ES taip pat turėtų skirti daugiau dėmesio korupcijai visose atitinkamose vidaus ir išorės politikos srityse. Taigi paskelbusi šiandienos iniciatyvą Komisija šias metais pasiūlys atnaujintas nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo ES taisykles, 2012 m. pateiks finansinių nusikaltimų tyrimų valstybėse narėse tobulinimo strategiją, taip pat pristatys nusikaltimų statistikos rinkimo tobulinimo veiksmų planą. Kartu su tokiomis ES agentūromis, kaip antai Europolas, Eurojustas, Europos policijos koledžas (CEPOL) ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), Komisija skatins teisminį ir policijos bendradarbiavimą, taip pat gerins teisėsaugos pareigūnų mokymą. Komisija sieks atnaujinti ES viešųjų pirkimų ir apskaitos reikalavimų bei įstatymais nustatyto ES įmonių audito taisykles. 2011 m. ji taip pat priims kovos su sukčiavimu, kuris turi įtakos ES finansiniams interesams, strategiją. Be to, Komisija daugiau dėmesio skirs kovos su korupcija klausimams ES plėtros procese ir – kartu su Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu – kaimynystės politikos srityje. Bendradarbiavimo ir vystymo politikos srityse bus geriau išnaudojamos sąlygos.

Pagrindiniai faktai

Šiandien priimtą kovos su korupcija rinkinį sudaro:

  • komunikatas dėl kovos su korupcija ES, kuriame išdėstomi ES kovos su korupcija ataskaitos tikslai ir nurodomi jos rengimo praktiniai aspektai, Komunikate taip pat paaiškinama, kaip ES turėtų skirti korupcijai daugiau dėmesio visose atitinkamose vidaus ir išorės politikos srityse,

  • Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomas ES kovos su korupcija ataskaitos teikimo mechanizmas,

  • Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje įgyvendinimo ataskaita,

  • ataskaita dėl ES dalyvavimo Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupėje (GRECO) sąlygų.

Tolesni veiksmai

Šiandien priimtų priemonių rinkiniu įgyvendinama platesnio masto darbotvarkė, kuria siekiama apsaugoti Europos teisėtą ekonomiką, kaip nustatyta 2010 m. lapkričio mėn. Komisijos pateiktame ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo dokumente (IP/10/1535). Šį rudenį Komisija taip pat pateiks persvarstytos nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo ir susigrąžinimo ES teisinės sistemos pasiūlymą ir nusikaltimų statistikos rinkimo tobulinimo veiksmų planą.

Daugiau informacijos

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.

Asmenys ryšiams

Michele Cercone , tel. +32 229-80963

Tove Ernst, tel. +32 229-86764

1 :

Šie duomenys grindžiami šioje srityje besispecializuojančių institucijų ir įstaigų, kaip antai Tarptautinių prekybos rūmų, Transparency International, JT Global Compact, Pasaulio ekonomikos forumo, jungtiniame leidinyje Clean Business is Good Business (2009 m.) pateiktu skaičiavimu, pagal kurį korupcija siekia 5 % pasaulio BVP.


Side Bar