Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Komisia sa zasadzuje o lepšie normy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Európy  presadzovať záujmy spotrebiteľov

Brusel 1. júna 2011. Normy sú rozhodujúcim nástrojom v medzinárodnej hospodárskej súťaži. Spotrebitelia by nemali byť nútení opakovane meniť nabíjačky k svojim elektronickým zariadeniam. Ani k hromadnému rozšíreniu elektrických áut nedôjde bez spoločných noriem týkajúcich sa ich dobíjania. Spoločnosti vyrábajúce mobilné telefóny alebo softvérové spoločnosti verejne predvádzajú vzájomný boj o vedúce postavenie noriem, ktoré používajú. Niet pochýb, že dobrá norma môže uľahčiť život spotrebiteľov, podporiť udržateľný rozvoj, zvýšiť konkurencieschopnosť Európy a zabezpečiť vedúce postavenie v oblasti techniky na svetových trhoch. Európska komisia dnes navrhuje súbor legislatívnych a nelegislatívnych opatrení zameraných na rýchlejšie vypracovávanie noriem a zvýšenie ich počtu. Normy sú súbory nepovinných technických a kvalitatívnych kritérií pre výrobky, služby a výrobné procesy. Hoci ich nikto nie je povinný využívať ani uplatňovať, normy pomáhajú podnikom spolupracovať a šetriť peniaze spotrebiteľov. V minulosti však trvalo niekoľko rokov, kým sa vypracovala európska norma, takže niektoré normy príliš zaostávali za rýchlo sa vyvíjajúcimi technológiami. V dôsledku toho sa niektoré odvetvia len neochotne zapájali do normalizácie, alebo nemohli mať úžitok z priaznivých účinkov noriem. Vďaka dnes predloženému súboru dokumentov by sa to malo zmeniť. Európska rada vo svojich záveroch zo 4. februára týkajúcich sa „Inovácie v Únii“ vyzvala Komisiu, aby „pripravila návrhy na urýchlenie, zjednodušenie a modernizáciu normalizačných postupov zameraných konkrétne na to, aby sa umožnila transformácia noriem, ktoré vypracovalo odvetvie, na európske normy“.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, ktorý zodpovedá za priemysel a podnikanie, v tejto súvislosti uviedol: „Nato, aby bola Európa úspešná, musí reagovať na výzvy, ktoré predstavujú rýchle inovácie, trvalo udržateľný rozvoj, zbližovanie technológií a neľútostná globálna konkurencia. V záujme podpory kvality a inovácií a posilnenia úlohy Európy ako globálneho aktéra v oblasti hospodárstva je potrebný dynamický európsky systém normalizácie. Normy navyše všetkým z nás umožňujú získavať najkvalitnejšie a trvalo udržateľné výrobky za nižšiu cenu. Normalizácia je tiež kľúčovým predpokladom dobrého fungovania nášho vnútorného trhu.“

K najdôležitejším krokom, ktoré dnes Komisia prijala v záujme posilnenia systému tvorby noriem v Európe a vykonávania záväzkov v rámci hlavných priorít stratégie Európa 2020, ktorými sú priemyselná politika, inovácie v Únii, digitálna agenda a Akt o vnútornom trhu, patria tieto:

  • Európa bude presadzovať viac medzinárodných noriem v tých odvetviach hospodárstva, v ktorých má celosvetovo vedúce postavenie,

  • špičkové technológie sa často predávajú v spojení so službami údržby. Hoci pre výrobky existuje mnoho európskych noriem, pre služby neexistujú takmer žiadne. Preto by sa mohlo v závislosti od potrieb trhu vypracovávať viac európskych noriem pre služby, ktoré by podnikom priniesli obchodné výhody,

  • navrhnúť jednoduchý a rýchly spôsob uznávania čoraz dôležitejších noriem v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), ktoré vypracovali svetové organizácie tvoriace normy v oblasti IKT, ako sú napríklad normy upravujúce oblasť internetu, ktoré by sa mali využívať vo verejnom obstarávaní, pri vypracovávaní politík a právnych predpisov EÚ. Tým sa podporia inovácie, znížia sa režijné náklady a prostredníctvom podporovania interoperability zariadení, aplikácií, registrov údajov, služieb a sietí sa vybuduje skutočne digitálna spoločnosť,

  • Komisia rozšíri svoju spoluprácu s vedúcimi organizáciami v oblasti normalizácie v Európe (t. j. CEN, CENELEC a ETSI) s cieľom zabezpečiť, aby boli ich normy k dispozícii rýchlejšie. Podniky, ktoré tieto normy využívajú, môžu zabezpečiť, aby ich výrobky boli kompatibilnejšie s inými výrobkami, tak aby spotrebitelia mali väčší výber za nižšiu cenu,

  • európske normy sa budú vypracovávať s pomocou organizácií zastupujúcich tých, ktorí sú nimi najviac zasiahnutí alebo ktorých sa najviac týkajú – spotrebiteľov, malých podnikov, organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany životného prostredia či sociálnych organizácií.

Výborným príkladom nesmiernej hodnoty európskych noriem pre náš každodenný život je nová norma pre univerzálnu nabíjačku mobilných telefónov, ktorá by vyhovovala pre všetky modely.

Niektoré z dnes navrhnutých opatrení sa uskutočnia okamžite, zatiaľ čo iné musia schváliť Európsky parlament a Rada.

Kontext

V časoch rastúcej celosvetovej hospodárskej súťaže závisí konkurencieschopnosť Európy od našej schopnosti podporiť inovácie v oblasti výrobkov, služieb a procesov a v plnej miere využiť potenciál vnútorného trhu.

V dnes predstavenej stratégii sa stanovuje súbor legislatívnych a nelegislatívnych opatrení. Legislatívne opatrenia sú obsiahnuté v sprievodnom návrhu nariadenia o normalizácii, ktorým sa aktualizujú a kombinujú existujúce európske právne predpisy. K tomuto návrhu je pripojené posúdenie vplyvu. Medzi nelegislatívne opatrenia patria opatrenia, ktoré má prijať Komisia, a rad odporúčaní určených iným zúčastneným stranám v rámci európskeho systému normalizácie (pozri MEMO/11/369). Tento návrh je jedným z 12 kľúčových opatrení stanovených v Akte o jednotnom trhu. Napĺňa tiež kľúčové opatrenie Digitálnej agendy pre Európu.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar