Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Комисията се бори с корупцията: по-силно ангажиране за по-високи резултати

Брюксел, 6 юни 2011 г. — Днес Комисията предложи набор от мерки за по-енергичен отговор на сериозните щети, които корупцията нанася на европейското общество — икономически, социални и политически. Четири от всеки пет граждани на ЕС считат корупцията за основен проблем в своята държава-членка. Оценява се, че корупцията струва годишно на икономиката на ЕС 120 млрд. EUR1. Това е 1 % от БВП на ЕС и е малко по-малко от годишния бюджет на Европейския съюз. От това е ясно, че е необходим твърд политически ангажимент за борба с тази престъпност. Днес Комисията предприема първата стъпка, като създава нов механизъм — Доклада на ЕС за борба с корупцията, за да наблюдава и оценява усилията на държавите-членки за борба с корупцията и да насърчава по-голямо политическо ангажиране. Това ще помогне на държавите-членки да приложат по-добре законодателството и да изпълнят изцяло международните си задължения, както и да подобрят съгласуваността между антикорупционните си политики и действия.

„На борбата с корупцията трябва да се отдаде приоритетно внимание. Въпреки наличието на доста подробна правна рамка на международно и на европейско равнище, сме свидетели, че изпълнението в различните държави-членки на ЕС е много неравномерно. За мен е ясно, че на политиците и на тези, които взимат решенията им липсва достатъчно решимост, за да се борят с тази престъпност. Докладът за борба с корупцията може да създаде политическата воля за действие като представи ясна картина на антикорупционните усилия и постижения, но като посочи също така неуспехите и слабостите във всички 27 държави-членки на ЕС. В същото време трябва да гарантираме отделянето на по-голямо внимание на корупцията във всички съответни политики на ЕС. Успешната борба с корупцията е непрекъсната битка, и мерките, които предлагаме днес са само част от по-изчерпателния отговор на предизвикателствата, които корупцията поставя пред нашите общества. Приемам тези предизвикателства много сериозно. Ето защо ще предложа допълнителни действия в тази насока през идните години, такива като нови правила за конфискуването на активи, които са в резултат на престъпна дейност, план за подобряването на изготвянето на статистика на престъпността, както и стратегия за подобряване на разследването на финансови престъпления в държавите-членки“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи.

Въпреки, че има разлики в характера и обхвата, корупцията нанася щети на всички държави-членки и на ЕС като цяло, като понижава нивата на инвестиране, възпрепятства правилното функциониране на вътрешния пазар и намалява обществените финанси. Независимо дали е под формата на политическа корупция, корупционни действия, извършени от или със съдействието на организирани престъпни групи, корупция в частния сектор, или така наречената дребна корупция, злоупотребата с власт за лична изгода е неприемлива и може да има сериозни последствия. В центъра на днешните инициативи е създаването на нов оценителен механизъм за оценка на антикорупционните усилия в ЕС. Докладът на ЕС за борба с корупцията ще определя тенденциите и слабостите, на които трябва да бъде обърнато внимание, както и ще насърчава насрещния опит и обмена на най-добри практики. Той ще се издава от Комисията на всеки две години, с начало 2013 г. и ще е въз основа на данни, получени от различни източници, включително съществуващите механизми за мониторинг (от Съвета на Европа, ОИСР и Обединените нации), независими експерти, заинтересовани страни и гражданското общество. Успоредно с това ЕС следва да договори участието си в Групата от държави срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа, за се създаде синергия между двата механизма.

За да се изправят по-ефективно срещу корупцията, държавите-членки следва да изпълняват по-добре вече въведените антикорупционни правни инструменти на европейско и на международно равнище. ЕС следва също така да постави по-голям акцент върху корупционните съображения във всички съответни политики на ЕС, както вътрешни, така и външни. Поради това Комисията ще последва днешната инициатива с предложение по-късно през годината за осъвременени правила на ЕС за конфискуването на активи, които са в резултат на престъпна дейност, стратегия за подобряване на разследването на финансови престъпления в държавите-членки през 2012 г., и план за действие за по-добра статистика на престъпността. Комисията, заедно с агенции на ЕС като Европол, Евроюст и CEPOL, както и с OLAF, ще засили съдебното и полицейското сътрудничество и да подобри обучението на длъжностни лица от сферата на правоприлагането. Тя ще работи за осъвременени правила на ЕС за възлагането на обществени поръчки и за счетоводни стандарти и за законово регламентирания одит на дружествата на ЕС. През 2011 г. тя ще приеме също така стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Успоредно с това Комисията ще отдели по-голямо внимание на антикорупционните въпроси в рамките на процеса на разширяване на ЕС, и заедно с върховния представител — в рамките на нашата политика за съседство. Ще бъдат въведени повече условия в нашите политики за сътрудничество и развитие.

Контекст

Антикорупционният пакет, приет днес се състои от следното:

  • Съобщение относно борбата с корупцията в ЕС, в което са представени целите на Доклада на ЕС за борба с корупцията и практическите аспекти на неговото функциониране. В съобщението е обяснено също така как ЕС следва да постави по-голям акцент върху корупцията във всички съответни вътрешни и външни политики;

  • Решение на Комисията за създаването на механизма за докладване на ЕС за борбата с корупцията;

  • Доклад за изпълнението на Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета относно борбата с корупцията в частния сектор;

  • Доклад за условията на участие на ЕС в Групата държави срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа.

Следващи стъпки

Наборът от мерки, приети днес е част от по-широката програма за защита на законната икономика на Европа, както е определена в Стратегията на ЕС за вътрешна сигурност в действие, представена от Комисията през ноември 2010 г. (IP/10/1535). Тази есен Комисията ще предложи също така преработена правна рамка на ЕС за конфискуването и възстановяването на активи, които са в резултат на престъпна дейност, и план за действие за подобряване на изготвянето на статистика на престъпността.

За повече информация

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом — комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакт:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Тази цифра се основава на оценки на специализирани институции и организации, като Международната търговска камара, „Transparency International“, инициативата на ООН „Global Compact“, Световния икономически форум, „Clean Business is Good Business, 2009 г.“, които определят, че корупцията възлиза на 5 % от БВП в световен мащаб.


Side Bar