Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – komunikat prasowy

Erasmus: rekordowa liczba studentów otrzymała unijne stypendia na studia lub staż za granicą

Bruksela, 6 czerwca 2011 r. - Ponad 213 tys. studentów otrzymało stypendia z programu Erasmus na studia lub staż za granicą w roku akademickim 2009/10 – to nowy rekord i wzrost o 7,4 proc. w stosunku do roku poprzedzającego. Erasmus jest najbardziej udanym w skali światowej programem wymiany studentów i – jeżeli obecna tendencja się utrzyma – do 2012/2013 r. UE osiągnie założony cel w liczbie 3 milionów stypendystów programu od czasu jego rozpoczęcia w 1987 r. W roku akademickim 2009/10 studenci najchętniej wyjeżdżali do Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Studenci z Hiszpanii stanowili również najliczniejszą grupę wyjeżdżających, przed studentami z Francji i Niemiec. Wśród stypendystów przeważały studentki - było ich 61 proc. W 2009/10 r. UE przeznaczyła na program Erasmus 415 mln euro.

Program Erasmus jest jednym z największych sukcesów Unii Europejskiej. Najnowsze dane mówią same za siebie: program Erasmus jest bardziej popularny niż kiedykolwiek i dlatego dołożę wszelkich starań, aby w przyszłości na jego realizację przeznaczyć więcej środków. Studia lub staż za granicą wspierają rozwój osobisty oraz dają nowe możliwości na rynku pracy, stąd warto mieć ambitne cele jeżeli chodzi o inwestowanie w naszą młodzież - powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

178 tys. studentów z całkowitej liczby stypendystów programu Erasmus w roku akademickim 2009/10 spędziło część swoich studiów na uniwersytecie za granicą bądź w innej instytucji szkolnictwa wyższego w jednym z 32 krajów uczestniczących wówczas w inicjatywie Erasmus (27 państw członkowskich, Chorwacja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Turcja). Szwajcaria została w tym roku 33 krajem uczestniczącym w programie. Odsetek studentów decydujących się na studia za granicą wzrósł o 5,7 proc. w porównaniu z 2008/09 r.

Od 2007 r. w ramach programu Erasmus finansowane są również coraz bardziej popularne staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach. W 2009/10 r. 35 tys. studentów (jeden na sześciu) wybrało tę opcję. Oznacza to wzrost o 17,3 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Średnia wysokość otrzymywanego przez studentów stypendium z programu Erasmus zmniejszyła się o około 7 proc. ze względu na większą liczbę stypendystów i wynosi obecnie 254 euro miesięcznie. Dostępność stypendiów Erasmus w większości uczestniczących w programie krajów jest znacznie mniejsza niż liczba chętnych. Analiza przeprowadzona na zlecenie Parlamentu Europejskiego w 2010 r. wykazała, że jedynie 24 proc. studentów nieuczestniczących w programie stwierdzało brak zainteresowania odbyciem studiów zagranicznych.

Ponadto w ramach programu przyznano 38 tys. stypendiów kadrze uniwersyteckiej oraz nauczycielom akademickim w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkoleń za granicą, o 4 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Kontekst

Mobilność edukacyjna jest kluczowym celem strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu i zatrudnienia, jak również inicjatywy Komisji „Mobilna młodzież”, która stanowi rozwinięcie programu Erasmus.

Obecnie około 10 proc. europejskich studentów studiuje lub odbywa staże za granicą w ramach programu studiów wyższych; 4 proc. z nich jest stypendystami programu Erasmus. W ubiegłym miesiącu Komisja przedstawiła plany dotyczące nowego europejskiego celu podniesienia ogólnego poziomu mobilności studentów o przynajmniej 20 proc.

Według ostatniego badania Eurobarometru (IP/11/567) wielu studentów musi zrezygnować z ambicji odbycia studiów lub staży za granicą ze względu na brak wsparcia finansowego. Badanie wykazało, że spośród osób, które chciały wyjechać za granicę, 33 proc. nie miało na to wystarczających środków, a prawie dwie trzecie (63 proc.) z tych, którzy wyjechali, musiało utrzymywać się z prywatnych funduszy lub oszczędności. Liczby te wskazują, że musimy ulepszyć nasze programy mobilności, gdyż zapewniają one najkorzystniejszą relację jakości do ceny, powiedziała komisarz Vassiliou.

Studia lub staże za granicą pomagają młodym ludziom rozwinąć umiejętności cenione przez pracodawców – takie jak znajomość języków obcych i umiejętność współpracy w ramach różnych kultur, oraz elastyczność i umiejętności przywódcze. Stypendyści programu Erasmus są również bardziej skłonni do pracy za granicą w późniejszym okresie życia.

Program Erasmus sprawił, że szkolnictwo wyższe w Europie stało się bardziej międzynarodowe, a jakość oferowanych kursów, ich porównywalność oraz przejrzystość znacznie się poprawiła.

W zeszłym miesiącu ministrowie edukacji państw członkowskich UE przyjęli wspólny plan usunięcia przeszkód w mobilności edukacyjnej i pobudzenia jej za pomocą dodatkowego finansowania i reform programów nauczania.

Więcej informacji:

MEMO/11/375

ZAŁĄCZNIKI:

Wszystkie załączniki znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm

Załącznik 1: Dane dotyczące mobilności studentów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2007/08 i 2009/10.

Załącznik 2: Dane dotyczące studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus od 1987/88 r. do 2009/10 r.

Załącznik 3: Mobilność studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu Erasmus w 2009/10 r. (studia i staże razem). Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu Erasmus, w tym osobne statystyki dotyczące mobilności w zakresie studiów i staży.

Załącznik 4: Mobilność kadry akademickiej wyjeżdżającej i przyjeżdżającej w ramach programu Erasmus w 2009/10 r. (wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych). Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu Erasmus, w tym osobne statystyki dotyczące zajęć dydaktycznych oraz szkoleń.

Załącznik 5: Liczba studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus w stosunku do liczby absolwentów w 2009 r.

Załącznik 6: Lista 100 instytucji szkolnictwa wyższego, najczęściej wysyłających studentów

Więcej informacji na temat programu Erasmus

Program Erasmus- fakty i liczby [broszura]

Statystyki programu Erasmus

Zalecenie Rady w sprawie mobilności edukacyjnej

Dokument roboczy służb Komisji: nowe wskaźniki odniesienia w zakresie szans na rynku pracy i mobilności edukacyjnej

Kontakt:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58

Dina Avraam +32 2 295 96 67


Side Bar