Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - pressemeddelelse

Kommissionens bekæmpelse af korruption: En øget indsats for at opnå bedre resultater

Bruxelles, den 6. juni 2011 – Kommissionen fremlagde i dag en række forslag til foranstaltninger, som mere effektivt skal modvirke de skadelige følger, som korruption har på det økonomiske, sociale og politiske område i de europæiske samfund. Fire ud af fem EU-borgere anser korruption for at være et stort problem i deres hjemland. Korruption skønnes at koste EU's økonomi 120 mia. EUR om året1. Dette svarer til 1 % af EU's bruttonationalprodukt eller til kun lidt under Den Europæiske Unions årlige budget. Der er derfor brug for stærk politisk vilje til at bekæmpe denne form for kriminalitet. Kommissionen har i dag taget det første skridt ved at oprette en ny mekanisme, en EU-rapport om bekæmpelse af korruption, med henblik på at overvåge og evaluere medlemsstaternes indsats mod korruption og tilskynde til større politisk engagement. Det vil sætte medlemsstaterne bedre i stand til at håndhæve lovgivningen, fuldt ud opfylde deres internationale forpligtelser og forbedre sammenhængen i deres politikker og indsatser til bekæmpelse af korruption.

"Bekæmpelsen af korruption bør have højeste prioritet. Der findes ret sofistikerede retlige rammer på internationalt og europæisk niveau, men der er stor forskel på, hvordan lovgivningen gennemføres i EU's medlemsstater. Det er min klare opfattelse, at der ikke er nok vilje blandt politikere og beslutningstagere til at bekæmpe denne form for kriminalitet. Vores EU-rapport om bekæmpelse af korruption kan skabe den politiske vilje til at opnå resultater, idet den giver et klart billede af indsatsen mod korruption og de resultater, der er opnået i den forbindelse, samtidig med at den påpeger mangler og sårbare punkter i de 27 EU-medlemsstater. Vi bør samtidig sikre, at der sættes større fokus på korruption i alle relevante EU-politikker. Effektiv bekæmpelse af korruption kræver en konstant indsats. De foranstaltninger, vi har foreslået i dag, er kun en del af en samlet løsning på de problemer, som korruption fører til i vore samfund. Jeg tager disse problemer meget alvorligt. Jeg vil derfor i de kommende år fremlægge forslag til yderlige indsatser på området som f.eks. nye regler for konfiskation af kriminelle aktiver, en plan for, hvordan indsamlingen af statistiske oplysninger om kriminalitet kan forbedres, og en strategi til forbedring af de strafferetlige finansielle undersøgelser i medlemsstaterne, udtalte Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender.

Selv om der er forskel på arten og omfanget af korruption, skader korruption alle medlemsstaterne og EU som helhed, idet denne form for kriminalitet fører til et lavere investeringsniveau, forhindrer det indre marked i at fungere retfærdigt og reducerer de offentlige finanser. Hvad enten der er tale om politisk korruption, korruption begået af eller med organiserede kriminelle grupper, korruption inden for den private sektor eller småkorruption, kan misbrug af magt for egen vindings skyld ikke accepteres og kan have alvorlige konsekvenser. Oprettelsen af en ny mekanisme, der skal gøre det muligt at evaluere bekæmpelsen af korruption i EU, udgør en central del af de initiativer, der er blevet taget i dag. I denne EU-rapport om bekæmpelse af korruption vil der blive indkredset tendenser og svagheder, som der skal gøres noget ved, og der vil blive tilskyndet til peer learning og udveksling af bedste praksis. Rapporten vil blive udarbejdet af Kommissionen hvert andet år fra 2013 og på grundlag af input fra en række kilder, herunder de eksisterende overvågningsmekanismer (Europarådet, ØCD og De Forenede Nationer), uafhængige eksperter, berørte parter og civilsamfundet. EU bør parallelt hermed forhandle sin deltagelse i Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (Greco) med henblik på at skabe synergi mellem begge mekanismer.

Medlemsstaterne bør sikre en bedre gennemførelse af de retlige instrumenter, som allerede er tilgængelige på europæisk og internationalt niveau til bekæmpelse af korruption med henblik på at bekæmpe korruption mere effektivt. EU bør også sætte større fokus på korruption i alle relevante interne og eksterne EU-politikker. Kommissionen vil derfor følge op på dette initiativ ved senere på året at foreslå moderniserede EU-regler om konfiskation af kriminelle aktiver, en strategi til forbedring af de strafferetlige finansielle undersøgelser i medlemsstaterne i 2012 og en handlingsplan for bedre statistiske oplysninger om kriminalitet. Kommissionen vil sammen med EU-agenturer som f.eks. Europol, Eurojust, Cepol og OLAF øge det politimæssige og retlige samarbejde og forbedre uddannelsen af retshåndhævelsespersonale. EU vil tilstræbe moderniserede EU-regler om offentlige indkøb og regnskabsstandarder samt lovpligtig revision for virksomheder i EU. EU vil i 2011 også vedtage en strategi til bekæmpelse af svig, som skader EU's finansielle interesser. Kommissionen vil parallelt hermed sætte større fokus på bekæmpelse af korruption i EU's udvidelsesproces og - sammen med den højtstående repræsentant – i EU's naboskabspolitik. Der vil blive gjort større brug af konditionalitet i EU's samarbejds- og udviklingspolitikker.

Baggrund

Denne pakke til korruptionsbekæmpelse, der blev vedtaget i dag, består af:

  • En meddelelse om bekæmpelse af korruption i EU, som beskriver formålet med EU-rapporten om bekæmpelse af korruption, og hvordan denne fungerer i praksis. I meddelelsen redegøres også for, hvordan EU bør sætte større fokus på korruption i alle relevante interne og eksterne politikker

  • En afgørelse fra Kommissionen om oprettelse af denne EU-mekanisme til indberetning af korruption

  • En rapport om gennemførelsen af Rådets rammeafgørelse 2003/568/JHA om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor

  • En rapport om retningslinjerne for EU's deltagelse i Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (Greco).

Næste skridt

Dette sæt foranstaltninger, der blev vedtaget i dag, indgår i en bredere dagsorden, som har til formål at beskytte Europas lovlige økonomi som fastsat i strategien for EU's interne sikkerhed i praksis, der blev fremlagt af Kommissionen i november 2010 (IP/10/1535). Kommissionen vil dette efterår også fremsætte et forslag om revision af EU's retlige rammer for konfiskation og inddrivelse af kriminelle aktiver og til en handlingsplan for bedre indsamling af statistiske oplysninger om kriminalitet.

Yderligere oplysninger:

Websted for Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Dette tal er baseret på skøn foretaget af specialiserede institutioner og organer som f.eks. Det Internationale Handelskammer, Transparency International, FN's Global Compact, World Economic Forum og Clean Business is Good Business i 2009, hvoraf det fremgår, at korruption udgør 5 % af bruttonationalproduktet på verdensplan.


Side Bar