Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komission lehdistötiedote

Komissio toimii standardien parantamiseksi Euroopan kilpailukyvyn ja kuluttajien edun nimissä

Bryssel 1. kesäkuuta 2011. Standardit ovat ratkaisevan tärkeä väline kansainvälisessä kilpailussa. Kuluttajien ei pitäisi joutua käyttämään elektronisissa laitteissaan useita eri latureita. Sähköautot eivät yleisty ilman niiden lataamiseen liittyviä standardeja. Matkapuhelin- ja ohjelmistoyritykset kilpailevat avoimesti saadakseen omalle standardilleen johtoaseman. On selvää, että hyvä standardi voi helpottaa kuluttajan elämää, edistää kestävyyttä sekä parantaa Euroopan kilpailukykyä ja teknologista edelläkävijän asemaa globaaleilla markkinoilla. Euroopan komissio ehdottaa nyt erinäisiä lainsäädännöllisiä ja muita toimenpiteitä, jotta standardeja laadittaisiin enemmän ja nopeammin. Standardit ovat vapaaehtoisesti sovellettavia teknisiä ja laatukriteerejä, jotka liittyvät tuotteisiin, palveluihin ja tuotantoprosesseihin. Kenenkään ei ole pakko käyttää tai soveltaa niitä, mutta niiden avulla yritysten on helpompi tehdä yhteistyötä ja kuluttajat voivat säästää rahaa. Takavuosina eurooppalaisen standardin laatimiseen meni useita vuosia, minkä vuoksi osa standardeista jäi liian kauaksi jälkeen teknologian nopeasta kehityksestä. Siksi eräillä sektoreilla ei ole ollut halua osallistua standardointiin tai ne eivät pysty hyötymään standardien positiivisista vaikutuksista. Tänään esitetyllä paketilla halutaan tilanteeseen muutos. Eurooppa-neuvosto kehotti 4. helmikuuta innovaatiounionista antamissaan päätelmissä komissiota ”tekemään ehdotuksia standardointimenettelyjen nopeuttamiseksi, yksinkertaistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi erityisesti siksi, että teollisuuden kehittämät standardit voitaisiin muuttaa eurooppalaisiksi standardeiksi”.

”Menestyäkseen Euroopan on reagoitava haasteisiin, joita nopea innovointi, kestävyys, teknologioiden lähentyminen ja ankara globaali kilpailu sille asettavat”, toteaa teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani. Tajani korostaa, että eurooppalaisen standardointijärjestelmän on oltava dynaaminen, jotta se voi saada aikaan laatua ja innovointia ja vahvistaa Euroopan roolia globaalina talouden toimijana. ”Standardien avulla saamme kaikki käyttöön huippulaatuisia ja kestäviä tuotteita halvempaan hintaan”, Tajani sanoo ja muistuttaa, että standardointi on keskeinen kysymys myös sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.

Seuraavassa esitellään tärkeimmät komission tänään esittämät toimenpiteet, joilla vahvistetaan eurooppalaista standardointijärjestelmää ja pannaan täytäntöön ne sitoumukset, jotka Eurooppa 2020 ‑strategian lippulaivahankkeissa Teollisuuspolitiikka, Innovaatiounioni, Digitaalistrategia ja Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti annettiin:

  • Eurooppa pyrkii saamaan aikaan lisää kansainvälisiä standardeja niillä talouden sektoreilla, jolla se on globaali edelläkävijä.

  • Huipputekniikan tuotteita myydään usein niin, että mukaan tulee huoltopalveluja. Tuotteita koskevia eurooppalaisia standardeja on paljon, palveluja koskevia tuskin lainkaan. Sen vuoksi voitaisiin kehittää lisää markkinalähtöisiä eurooppalaisia palveluihin liittyviä standardeja, jotka antaisivat yrityksille kaupallista etua.

  • Ehdotetaan kevyttä ja nopeaa menettelyä, jolla voidaan tunnustaa yhä tärkeämmiksi tulevia globaalien tieto- ja viestintätekniikan alan standardeja kehittävien organisaatioiden laatimia tieto- ja viestintätekniikan standardeja – esimerkiksi internetin taustalla olevia – jotta niitä voitaisiin käyttää julkisissa hankinnoissa sekä EU:n politiikan ja lainsäädännön tukena. Tukemalla laitteiden, sovellusten, tietovarastojen, palveluiden ja verkkojen yhteentoimivuutta edistetään innovointia, vähennetään hallintokuluja ja rakennetaan aidosti digitaalinen yhteiskunta.

  • Komissio tehostaa yhteistyötään Euroopan johtavien standardointielinten (CEN, CENELEC ja ETSI) kanssa, jotta niiden standardit saadaan käyttöön entistä nopeammin. Näitä standardeja käyttävät yritykset voivat parantaa tuotteidensa yhteensopivuutta muiden tuotteiden kanssa, jolloin kuluttajille tulee lisää valinnanvaraa ja hinnat laskevat.

  • Eurooppalaisten standardien laatimisessa käytetään apuna organisaatioita, jotka edustavat niitä tahoja, joihin standardit eniten vaikuttavat: kuluttajia, pieniä yrityksiä sekä ympäristö- ja sosiaalinäkökohtia edustavia organisaatioita.

Uusi standardi, jonka ansiosta kaikkiin matkapuhelinmalleihin sopii sama universaali laturi, on erinomainen esimerkki siitä, kuinka suurta hyötyä eurooppalaiset standardit voivat tuoda ihmisten arkielämään.

Osa ehdotetuista toimenpiteistä toteutetaan välittömästi, mutta jotkin tarvitsevat vielä Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksynnän.

Taustaa

Globaalin kilpailun lisääntyessä Euroopan kilpailukyky edellyttää sitä, että pystymme edistämään tuotteisiin, palveluihin ja prosesseihin liittyvää innovointia ja ottamaan täyden hyödyn sisämarkkinoiden potentiaalista.

Nyt esitetty strategia sisältää toimenpidepaketin, johon kuuluu sekä lainsäädännöllisiä että muita elementtejä. Lainsäädäntötoimenpiteet sisältyvät strategian liitteenä toimitettavaan ehdotukseen standardointia koskevaksi asetukseksi, jolla ajantasaistetaan ja yhdistellään voimassa olevaa EU-lainsäädäntöä. Ehdotukseen liittyy arvio sen vaikutuksista. Muihin kuin lainsäädäntötoimenpiteisiin kuuluu komission toteuttamia toimia ja joukko suosituksia muille eurooppalaisessa standardointijärjestelmässä toimiville tahoille (ks. MEMO/11/369). Tämä ehdotus on yksi sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 12 avaintoimesta. Lisäksi sillä toteutetaan yksi Euroopan digitaalistrategian avaintoimista.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm 

Yhteyshenkilöt :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar