Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise v boji proti korupci: větší závazky vedou k lepším výsledkům

V Bruselu, 6. června 2011 – Komise dnes navrhla soubor opatření, která umožní ráznější řešení otázek spojených s ekonomickými, sociálními a politickými škodami, jež korupce způsobuje evropským zemím. Čtyři z pěti občanů EU považují korupci za jeden z hlavních problémů své země. Náklady, které korupce způsobuje hospodářství EU, se odhadují na 120 miliard EUR ročně1. To je celé jedno procento HDP Evropské unie a jen o něco méně než roční rozpočet EU. Tato čísla jsou jasným dokladem potřeby silného politického závazku v boji proti tomuto druhu trestné činnosti. Komise dnes podniká první krok – zřizuje nový mechanismus, tzv. Zprávu o boji proti korupci v EU, jejímž cílem bude sledovat a posuzovat úsilí členských států při potírání korupce a povzbuzovat k větší politické angažovanosti. Tím chce členským státům pomoci v jejich snaze o prosazení zákonů a plnou realizaci jejich mezinárodních závazků, jakož i v úsilí o zlepšení soudržnosti jejich protikorupčních politik a opatření.

„Boj proti korupci si vyžaduje zvláštní pozornost. Zatímco na mezinárodní a evropské úrovni máme poměrně propracovaný právní rámec, mezi členskými státy EU jsme byli svědky toho, že jeho provádění je velmi nerovnoměrné. Je mi jasné, že mezi politiky a těmi, kdo rozhodují o veřejných záležitostech, není dostatek rozhodnosti k boji proti této trestné činnosti. Naše zpráva o boji proti korupci může napomoci k vytváření aktivní politické vůle tím, že podá jasný obraz úsilí a úspěchů v boji proti ní, ale také poukáže na nedostatky a slabé stránky ve všech členských státech EU-27. Současně bychom měli zajistit, že v rámci všech relevantních politik EU se klade silný důraz na boj proti korupci. Úspěšný boj proti korupci je trvalým úkolem a dnes navrhovaná opatření jsou pouze jednou z částí rozsáhlejší odpovědi na výzvy, které pro naši společnost korupce představuje. Já beru tyto výzvy velmi vážně. Proto v nadcházejících letech navrhnu další podobná opatření, jako jsou nová pravidla pro zabavování majetku pocházejícího z trestné činnosti, plán na to, jak zlepšit shromažďování statistických údajů o trestné činnosti a strategii na zlepšení vyšetřování finančních transakcí trestní povahy v členských státech,“ prohlásila Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Korupcí jsou i přes rozdíly v její povaze a rozsahu zasaženy všechny členské státy a EU jako celek, neboť korupce vede ke snižování investic, brání spravedlivému fungování vnitřního trhu a v jejím důsledku dochází ke ztrátám ve veřejném financování. Ať už se jedná o politickou korupci, korupční praktiky spáchané skupinami organizovaného zločinu, soukromou korupci či o tzv. drobnou korupci, zneužívání moci k osobnímu obohacení je nepřijatelné a může mít velmi vážné následky. Jádrem dnešní iniciativy je zřízení nového hodnotícího mechanismu na posuzování protikorupčního úsilí uvnitř EU. Zpráva EU o boji proti korupci bude určovat trendy a nedostatky, které je třeba řešit, jakož i povzbuzovat k vzájemnému učení a výměně osvědčených postupů. Komise ji bude vydávat každé dva roky, počínaje rokem 2013, a zpráva se bude opírat o vstupní informace z celé řady zdrojů, včetně již existujících mechanismů sledování (v rámci Rady Evropy, OECD a Spojených národů), nezávislých odborníků, zúčastněných stran a občanské společnosti. Vedle toho by EU měla vyjednat svou účast ve Skupině států proti korupci (GRECO) v rámci Rady Evropy tak, aby docházelo k synergiím mezi těmito dvěma mechanismy.

V zájmu účinnějšího potírání korupce by členské státy měly lépe provádět právní protikorupční nástroje, které na evropské a mezinárodní úrovni již existují. EU by se měla také důrazněji zaměřit na boj proti korupci v rámci všech relevantních politik EU, jak vnitřních, tak vnějších. Komise bude proto pokračovat v dnešní iniciativě a v průběhu tohoto roku předloží návrh aktualizovaných pravidel EU týkajících se zabavování majetku pocházejícího z trestné činnosti, v roce 2012 vypracuje strategii vyšetřování finančních transakcí trestní povahy v členských státech a předloží akční plán zlepšeného shromažďování statistických údajů o trestné činnosti. Komise spolu s agenturami EU, jako jsou Europol, Eurojust a CEPOL, jakož i s úřadem OLAF posílí soudní a policejní spolupráci a zlepší vzdělávání úředníků pověřených vymáháním práva. Bude pracovat na modernizaci pravidel EU upravujících zadávání veřejných zakázek, účetních standardů a statutárních auditů ve společnostech se sídlem v EU. V roce 2011 přijme také strategii boje proti podvodům poškozujícím finanční zájmy EU. Spolu s tím se Komise více zaměří na otázky boje proti korupci v rámci procesu rozšiřování EU a – spolu s vysokou představitelkou – u evropské politiky sousedství. V rámci politik spolupráce a rozvoje více využije podmíněnosti.

Souvislosti

Dnes přijatý protikorupční balíček obsahuje:

  • sdělení o boji proti korupci v EU, které představí cíle zprávy o boji proti korupci v EU a vysvětlí praktické aspekty jejího fungování. Sdělení také popíše, jak by si EU měla více všímat korupce ve všech relevantních vnitřních a vnějších politikách,

  • rozhodnutí Komise, kterým se zřizuje oznamovací mechanismus EU v oblasti boje proti korupci,

  • zprávu o provádění rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/SVV o boji proti korupci v soukromém sektoru,

  • zprávu o způsobech účasti EU ve Skupině států proti korupci (GRECO) v rámci Rady Evropy.

Další postup

Dnes přijatý soubor opatření je součástí širšího programu na ochranu evropského zákonného hospodářství, jak byl ustanoven ve Strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie, kterou Komise představila v listopadu 2010 (IP/10/1535). Na podzim tohoto roku Komise rovněž předloží návrh revidovaného právního rámce EU pro zabavování a zpětné získávání majetku pocházejícího z trestné činnosti a akční plán na to, jak zlepšit shromažďování statistik trestné činnosti.

Další informace

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

1 :

Tento údaj se opírá o odhady odborných orgánů a institucí, jako jsou Mezinárodní obchodní komora, Transparency International, iniciativa OSN Global Compact, Světové hospodářské fórum, program „Clean Business is Good Business“ z roku 2009, které udávají, že podíl korupce na celosvětovém HDP činí 5 %.


Side Bar