Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen vill ha bättre standarder för att öka EU:s konkurrenskraft och tillvarata konsumenternas intressen

Bryssel den 1 juni 2011. Standarder har mycket stor betydelse i den internationella konkurrensen. Konsumenterna ska inte behöva ha flera olika laddare till sina elektroniska apparater. Och elbilar kommer aldrig att få någon större spridning om det inte finns gemensamma standarder för laddning av dem. Mobiltelefon- eller programvaruföretagen döljer inte att de vill ha en ledarroll när det gäller standarder som rör dem. En bra standard kan utan tvekan göra livet lättare för konsumenterna, gynna hållbar utveckling och öka EU:s konkurrenskraft och ledande ställning inom teknik på världsmarknaden. EU-kommissionen lägger idag fram en rad förslag om lagstiftning och andra åtgärder för att utveckla fler och snabbare tillgängliga standarder. Standarder är frivilliga tekniska normer och kvalitetskrav för produkter, tjänster och tillverkningsprocesser. Man måste inte följa dem men tack vare dem kan företag lättare samarbeta och konsumenterna sparar pengar. Tidigare tog det flera år att utveckla en Europastandard, vilket har lett till att vissa standarder inte håller jämna steg med den snabbt framväxande tekniken. Därför har vissa branscher inte velat ägna sig åt standardisering eller inte kunna utnyttja de positiva effekterna av standardisering. Dagens åtgärdspaket ska råda bot på detta. I Europeiska rådets slutsatser om Innovationsunionen den 4 februari uppmanades kommissionen att "lägga fram förslag för att påskynda, förenkla och modernisera standardiseringsförfarandena, i synnerhet för att göra det möjligt att […] omvandla standarder som utvecklats inom industrin till europeiska standarder".

– Om vi ska lyckas måste EU hantera de utmaningar som snabb innovation, hållbarhet, konvergerande teknik och hård internationell konkurrens utgör. Vi måste ha ett dynamiskt europeiskt standardiseringssystem om vi ska kunna hålla hög kvalitet, stimulera innovation och stärka Europas ställning som ekonomisk aktör på världsmarknaden. Tack vare standardisering kan alla få högkvalitativa och hållbara produkter till lägre pris. Standardisering är också mycket viktigt för att den inre marknaden ska fungera, säger Antonio Tajani, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för näringsliv och företagande.

Kommissionen har idag tagit följande viktiga steg för att stärka standardiseringen i Europa och genomföra de åtaganden som gjorts i samband med flaggskeppsinitiativen i Europa 2020-strategin (industripolitik, innovationsunionen, den digitala agendan och inremarknadsakten):

  • EU ska försöka få till stånd fler internationella standarder inom de ekonomiska sektorer där vi är världsledande.

  • Högteknologiska produkter säljs ofta tillsammans med underhållstjänster. Trots att det finns många europeiska standarder för produkter finns det knappt några för tjänster. Därför skulle man kunna utarbeta mer marknadsstyrda standarder för tjänster med kommersiella fördelar för företagen.

  • Att föreslå en enkel och snabb metod för erkännande av de allt viktigare IT-standarder som utvecklas av internationella IT-standardiseringsorganisationer (t.ex. standarder som ligger till grund för internet), vilken ska användas i samband med offentlig upphandling, EU-politiken och EU-lagstiftningen. På så sätt kommer man att stimulera innovation, minska de administrativa kostnaderna och bygga upp ett verkligt digitalt samhälle genom kompatibla apparater, applikationer, dataarkiv, tjänster och nät.

  • Kommissionen ska samarbeta närmare med de ledande standardiseringsorganisationerna i Europa (CEN, Cenelec och ETSI) så att standarderna blir tillgängliga snabbare. Om företagen använder standarderna för att göra sina produkter mer kompatibla med andra produkter får konsumenterna fler och billigare produkter att välja bland.

  • Konsument-, småföretagar- miljö- och samhällsorganisationer ska vara med och ta fram Europastandarderna eftersom de företräder intressen som påverkas i hög grad.

Den nya standarden för en universalladdare som ska passa alla mobiltelefoner är ett bra exempel på hur Europastandarderna påverkar vår vardag.

Några av de åtgärder som föreslås idag kommer att genomföras omgående, medan andra måste godkännas av Europaparlamentet och rådet.

Bakgrund

Med en ökande konkurrens på världsmarknaden är EU:s konkurrenskraft beroende av vår förmåga att stimulera innovation av produkter, tjänster och processer och att till fullo utnyttja den inre marknadens potential.

Den strategi som presenteras idag innehåller en rad åtgärder, både lagstiftning och andra åtgärder. Lagstiftningsåtgärderna finns i det åtföljande förslaget till förordning om standardisering som uppdaterar och kombinerar befintlig EU-lagstiftning. Förslaget till förordning åtföljs av en konsekvensanalys. Med andra åtgärder avses bl.a. sådana åtgärder som kommissionen vidtar och en rad rekommendationer till andra aktörer i det europeiska standardiseringssystemet (se MEMO/11/369). Förslaget är en av de tolv viktigaste åtgärderna i inremarknadsakten. Det svarar också mot en viktig åtgärd i den digitala agendan för Europa.

Mer information:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm 

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar