Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja ulepsza normy, aby wzmocnić europejską konkurencyjność oraz działać na korzyść konsumentów

Bruksela, dnia 1 czerwca 2011 r. Normy są decydującym narzędziem w warunkach międzynarodowej konkurencji. Przykładowo – konsumenci nie powinni być zmuszeni do posiadania kilku różnych ładowarek do urządzeń elektronicznych. Ponadto masowe rozpowszechnienie samochodów elektrycznych nie nastąpi bez stworzenia wspólnych norm dotyczących ładowania akumulatorów. Producenci telefonów komórkowych oraz firmy produkujące oprogramowanie toczą na forum publicznym walkę o wiodącą pozycję w zakresie obowiązujących ich norm. Bez wątpienia odpowiednie normy mogą ułatwić życie konsumentów, promować zrównoważony rozwój, zwiększyć europejską konkurencyjność oraz przyczynić się do zdobycia pozycji lidera technologii na rynkach światowych. Dlatego też w Komisja Europejska proponuje dzisiaj szereg środków legislacyjnych oraz pozalegislacyjnych mających na celu szybkie opracowanie większej liczby norm. Normy są zestawem dobrowolnie przyjętych kryteriów technicznych oraz kryteriów jakości dla produktów, usług i procesów produkcyjnych. Nikt nie jest zobowiązany do korzystania z norm i ich stosowania, lecz przyczyniają się one do rozwijania współpracy między przedsiębiorstwami oraz są źródłem oszczędności dla konsumentów. W przeszłości opracowanie norm na poziomie europejskim trwało kilka lat, przez co niektóre normy nie odzwierciedlały zmian zachodzących w szybko zmieniających się technologiach. W związku z tym niektóre sektory niechętnie angażują się w opracowywanie norm lub nie są w stanie czerpać korzyści z pozytywnych efektów ich stosowania. Po wprowadzeniu przedstawionego dziś pakietu sytuacja ta powinna ulec zmianie. Rada Europejska w swoich konkluzjach z posiedzenia w dniu 4 lutego dotyczących „Unii innowacji” wezwała Komisję do sporządzenia wniosków służących przyspieszeniu, uproszczeniu i zmodernizowaniu procedur standaryzacyjnych, zwłaszcza umożliwiających przekształcenie norm wypracowanych przez przemysł w normy europejskie.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, Antonio Tajani, powiedział: „Aby odnieść sukces, Europa musi stawić czoła wyzwaniu, jakim jest szybkie wprowadzenie innowacji, zrównoważonego rozwoju, konwergencji technologii oraz ostrej konkurencji światowej. Dynamiczny europejski system normalizacji ma zasadnicze znaczenie dla jakości i innowacji oraz wzmocnienia roli Europy jako potęgi gospodarczej na arenie międzynarodowej. Ponadto normy pozwalają nam uzyskać najwyższą jakość i wytwarzać zrównoważone produkty po niższej cenie. Normalizacja jest również kluczowym zagadnieniem dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego”.

Najważniejsze zobowiązania, jakie Komisja podjęła dziś w celu wzmocnienia systemu normalizacji w Europie oraz realizacji zobowiązań wynikających z inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”, polityki przemysłowej, Unii innowacji, Agendy cyfrowej i Aktu o jednolitym rynku, są następujące:

  • Europa będzie dążyć do zwiększenia liczby norm międzynarodowych w tych sektorach gospodarki, w których Europa jest światowym liderem.

  • Zaawansowane technologicznie produkty często sprzedaje się w pakiecie z dodatkowymi usługami. Mimo że istnieje wiele europejskich norm dotyczących produktów, w odniesieniu do usług nie stosuje się niemal żadnych standardów. Dlatego też można by stworzyć więcej europejskich norm dotyczących usług, które wynikałyby z uwarunkowań rynkowych, co przyniosłoby firmom korzyści handlowe.

  • Zaproponowanie łatwego i szybkiego sposobu uznania mających coraz większe znaczenie norm dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) opracowanych przez organizacje odpowiedzialne za światowe standardy TIK, takie jak te, które leżą u podstaw Internetu, tak aby można było je stosować w przypadku zamówień publicznych, prawodawstwa i strategii UE. Doprowadzi to do pobudzenia innowacji, zmniejszenia ogólnych kosztów administracji i stworzenia prawdziwie cyfrowego społeczeństwa poprzez wspieranie interoperacyjności urządzeń, aplikacji, baz danych, usług i sieci.

  • Komisja zacieśni współpracę z najważniejszymi organizacjami normalizacyjnymi w Europie (tj. CEN, CENELEC i ETSI), tak aby szybciej można było zastosować opracowane przez nie normy. Firmy, które stosują te normy, mogą wytwarzać produkty bardziej zgodne z innymi produktami, tak aby konsumenci mieli szeroki wybór po niższej cenie.

  • Normy europejskie zostaną sporządzone z pomocą organizacji reprezentujących tych, których ten problem najbardziej dotyczy, lub tych, którzy są najbardziej zainteresowani tą kwestią, a mianowicie konsumentów, małe przedsiębiorstwa, organizacje środowiskowe i społeczne.

Nowa norma dotycząca uniwersalnej ładowarki do telefonów komórkowych pasującej do wszystkich modeli stanowi doskonały przykład tego, jak duże znaczenie dla naszego codziennego życia mają normy europejskie.

Niektóre z zaproponowanych dziś działań zostaną wdrożone natychmiastowo, podczas gdy inne wymagają zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę.

Kontekst

W dobie coraz większej konkurencji na świecie, konkurencyjność Europy zależy od naszej zdolności do wspierania innowacji w zakresie produktów, usług i procesów oraz do pełnego wykorzystania potencjału rynku wewnętrznego.

Przedstawiona dziś strategia obejmuje pakiet środków legislacyjnych i nielegislacyjnych. Środki legislacyjne są wyszczególnione w załączonym wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie normalizacji, które łączy i aktualizuje istniejące prawodawstwo europejskie i do którego dołączona jest również ocena skutków. Środki nielegislacyjne obejmują działania, które ma podjąć Komisja, jak również szereg zaleceń skierowanych do innych podmiotów, których dotyczy europejski system normalizacji (zob. MEMO/11/369). Niniejszy wniosek jest jednym z 12 najważniejszych działań przewidzianych w Akcie o jednolitym rynku. Uwzględnia on także jedno z kluczowych działań zawartych w europejskiej agendzie cyfrowej.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę odwiedzić stronę internetową:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar