Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Komisjon tõhustab võitlust korruptsiooniga

Brüssel, 6. juuni 2011 – Täna esitas komisjon meetmete kogu, et tugevdada võitlust korruptsiooniga, mis kahjustab oluliselt Euroopa riike nii majanduslikult, sotsiaalselt kui ka poliitiliselt. Neli viiendikku ELi kodanikest peab korruptsiooni oma liikmesriigis oluliseks probleemiks. Korruptsioon läheb ELi majandusele hinnanguliselt maksma 120 miljardit eurot aastas,1 moodustades 1% ELi SKPst, mis on vaid pisut vähem kui Euroopa Liidu aastaeelarve. On selge, et sellise nähtusega võitlemiseks on vaja selget poliitilist tahet. Komisjon astub täna esimese sammu, luues ELi korruptsioonivastase võitluse aruande, mis on liikmesriikide korruptsioonivastase võitluse jälgimise ja hindamise mehhanism ja soodustab ühtlasi sellesuunalist tõhusamat poliitikat. See mehhanism aitab liikmesriikidel õigusakte paremini jõustada ja täita täiel määral oma rahvusvahelisi kohustusi ning parandada liikmesriikide korruptsioonivastase võitluse poliitika ja meetmete sidusust.

Siseküsimuste voliniku Cecilia Malmströmi sõnul tuleb võitlus korruptsiooniga seada esikohale. „Kuigi meil on olemas kompleksne rahvusvaheline õiguslik raamistik nii rahvusvahelisel kui ka Euroopa tasandil, näeme, et selle rakendamine liikmesriigiti on väga erinev. Minu meelest ei ole poliitikud ja otsustajad korruptsiooniga võitlemisel piisavalt kindlameelsed. Meie korruptsioonivastase võitluse aruanne võib luua poliitilise tahte tegutsemiseks, andes selge ülevaate korruptsioonivastasest võitlusest ja tulemustest, tuues samal ajal välja ka puudused ja nõrgad küljed 27 ELi liikmesriigis. Samal ajal peame tagama, et korruptsioonile pöörataks rohkem tähelepanu asjaomastes ELi poliitikavaldkondades. Võitlus korruptsiooniga on pidev tegevus ning meetmed, mille kohta täna teeme ettepanekud, on vaid osa laiemast eesmärgist tegeleda probleemidega, mida korruptsioon meie ühiskonna jaoks kujutab. Suhtun nendesse probleemidesse väga tõsiselt. Seepärast teen tulevatel aastatel täiendavaid ettepanekuid sellesuunaliste meetmete kohta, nagu kuritegelikul teel saadud varade konfiskeerimist käsitlevad uued ELi eeskirjad ja liikmesriikides finantskuritegude kriminaaluurimise parandamise strateegia”, lisas ta.

Kuigi korruptsiooni laad ja ulatus on erinevad, kahjustab see nähtus kõiki ELi liikmesriike ja ELi tervikuna: see põhjustab rahalist kahju, kuna selle tõttu kannatab investeerimine, siseturu toimimine ja avaliku sektori eelarve. Mis iganes vormis see ka ei avalduks – poliitiline korruptsioon, kuritegelike rühmituste poolt ja abil sooritatav korruptsioon, eraisikute vaheline korruptsioon ja nn pisikorruptsioon – on see vastuvõetamatu ja sellel võivad olla tõsised tagajärjed. Tänastes algatustes on kesksel kohal uue hindamismehhanismi loomine, et hinnata korruptsioonivastast võitlust ELis. ELi korruptsioonivastase võitluse aruandes tehakse kindlaks suundumused ja kõrvaldamist vajavad puudused ning edendatakse üksteise kogemustest õppimist ja hea tava vahetamist. Alates 2013. aastast annab komisjon aruannet välja üle aasta. Aruanne põhineb erinevatel allikatel, sealhulgas olemasolevad (Euroopa Nõukogu, OECD ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni) järelevalvemehhanismid, sõltumatud eksperdid, sidusrühmad ja kodanikuühiskond. Samaaegselt peaks EL pidama läbirääkimisi ühinemiseks Euroopa Nõukogu juures tegutseva korruptsioonivastase riikide ühendusega (GRECO), et luua mõlema mehhanismi vahel koostoimet.

Korruptsioonivastase võitluse tõhustamiseks peaksid liikmesriigid paremini rakendama korruptsioonivastaseid õiguslikke vahendeid, mis on juba olemas ELis ja rahvusvahelisel tasandil. EL peaks pöörama suuremat tähelepanu võitlusele korruptsiooniga nii sise- kui ka välipoliitikavaldkondades. Seepärast teeb komisjon jätkuna tänasele algatusele mitmeid ettepanekuid: veel käesoleval aastal kuritegelikul teel saadud varade konfiskeerimist käsitlevate ajakohastatud ELi eeskirjade kohta, 2012. aastal liikmesriikides finantskuritegude kriminaaluurimise parandamise strateegia kohta ja 2011. aastal kuritegevusstatistika parandamise tegevuskava kohta. Komisjon teeb koostööd ka ELi asutustega, nagu Europol, Eurojust ja CEPOL, samuti OLAFiga, et tõhustada politsei- ja õigusalast koostööd ning parandada õiguskaitseametnike koolitust. Komisjon jätkab ELi hanke-eeskirjade, raamatupidamisstandardite ja ELi äriühingute kohustusliku auditeerimise normide ajakohastamist. Komisjon võtab 2011. aastal vastu ka uue strateegia, et võidelda ELi finantshuve kahjustavate pettustega. Samal ajal pöörab komisjon suuremat tähelepanu korruptsioonivastastele küsimustele ELi laienemisprotsessi raames ja koos kõrge esindajaga ELi naabruspoliitika raames. Rohkem kasutatakse tingimuslikkust ELi koostöö- ja arengupoliitikas.

Taustteave

Täna vastuvõetud korruptsioonivastane pake koosneb järgmistest dokumentidest:

  • teatis, mis käsitleb võitlust korruptsiooniga Euroopa Liidus ja milles esitatakse ELi korruptsioonivastase võitluse aruande eesmärgid ja selle toimimise praktilised aspektid. Teatises selgitatakse ka, kuidas EL peaks pöörama suuremat tähelepanu võitlusele korruptsiooniga asjaomastes sise- ja välipoliitikavaldkondades;

  • komisjoni otsus, millega luuakse ELi korruptsioonivastase võitluse aruandluse mehhanism;

  • aruanne nõukogu raamotsuse 2003/568/JSK (korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris) rakendamise kohta;

  • aruanne ELi Euroopa Nõukogu juures tegutseva korruptsioonivastase riikide ühendusega (GRECO) ühinemise korra kohta.

Järgmised sammud

Täna vastu võetud meetmete kogu on osa laiemast eesmärgist kaitsta Euroopa seaduslikku majandust, nagu on sätestatud ELi sisejulgeoleku strateegias, mida komisjon tutvustas 2010. aasta novembris (IP/10/1535). Sel sügisel teeb komisjon ka ettepaneku kriminaaltulu jälitamist ja konfiskeerimist käsitleva ajakohastatud ELi õigusraamistiku kohta ning kuritegevusstatistika kogumise parandamist käsitleva tegevuskava kohta.

Lisateave

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Nimetatud näitarv põhineb asjakohaste institutsioonide ja asutuste (Rahvusvaheline Kaubanduskoda, Transparency International, ÜRO algatus Global Compact, maailma majandusfoorum, Clean Business is Good Business) 2009. aasta arvutustel, mille kohaselt korruptsioon hõlmab 5% terve maailma SKPst.


Side Bar