Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Επιτροπή καταπολεμά τη δωροδοκία: μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για την επίτευξη σημαντικότερων αποτελεσμάτων

Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2011 - Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα μια δέσμη μέτρων για την αποφασιστικότερη αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών ζημιών που προκαλεί η δωροδοκία στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Τέσσερις στους πέντε πολίτες της ΕΕ θεωρούν τη διαφθορά και τη δωροδοκία ως μείζον πρόβλημα στη χώρα τους. Υπολογίζεται ότι η δωροδοκία κοστίζει στην οικονομία 120 δισ. ευρώ κάθε χρόνο1. Πρόκειται για το 1% του ΑΕΠ της ΕΕ, ποσό που ελάχιστα υπολείπεται του ετήσιου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη να αναληφθούν σαφείς πολιτικές δεσμεύσεις για την πάταξη αυτής της μορφής εγκλήματος. Η Επιτροπή πραγματοποιεί σήμερα το πρώτο βήμα, θεσπίζοντας έναν νέο μηχανισμό, την έκθεση της ΕΕ για την πάταξη της δωροδοκίας, με σκοπό, αφενός, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την πάταξη της διαφθοράς και της δωροδοκίας και, αφετέρου, την ενθάρρυνση μιας περισσότερο πολιτικής δέσμευσης. Ο μηχανισμός αυτός θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιβάλλουν καλύτερα τη νομοθεσία, να υλοποιούν πλήρως τις διεθνείς τους δεσμεύσεις και να βελτιώσουν τον συντονισμό μεταξύ των πολιτικών και των δράσεων που εφαρμόζουν για την πάταξη της δωροδοκίας.

«Πρέπει να δώσουμε απόλυτη προτεραιότητα στην πάταξη της δωροδοκίας. Μολονότι υπάρχουν ιδιαίτερα προηγμένα νομικά πλαίσια σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαπιστώσαμε ότι αυτά εφαρμόζονται με πολύ ανόμοιο τρόπο στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Είμαι πεπεισμένη ότι οι πολιτικοί και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν διαθέτουν επαρκή βούληση για την πάταξη αυτού του εγκλήματος. Η έκθεση που θεσπίζουμε σχετικά με την πάταξη της δωροδοκίας μπορεί να δημιουργήσει την πολιτική βούληση για ανάληψη δράσης, παρέχοντας μια σαφή εικόνα των προσπαθειών και των επιτευγμάτων όσον αφορά την πάταξη της δωροδοκίας και της διαφθοράς, αλλά και καταδεικνύοντας συγχρόνως τις αποτυχίες και τις αδυναμίες στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Παράλληλα, πρέπει να φροντίσουμε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη διάσταση της δωροδοκίας και της διαφθοράς σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ. Για την επιτυχή καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς απαιτείται διαρκής αγώνας, και τα μέτρα που προτείνουμε σήμερα αποτελούν ένα μόνο μέρος μιας συνολικότερης απόκρισης στις προκλήσεις που συνεπάγεται η δωροδοκία για τις κοινωνίες μας. Παίρνω πολύ σοβαρά αυτές τις προκλήσεις. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα υποβάλω προτάσεις για περαιτέρω δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση τα επόμενα χρόνια, όπως νέους κανόνες για τη δήμευση των προϊόντων εγκλήματος, ένα σχέδιο για τους τρόπους βελτίωσης των στατιστικών για εγκληματικές ενέργειες και μια στρατηγική για τη βελτίωση της διερεύνησης της χρηματοοικονομικής διάστασης ποινικών υποθέσεων στα κράτη μέλη», δήλωσε η Cecilia Malmström, Επίτροπος αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις.

Το φαινόμενο της δωροδοκίας βλάπτει όλα τα κράτη μέλη (έστω και σε διαφορετικό βαθμό ή με διαφορετικό τρόπο), αλλά και την ΕΕ ως σύνολο, δεδομένου ότι περιορίζει τα επίπεδα των επενδύσεων, παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και μειώνει τους δημόσιους πόρους. Η δωροδοκία σε όλες της τις εκφάνσεις είναι απαράδεκτη και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, είτε πρόκειται για δωροδοκία στον τομέα της πολιτικής είτε διαπράττεται από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, ή με τη βοήθειά τους, είτε αφορά ιδιώτες είτε πρόκειται για τη λεγόμενη διαφθορά και δωροδοκία μικρής κλίμακας.

Πυρήνας των σημερινών πρωτοβουλιών είναι η θέσπιση ενός νέου μηχανισμού αξιολόγησης των προσπαθειών που καταβάλλονται στην ΕΕ για την πάταξη της δωροδοκίας. Η έκθεση της ΕΕ για την πάταξη της δωροδοκίας θα καταγράφει τις τάσεις και τις αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπίζονται ενθαρρύνοντας παράλληλα την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Θα εκδίδεται από την Επιτροπή ανά διετία, αρχής γενομένης το 2013, και θα βασίζεται σε συνεισφορές από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων μηχανισμών παρακολούθησης (του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΟΣΑ και των Ηνωμένων Εθνών), ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, ενδιαφερόμενων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών. Παράλληλα, η ΕΕ πρέπει να διαπραγματευτεί τη συμμετοχή της στην ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των δύο αυτών μηχανισμών.

Για την αποτελεσματικότερη πάταξη της δωροδοκίας, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν καλύτερα τα σχετικά νομικά μέσα που ισχύουν ήδη σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Η ΕΕ πρέπει να δώσει επίσης μεγαλύτερη έμφαση στον συνυπολογισμό της διάστασης της δωροδοκίας σε όλες τις σχετικές πολιτικές της, τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια στη σημερινή πρωτοβουλία υποβάλλοντας προτάσεις που θα αφορούν: τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ όσον αφορά τη δήμευση των προϊόντων εγκλήματος αργότερα εφέτος, μια στρατηγική για τη βελτίωση της διερεύνησης της χρηματοοικονομικής διάστασης ποινικών υποθέσεων στα κράτη μέλη το 2012, και ένα σχέδιο δράσης για τους τρόπους βελτίωσης των στατιστικών για εγκληματικές ενέργειες. Η Επιτροπή, από κοινού με υπηρεσίες της ΕΕ, όπως η Ευρωπόλ, η Eurojust και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), καθώς και με την OLAF, θα εντείνει τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία και θα βελτιώσει την κατάρτιση των στελεχών των αρχών επιβολής του νόμου. Θα επιδιώξει τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες, καθώς και για τα λογιστικά πρότυπα και τον υποχρεωτικό λογιστικό έλεγχο για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Το 2011, θα χαράξει επίσης μια στρατηγική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Παράλληλα, η Επιτροπή θα δώσει περισσότερη έμφαση σε θέματα πάταξης της δωροδοκίας στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ και - από κοινού με την Ύπατη Εκπρόσωπο - στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας της. Θα τίθενται συχνότερα όροι και προϋποθέσεις στις πολιτικές μας για τη συνεργασία και την ανάπτυξη.

Ιστορικό

Η δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της δωροδοκίας που εγκρίθηκε σήμερα αποτελείται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Ανακοίνωση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην ΕΕ, η οποία εκθέτει τους στόχους της έκθεσης της ΕΕ για την πάταξη της δωροδοκίας και τις πρακτικές πτυχές της λειτουργίας της. Η ανακοίνωση επεξηγεί επίσης τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ θα έπρεπε να δώσει περισσότερη έμφαση στη δωροδοκία σε όλες τις σχετικές εσωτερικές και εξωτερικές της πολιτικές.

  • Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας.

  • έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2003/568/JHA για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα.

  • έκθεση για τις λεπτομέρειες της συμμετοχής της ΕΕ στην ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO).

Τα επόμενα βήματα

Η δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε σήμερα εγγράφεται σε ένα ευρύτερο θεματολόγιο για την προστασία της νόμιμης οικονομίας της Ευρώπης, όπως διατυπώνεται στη «Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της EE στην πράξη» που εξέδωσε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2010 (IP/10/1535). Εφέτος το φθινόπωρο, η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης πρόταση για αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για την δήμευση και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές ενέργειες, καθώς και σχέδιο δράσης για τους τρόπους βελτίωσης της συλλογής στατιστικών στοιχείων για εγκληματικές ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα της κας Cecilia Malmström, αρμόδιας Επιτρόπου για Εσωτερικές Υποθέσεις:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Ιστοσελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Aρμόδιοι υπάλληλοι:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Το ποσό αυτό βασίζεται σε εκτιμήσεις εξειδικευμένων ιδρυμάτων και φορέων, όπως το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, η Transparency International, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η Clean Business is Good Business, 2009, σύμφωνα με τα οποία η δωροδοκία ανέρχεται στο 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ


Side Bar