Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Erasmus: Rekordantal studerande får EU-stipendier för att studera och fortbilda sig utomlands

Bryssel den 6 juni 2011 - Över 213 000 studerande har under läsåret 2009/10 fått s.k. Erasmusstipendier för att studera eller fortbilda sig utomlands. Det är nytt rekord, och en ökning med 7,4 % jämfört med föregående år. Erasmus är världens mest framgångsrika studentutbytesprogram, och om utvecklingen fortsätter som den har gjort kommer EU att nå sitt mål att ha delat ut 3 miljoner stipendier fram till 2012/13 sedan programmets start 1987. De tre populäraste destinationerna för studenter under 2009/10 var Spanien, Frankrike och Storbritannien. Spanien skickade flest studenter utomlands, tät följt av Frankrike och Tyskland. 61 % av Erasmusstudenterna var kvinnor under det läsåret. EU investerade 415 miljoner euro i Erasmus under 2009/10.

Erasmusprogrammet är en av EU:s stora succéhistorier. De senaste siffrorna talar ett tydligt språk –Erasmus är mer populärt än någonsin, och jag har åtagit mig att avsätta ännu mer resurser till programmet i framtiden. Att studera eller fortbilda sig utomlands öppnar många dörrar för personlig utveckling och jobbchanser, så vi kan inte vara nog ambitiösa när det handlar om att investera i ungdomen," sa Androulla Vassiliou, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Av det sammanlagda antalet studenter som fick stipendier genom Erasmus under 2009/10, tillbringade 178 000 en del av sitt examensprogram vid ett universitet eller en högskola utomlands, i ett av de 32 länder som deltar i Erasmusinitiativet (de 27 medlemsstaterna, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge och Turkiet. Schweiz blir i år det trettiotredje landet som ansluter sig till Erasmus). Antalet studenter som väljer studiealternativet ökade med 5,7 % jämfört med läsåret 2008/09.

Praktik i företag utomlands har också möjliggjorts genom Erasmus sedan 2007, och blir allt mer populärt. Under 2009/10 valde 35 000 studenter (var sjätte av alla som deltog i Erasmus) detta alternativ. Det är en ökning med 17,3 % jämfört med året innan.

Det genomsnittliga månadsstipendiet för studenter inom ramen för Erasmus sjönk med ungefär 7 % till 254 euro, till följd av att fler stipendier delades ut. Efterfrågan översteg tillgången till stipendier i de flesta deltagande länderna. I en studie som genomfördes åt Europaparlamentet under 2010 kom man fram till att endast 24 % av de studenter som inte deltog i Erasmus angav att de inte var intresserade av program för utlandsstudier.

Dessutom delades 38 000 stipendier ut till universitetspersonal och lärare för att undervisa eller fortbilda sig i utlandet, 4 % fler än föregående år.

Bakgrund

Rörlighet i utbildningssyfte är ett viktigt mål i Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning, och står dessutom i fokus i kommissionens initiativ ”Ungdom på väg”, som bygger vidare på framgångarna med Erasmus.

Man beräknar att ungefär 10 % av EU:s studenter i dag studerar utomlands som del av sin högskoleutbildning. 4 % av dem får Erasmusstipendier. Förra månaden lade kommissionen fram planer på ett nytt europeiskt mål som går ut på att studenternas rörlighet ska ökas till minst 20 %.

I en nyligen genomförd Eurobarometerundersökning (IP/11/567) kom man fram till att många studenter hindras i sina planer att studera eller fortbilda sig utomlands för att de inte kan få ekonomiskt stöd för detta. Av dem som vill läsa utomlands hade 33 % inte råd, och nästan två tredjedelar (63 %) av dem som kunde finansiera sitt uppehälle fick ta till privata medel eller besparingar. ”Detta visar tydligt att vi måste bygga ut våra mobilitetsprogram, som ger utomordentligt stort värde för pengarna," sa kommissionären Androulla Vassiliou.

Att studera eller fortbilda sig utomlands ger ungdomarna möjlighet att utveckla färdigheter som uppskattas av arbetsgivarna – inte bara språk och medvetenhet om kulturella skillnader, utan också ledarskap och anpassningsförmåga. Erasmusstudenter är i allmänhet också mer villiga att arbeta utomlands senare i livet.

Erasmus har också bidragit till att göra högskoleutbildningen i Europa mer internationell, och har lett till förbättringar i läroplanernas kvalitet och jämförbarhet. Det har också lett till större transparens.

Förra månaden antog EU:s utbildningsministrar en gemensam plan för att avlägsna hinder för rörlighet i utbildningssyfte och främja sådan rörlighet med extra finansiering och läroplansreformer.

Ytterligare upplysningar:

MEMO/11/375

BILAGOR:

Alla bilagor finns på http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm

Bilaga 1: Time series on Erasmus student mobility under the Lifelong Learning Programme 2007/08 till 2009/10

Bilaga 2: Time series on outgoing Erasmus students från 1987/1988 till 2009/10

Bilaga 3: Outgoing and incoming Erasmus student mobility in 2009/10 (studier och praktik tillsammans). En mer detaljerad redogörelse finns på Erasmus-webbplatsen, med särskild statistik för rörlighet för studier och för praktik

Bilaga 4: Outgoing and incoming Erasmus staff mobility in 2009/10 (Både undervisning och personalfortbildning). En mer detaljerad redogörelse finns på Erasmus-webbplatsen, med särskild statistik för undervisning och personalfortbildning

Bilaga 5: Outgoing Erasmus students as a share of university graduates in 2009

Bilaga 6: Top 100 sending higher education institutions

Mer om Erasmusprogrammet

Erasmus facts and figures [broschyr]

Erasmus-statistik

Rådets rekommendation om rörlighet i utbildningssyfte

Arbetsdokument: new benchmarks on employability and learning mobility

Kontaktperson:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58

Dina Avraam +32 2 295 96 67


Side Bar